- Foreldre må tørre å være brysomme voksne

Trondheim kommune har iverksatt en rekke tiltak for å kunne hjelpe barn og unge som sliter.

Nedsatt ressursgruppe: Kommunalsjef Hilde Maaø Vikan, kommunikasjonsdirektør Siv Anniken Røv, kommunaldirektør Camilla Trud Nereid, beredskapsrådgiver Per Ketil Riisem i rådmannens fagstab, kommunalsjef Eva Elisabeth Belboe og Stig Antonsen, som leder enhet for psykisk helse og rus. 

Saken oppdateres.

Bakgrunnen for tiltakene er en rekke alvorlige hendelser inkludert selvmord og selvmordsforsøk blant ungdom i kommunen den siste tiden.

- Målet nå er å øke omsorgsnivået for barn og unge. Det er viktig at voksne tør å være brysomme voksne som spør om hvordan ungdommene har det. Det gjelder både foreldre, lærere og voksne innenfor idretten eller andre fritidsaktiviteter, sier kommunaldirektør Camilla Trud Nereid i Trondheim kommune.

Med et bredt team av fagfolk rundt seg retter Nereid oppmerksomheten mot sårbar ungdom.

«Mai måned er en særlig utfordrende måned med mange arenaer hvor ungdom utsettes for ulike typer press, som eksamen, rus og kanskje brutte forventninger om å høre til,» skriver rektorene i et skriv som tirsdag gikk ut til alle foreldre med barn i grunnskolen i Trondheim.

Kommunen har satt inn ekstra ressurser omkring 17. mai. Denne typen feiringer kan være spesielt utfordrende hvis man har psykiske vansker.


Her får du hjelp

Kirkens SOS, døgnåpen telefon: 22 40 00 40

Mental Helse, døgnåpen og gratis: 116 123

Røde kors, åpen mandag-fredag 14-20: 800 333 21.

På deres nettsider kan du chatte, diskutere og sende mail.

Alarmtelefonen for barn og unge, gratis og åpen 15-08 og døgnåpen på helligdager og i helger: 116 111

Se også Nasjonalt senter for selvmordsforskning- og forebygging og Voksne for barn.

Kontakt fastlegen din, som også kan henvise deg videre til for eksempel psykolog.


Lang rekke tiltak

Som en del av tiltakspakken opprettes det kurs i «safe talk», altså om hvordan man snakker med barn og unge om de aller vanskeligste tankene. Dette tilbudet i regi av Ressurssenter for vold og traumatisk stress (RVTS), og er et tilbud til alle ungdomsskoler i Trondheim.

Det er også satt inn ekstra ressurser hos helsesøster. Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) og barnevernsvakta (psykososialt kriseteam for barn) er også påkoblet. Det samme gjelder barne- og familietjenesten, ungdomsteamene i bydelene, helsestasjonen for ungdom, Statens helsetilsyn, fylkeslegen og fylkeskommunen.

I skrivet til foreldrene fra rektorene, står det:

«Alle ungdommer har behov for økt omsorg i en sårbar tid og det er derfor du får denne meldingen nå. De aller fleste ungdommene håndterer tenårene fint. Men det finnes noen ekstra sårbare som trenger økt omsorg fra foreldre og andre voksenpersoner rundt seg. Vi ønsker derfor å oppfordre alle til å bry seg og gi våre barn og ungdommer den støtten de trenger,» skriver de i brevet.

Det skal også holdes flere personalmøter og foreldremøter.

Fokus på sosiale medier

Kommunen ber voksne komme på banen, og snakke med barn og unge om psykiske vansker og om hvordan de bruker sosiale medier:

«Den eneste feilen vi kan gjøre, er å la dette være et tema i en lukket ungdomskultur uten voksen korreksjon. Vi ønsker at voksne skal være ekstra aktsomme overfor barn/unges bruk av nett og sosiale medier i denne tiden. Det er svært vanskelig å forutse hvem som er i risikosonen, så vi må passe på alle,» står det i et skriv som har gått ut til alle rektorene i Trondheim.

- Vi mener det er riktig å gå ut med informasjon om dette slik at voksne skal være oppmerksomme. Vi skal synliggjøre at det er enkelt å få hjelp hvis man trenger det, sier Nereid.


Råd: Når foreldre skal snakke med ungdom

Prøv å holde samtalen i form av en dialog der du er åpen for ungdommens refleksjoner underveis.

Normaliser det å oppleve motgang i livet. Snakk åpent om at noen kan oppleve ting så vanskelig at de får tanker om å ta livet sitt.

Vær oppmerksom på at ungdommer kan oppleve ting vi voksne synes er bagateller, som svært vanskelig og uoverkommelige. Vær varsom med å bagatellisere for eksempel kjærlighetssorg, konflikter med jevnaldrende og lignende.

Vær tydelig på at problemer lar seg løse og at det hjelper å dele vanskeligheter og tanker om selvmord med andre, for å få trøst og se muligheter.

Det finnes alltid hjelp å få, selv om det ikke ser sånn ut akkurat når man har det som vanskeligst.

Oppfordre ungdommen til å snakke med deg dersom han eller hun opplever vanskeligheter eller får selvmordstanker. Beskriv at det også er hjelp å få hos andre voksne, slik som en helsesøster, sosiallærer eller andre ungdommen har tillit til.

Dersom ungdommen kjenner noen som har tatt livet sitt: Skill på person og handling. Vis forståelse for at en flott person kan ha opplevd livet så vanskelig, men vær tydelig på at det å ta livet sitt ikke er en løsning og at det alltid finnes andre måter å løse vanskeligheter på.

Kilde: Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), ved Ingeborg Lunde.


Viktig åpenhet

Senterleder Bente Espeland ved RVTS ved St. Olavs Hospital mener det er viktig med åpenhet rundt at ungdom kan ha det vanskelig.

- Voksne må snakke med ungdommene om hvordan de har det og hva de tenker på. Foreldre må hjelpe ungdom slik at de har et språk for å sette ord på følelsene sine. Det kan gjøre det lettere for dem å kommunisere også hvis de har det vanskelig, sier Espeland.

Hvis en ungdom sliter mener Espeland det er viktig at foreldrene viser omsorg, i tillegg til at man snakker med dem om hvordan de har det.

- Ungdommene må få vite at de er viktige i kraft av å bare være seg selv. Den omsorgen og omtanken er kjempeviktig å vise, sier Espeland, som er opptatt av at ungdommen må få kjennskap til at de kan få profesjonell hjelp.

Kommunen har satt ned en ressursgruppe bestående av to kommunalsjefer, kommuneoverlege, kommunikasjonsdirektør, barnevernsvakta, leder Enhet for psykisk helse og rus, beredskapsleder, enhetsleder for barne- og familietjenesten og kommunaldirektøren selv.

Direkte berørte miljøer og familier er informert av kommunen om at media skriver om denne saken.

På forsiden nå