Beklager uakseptabel oppførsel fra lærer

- Det er grunn til å beklage dersom enkelte barn kan ha blitt utsatt for en undervisning som ikke er i tråd med opplæringsloven. Vi har ikke grunnlag for å kalle dette mobbing, men dette er uakseptabel oppførsel fra lærerens side, sier konstituert kommunaldirektør for oppvekst og utdanning i Trondheim, Olaf Løberg.

Konstituert skoleskjef, Olaf Løberg orienterte formannskapet tirsdag. I orienteringen står det: «Rådmannen ser derfor grunn til å beklage overfor barn som er blitt utsatt for uakseptabel oppførsel fra en lærers side at kommunen ikke har evnet å ta tak i dette på en måte som hadde sikret at den uakseptable oppførselen opphørte tidligere.» 

Saken oppdateres.

Den konstituerte skolesjefen orienterte formannskapet tirsdag om en sak hvor en tidligere lærer ved en skole i Trondheim var klaget inn for det foreldrene mente var mobbing av deres barn.

Det har også tidligere vært varslet om saken av andre. Etter dette ba rådmannen om en grundig gjennomgang av kommunens håndtering av saken i fjor høst.

Fire klager på samme lærer

De fant til sammen fire klagesaker på samme lærer.

- Det er snakk om to formelle klager etter at det er fattet enkeltvedtak etter § 9a-3 i opplæringsloven, sier Løberg. Paragrafen omhandler elevenes psykososiale miljø.

- Én klage kom i 2011 og én i 2016. Disse har kommet mens klagernes barn gikk på den aktuelle skolen. I tillegg har det kommet en bekymringsmelding utenfra og et varsel fra foreldre i etterkant av at barnet har gått ut fra skolen.

- Jeg vil understreke at det er grunn til å være glad for at foreldre og andre har meldt ifra, sier Olaf Løberg.

Innrømmer lite dokumentasjon

I rådmannens orientering til politikerne i formannskapet tirsdag står det:

«Gjennomgangen viser at enkeltvedtak etter § 9a-3 er fattet i tråd med lovkrav i de av sakene der det ble framsatt klage.»

Kommunen innrømmer sin egen mangelfulle dokumentasjon i disse sakene:

«Rådmannen registrerer at det i noen av sakene er mangelfull dokumentasjon av kommunens saksbehandling, og anser dette som uheldig. Det kan ha bidratt til at de samme sakene ikke ble fulgt opp så raskt og metodisk som ønskelig, noe som kan ha blitt forsterket av det faktum at det har vært flere enhetsledere på skolen i den perioden det her er snakk om.»

- Dokumentasjonen har vært for dårlig og overleveringen mellom rektorer synes å være mangelfull. Det bekymrer oss, selvsagt, sier Olaf Løberg

I perioden det er snakk om har det vært rektorbytter og bytter av oppvekstsjefer i kommunen:

«Rådmannen har etter gjennomgangen ikke grunnlag for å konkludere med at den manglende dokumentasjonen ville forandret utfallet av sakene, men en kan ikke utelukke at bedre dokumentasjon ville bidratt til bedre håndtering av dette fra kommunens side.»

Læreren er ikke i skolen i dag

- På grunn av at vi ikke kan gå inn i personalsaken, er det vanskelig å si noe om konkrete konsekvenser av klagene. Lærer og rektor er ikke lengre ved skolen og det er ingen ved skolen i dag som kan eller bør holdes ansvarlige, sier Løberg.

Det er kjent for Adresseavisen at en av klagerne har fått en beklagelse fra kommunen ved konstituert kommunaldirektør for oppvekst og utdanning, Olaf Løberg.

- Der det er snakk om at vi ser at elever har lidd overlast, vil vi gi en direkte unnskyldning til disse familiene, avslutter han.

Håper barna blir tatt på alvor i fremtiden

Faren til ett av barna i denne saken håper dette betyr at Trondheim kommune i større grad vil ta barna på alvor fremover.

- Det er kjempebra at de nå beklager. Det viser at de nå, etter lang tid, sier at det som har skjedd med ungene ikke er bra. Det er selvsagt fint at kommunen lover bot og bedring, men det er dumt at man må bruke så mye tid og krefter på en så alvorlig sak.

Faren håper dette betyr at kommunen vil være mer lydhøre neste gang det kommer opp en tilsvarende sak.

- Husk, det er ikke kommunen som er følelsesmessig part i denne saken, det er det barna og familiene som er.

På forsiden nå