Lemper på koronatiltakene - dette er forslaget

Viderefører ikke skjenkestopp, og går bort fra stopp i idrettsaktivitet for de over 20 år.

Kommunedirektør Morten Wolden.  Foto: n Håvard Haugseth Jensen

Saken oppdateres.

Etter at det forrige onsdag ble vedtatt ny forskrift, og innført strengere koronatiltak, foreslår kommunedirektøren at disse nå lempes på. I forslaget som formannskapet skal behandle tirsdag heter det:

Forskriften erstatter midlertidig forskrift vedtatt av formannskapet 10.02.21 og trer i kraft fra tidspunkt for kunngjøring i Norsk Lovtidend (17.02.21) og gjelder til og med 03.03.21.

Formannskapet vedtar å videreføre:

● Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre slik at kunder til enhver tid kan holde en meters avstand

● Bruk av munnbind på kollektivreiser

● Bruk av munnbind i drosje og registrering av alle reisende

● Bruk av munnbind hos frisør, hudpleie, tatoverings- og hulltaking tjenester etc.

● Bruk av munnbind i butikker/ kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, trenings-, sports- og fritidsaktiviteter

● Registrering av alle kunder på serveringssteder

● Tometersregelen på treningssenter

Åpner for idrettsaktiviteter

Formannskapet vedtar å ikke videreføre:

● Stenging av virksomheter

● Påbud om hjemmekontor

● Skjenkestopp fra kl. 22.00

● Tiltak ved utdannings og opplæringsvirksomheter

● Stans av idrettsaktiviteter for voksne 20 år og eldre

● Stans av fritidsaktiviteter for voksne 20 år og eldre

● Begrense sosiale kontakter ut over egen husstand/ arbeid/ skole/ barnehage til 10 personer per husstand

Anbefaling:

● Begrense sosiale kontakter ut over egen husstand/ arbeid/ skole/ barnehage til 10 personer per husstand

● Bruk av hjemmekontor der hvor det er hensiktsmessig ut fra arbeidets art.

Kommunen påpeker at selv om de foreslår å ikke videreføre stans av idretts- og fritidsaktiviteter for voksne 20 år og eldre, er det fremdeles nasjonale begrensninger for innendørsaktivitet for denne aldersgruppen.

Kommunedirektør Morten Wolden – sammen med nytilsatt helse og velferdsdirektør Wenche Dehli og kommuneoverlege Tove Røsstad – skriver i konklusjonen:

"TIl tross for svært lave smittetall siste uker er det etter kommuneoverlegens syn et nødvendig og tjenlige tiltak fortsatt å ha noen skjerpede tiltak utformet som lokal smittevernforskrift pga. en ikke fullstendig avklart situasjon da det siste uker har vært risiko for smittespredning av særlig smittsomme virusvarianter og det fortsatt avventes en del prøvesvar. Det foreslås at kommuneoverlegen gis en alminnelig adgang til å dispensere fra påbudet. Dispensasjonsadgangen er begrenset til “særlige tilfeller” og er med andre ord en sikkerhetsventil for å unngå helt urimelige utslag."


På forsiden nå