Dette kan bli de nye koronatiltakene i Trondheim

Kommunedirektøren har kommet med forslag til nye koronatiltak i Trondheim. Noen tiltak videreføres. Noen lempes på.

Kommunedirektør Morten Wolden  Foto: Roar Blåsmo-Falnes

Saken oppdateres.

Formannskapet i Trondheim vedtok tidligere i januar en egen koronaforskrift som i utgangspunktet varer ut januar.

Men ettersom regjeringen kom med nye smitteverntiltak mandag, skal Trondheim-politikerne diskutere og vedta eventuelle endringer i sin lokale forskrift i formannskapet onsdag.

Ikke plikt, men anmoder til hjemmekontor

I sitt forslag til vedtak skriver kommunedirektøren følgende:

I samsvar med kommunens delegasjonsreglement pkt. 4.2, jf. kommuneloven §11-8 (hastesaker), vedtar formannskapet vedlagte forskrift på vegne av Trondheim bystyre. Forskriften erstatter midlertidig forskrift vedtatt av formannskapet 05.01.2021 og trer i kraft fra tidspunkt for kunngjøring i Norsk Lovtidend og gjelder til og med 03.02.2021.

Formannskapet vedtar å videreføre:

 • Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre slik at kunder til enhver tid kan holde en meters avstand.
 • Bruk av munnbind på kollektivreiser.
 • Bruk av munnbind i drosje og registrering av alle reisende.
 • Bruk av munnbind hos frisør, hudpleie, tatoverings- og hulltaking tjenester etc.
 • Bruk av munnbind i butikker/ kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, trenings-, sports- og fritidsaktiviteter.
 • Registrering av alle kunder på serveringssteder.
 • Begrense sosiale kontakter ut over egen husstand/ arbeid/ skole/ barnehage
 • Krav om 2 meters avstand mellom deltagere under fysisk aktivitet på treningssentre, fysikalske institutt etc.


Formannskapet vedtar å ikke videreføre:

 • Plikt til hjemmekontor der dette er hensiktsmessig for gjennomføring av arbeidet.
 • Idrettshaller skal holde stengt frem til 18.01.2021 med unntak for toppidretten.
 • Fritidskulturaktiviteter avlyses frem til 18.01.2021 med unntak av kulturskolen og fritidsklubber for barn/ unge med særlige behov.
 • Formannskapet ber om at veiledere for fritidskulturaktiviteter og idrett fortløpende oppdateres i tråd med smitterisikobildet og legges til grunn for utøvelse av aktivitetene.
 • Formannskapet anmoder om at innbyggerne benytter hjemmekontor så langt dette er hensiktsmessig for arbeidets art.

Vesentlig nedgang i smittetilfeller

I saksframlegget understrekes det i konklusjonen at de mest effektive tiltakene fortsatt er avstand til andre og begrenset sosial kontakt utenom egen husstand.

«Det er derfor etter kommuneoverlegens syn et nødvendig og tjenlige tiltak å videreføre flere av tidligere vedtatt skjerpende tiltak i tråd med nasjonale anbefalinger for kommune som er på nivå 2 med enkelte elementer fra nivå 3 og 4 pga. en fortsatt labil situasjon mht. smittepress.

Da nedgangen i antall smittede er vesentlig, og det nå er mindre press på tjenesteapparat, bør det lempes noe på enkelte av de tidligere tiltakene. Det anbefales fortsatt bl.a. begrensninger i antall sosiale kontakter, krav om god avstand mellom bord på skjenke- og spisesteder og i butikker og kjøpesentra. Likedan bør kravet om munnbind i taxier, offentlige transportmidler og på arenaer der offentligheten har adgang videreføres. Det foreslås at kommuneoverlegen gis en alminnelig adgang til å dispensere fra påbudet. Dispensasjonsadgangen er begrenset til «særlige tilfeller» og er med andre ord en sikkerhetsventil for å unngå helt urimelige utslag.»

På forsiden nå