Lege dømt til fem års fengsel for pasientovergrep

Den tidligere fastlegen dømmes til fem års fengsel for overgrep mot fem pasienter og mishandling av sin tidligere samboer. Han anket dommen på stedet.

Leste dommen: Tingrettsdommer Magnhild Børsting Røe (i midten) var rettens administrator under straffesaken, og leste fredag formiddag opp dommen mot legen. Her sammen med meddommerne Ella Trøan Qvam og Audun Bakk.  

Saken oppdateres.

- Retten finner det bevist at tiltalte bevisst og grovt har utnyttet sin stilling som lege for å oppnå seksuell omgang med de fornærmede, mens disse på sin side i praksis var ute av stand til å gjøre motstand i og med at de satt i en gynekologstol.

Det sa tingrettsdommer Magnhild Børsting Røe i Sør-Trøndelag tingrett da hun leste fra dommen mot den tiltalte trondheimslegen fredag formiddag.

«Retten kan i utgangspunktet ikke se at det foreligger noen formildende omstendigheter», går det frem av dommen.

Den tidligere fastlegen ble i tillegg til fengselsstraffen på fem år dømt til å betale de fornærmede i saken totalt 680 000 kroner i oppreisningserstatning.

Han anket på stedet.

LES OGSÅ: Lege nekter straffskyld for overgrep mot pasienter

LES OGSÅ: - Han hadde et seksuelt blikk

- Langvarige undersøkelser

Trondheimslegen sto tiltalt for å ha misbrukt sin stilling for å skaffe seg seksuell omgang med fem pasienter da han jobbet som lege ved et legesenter i Trondheim i perioden 2004-2006. Ifølge påtalemyndigheten ble alle de fem kvinnene utsatt for «helt eller delvis ubegrunnede undersøkelser». Legen nektet straffskyld for dette i retten, men retten la de fornærmede kvinnenes forklaringer til grunn.

I dommen beskriver retten legens behandling av den ene pasienten på følgende måte:

«De gynekologiske undersøkelsene var alle langvarige, mellom 20 til 30 minutter».

Det går også frem av dommen at legen ved undersøkelsene stimulerte underlivet til pasienten med både fingre og en ultralydprobe. Retten mener at legens handlinger overfor denne pasienten samsvarer med det de fire andre fornærmede forklarte i retten.

I sin forklaring under straffesaken viste legen til at han var ung og relativt nyutdannet da han hadde kvinnene som pasienter, og uttalte:

- Jeg ser at min grundighet og nøyaktighet ble misoppfattet av pasientene.

Retten mener imidlertid at mannen hadde mer erfaring fra gynekologiske undersøkelser enn de fleste yngre fastleger. «For det andre viser retten til at det ikke er noen holdepunkter for at man på legestudiet lærer at man skal stimulere klitoris eller buke fingre eller probe gjentatt inn og ut under en gynekologisk undersøkelse», heter det i dommen.

LES OGSÅ: Vil ha over fem års ubetinget fengsel for trondheimslege

Hadde 19 gynekologiske undersøkelser

Det refereres også i dommen til en av de fornærmede som hadde 19 gynekologiske undersøkelser hos legen. Retten legger til grunn at behandlingen hadde et helt annet formål enn det som var utgangspunktet, og at legen under flere av timene masturberte kvinnen «som en kjæreste gjør det», som den fornærmede selv beskrev det i retten.

- Jeg hadde ikke seksuelle motiv, sa legen gjentatte ganger da de fornærmede forklarte seg i retten.

Tingretten gjør det imidlertid klart at det ikke er nødvendig å konstatere at legens handlinger var seksuelt motiverte. Det avgjørende for dommerne er at de har funnet det bevist at undersøkelsene kan karakteriseres som seksuell omgang, og at de ikke ble utført som ledd i en medisinsk forsvarlig gynekologisk undersøkelse.

- Ga diagnoser kvinnene ikke kunne hatt

Retten mener at legen har forsøkt å skjule sitt motiv ved å la undersøkelsene av kvinnene fremstå som tilsynelatende adekvate. Det er også skjerpende i straffutmålingen at ofrene var unge kvinner «fortrinnsvis uten særlig erfaring om hvordan en gynekologisk undersøkelse normalt forløper», heter det i dommen.

Et annet skjerpende moment er at legen har gitt enkelte av kvinnene diagnoser som det i ettertid er dokumentert at de ikke kan ha hatt. «Diagnosene har vært en tilleggsbelastning for de fornærmede, samtidig som det er nettopp disse som har gitt tiltalte anledning til å begå nye seksuelle overgrep mot dem», skriver retten.

I tillegg til pasientovergrepene, var legen også tiltalt for å ha utsatt en tidligere samboer for fysisk og psykisk mishandling. Mannen nektet straffskyld for dette, men retten dømte ham også på dette punktet. Dommerne mener legen utøvde fysisk og psykisk vold mot kvinnen «gjentatte ganger over et tidsrom på drøye to år».

Han var i tillegg tiltalt for å ha brutt et besøksforbud overfor en tidligere ektefelle ved to anledninger. Også dette ble han dømt for, selv om han nektet straffskyld.

LES OGSÅ: - Undersøkelsene hadde seksualisert innhold

Begrenset autorisasjon

Politiet har tidligere etterforsket tre av pasientsakene som ble behandlet i retten, etter at tre av kvinnene anmeldte ham. Disse ble imidlertid henlagt etter bevisets stilling i mai 2007. I fjor tok imidlertid politiet opp sakene igjen.

Retten ga legen fikk en liten reduksjon i straffen på grunn av tiden som har gått siden påtalemyndighetens henleggelse.

Saken rundt de tre kvinnene som politianmeldte mannen for vel ti år siden, og som var omhandlet i tiltalen, ble innklaget til Statens helsetilsyn på samme tid. Helsetilsynet besluttet i 2006 å tilbakekalle legens autorisasjon på bakgrunn av hans undersøkelser, men vedtaket ble omgjort til sterk advarsel av klageinstansen Helsepersonellnemnda. Legen kunne derfor jobbe videre.

I 2011 fikk Helsetilsynet nye anklager mot legen og besluttet å begrense legens autorisasjon. Dette innebærer at legen de siste årene ikke har kunnet arbeide i allmennpraksis, men kun ved helseinstitusjon under tilsyn og veiledning. Adresseavisen er kjent med at han har arbeidet ved et sykehus. Han er for tiden sykmeldt.

Legen tok også tak i tilsynssakene mot seg da han forklarte seg.

- Det er ikke straffbart å være grundig og nøyaktig, men jeg har i høyeste grad fått min straff av Helsetilsynet og Helsepersonellnemnda for dette. Hvor lenge skal man ødelegge livet til en lege, spurte tiltalte.

På forsiden nå