Se direkte fra 09.00 onsdag

Vedtar nye koronaregler - følg debatten her

Formannskapet i Trondheim skal vedta ny koronaregler. Følg debatten her.

Saken oppdateres.

Formannskapet i Trondheim vedtok tidligere i januar en egen koronaforskrift som i utgangspunktet varer ut januar.

Men ettersom regjeringen kom med nye smitteverntiltak mandag, skal Trondheim-politikerne diskutere og vedta eventuelle endringer i sin lokale forskrift.

Dette er forslaget fra kommunedirektøren som politikerne i det digitale møtet skal debattere og eventuelt vedta fra klokka 09.00 onsdag:

Ikke plikt, men anmoder til hjemmekontor

I samsvar med kommunens delegasjonsreglement pkt. 4.2, jf. kommuneloven §11-8 (hastesaker), vedtar formannskapet vedlagte forskrift på vegne av Trondheim bystyre. Forskriften erstatter midlertidig forskrift vedtatt av formannskapet 05.01.2021 og trer i kraft fra tidspunkt for kunngjøring i Norsk Lovtidend og gjelder til og med 03.02.2021.

Formannskapet vedtar å videreføre:

 • Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre slik at kunder til enhver tid kan holde en meters avstand.
 • Bruk av munnbind på kollektivreiser.
 • Bruk av munnbind i drosje og registrering av alle reisende.
 • Bruk av munnbind hos frisør, hudpleie, tatoverings- og hulltaking tjenester etc.
 • Bruk av munnbind i butikker/ kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, trenings-, sports- og fritidsaktiviteter.
 • Registrering av alle kunder på serveringssteder.
 • Begrense sosiale kontakter ut over egen husstand/ arbeid/ skole/ barnehage
 • Krav om 2 meters avstand mellom deltagere under fysisk aktivitet på treningssentre, fysikalske institutt etc.


Formannskapet vedtar å ikke videreføre:

 • Plikt til hjemmekontor der dette er hensiktsmessig for gjennomføring av arbeidet.
 • Idrettshaller skal holde stengt frem til 18.01.2021 med unntak for toppidretten.
 • Fritidskulturaktiviteter avlyses frem til 18.01.2021 med unntak av kulturskolen og fritidsklubber for barn/ unge med særlige behov.
 • Formannskapet ber om at veiledere for fritidskulturaktiviteter og idrett fortløpende oppdateres i tråd med smitterisikobildet og legges til grunn for utøvelse av aktivitetene.
 • Formannskapet anmoder om at innbyggerne benytter hjemmekontor så langt dette er hensiktsmessig for arbeidets art.

Tirsdag kveld ble det også klar at Trondheim vil gå inn for skjenkestopp klokka 22.00.

Vesentlig nedgang i smittetilfeller

I saksframlegget understrekes det i konklusjonen at de mest effektive tiltakene fortsatt er avstand til andre og begrenset sosial kontakt utenom egen husstand.

«Det er derfor etter kommuneoverlegens syn et nødvendig og tjenlige tiltak å videreføre flere av tidligere vedtatt skjerpende tiltak i tråd med nasjonale anbefalinger for kommune som er på nivå 2 med enkelte elementer fra nivå 3 og 4 pga. en fortsatt labil situasjon mht. smittepress.

Da nedgangen i antall smittede er vesentlig, og det nå er mindre press på tjenesteapparat, bør det lempes noe på enkelte av de tidligere tiltakene. Det anbefales fortsatt bl.a. begrensninger i antall sosiale kontakter, krav om god avstand mellom bord på skjenke- og spisesteder og i butikker og kjøpesentra. Likedan bør kravet om munnbind i taxier, offentlige transportmidler og på arenaer der offentligheten har adgang videreføres. Det foreslås at kommuneoverlegen gis en alminnelig adgang til å dispensere fra påbudet. Dispensasjonsadgangen er begrenset til «særlige tilfeller» og er med andre ord en sikkerhetsventil for å unngå helt urimelige utslag.»

LES MER: Viderefører skjenkeforbud og tillater fritidsaktiviteter

På forsiden nå