Nå er dette koronareglene i Trondheim

Politikerne vedtok ny lang periode med koronaregler i Trondheim. I debatten understreket politikerne at vaksinene må tas.

Formannskapet i Trondheim vedtok å forlenge dagens koronaregler i over en måned til.   Foto: Kim Nygård

Saken oppdateres.

Kommunedirektøren foreslo å forlenge dagens smitteverntiltak helt til 21. april. Adresseavisen meldte mandag kveld at innstillingen ville få flertall på formannskapsmøtet tirsdag morgen.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt - og gjelder fra 17. mars til 21. april.

(Se regler, anbefalinger og hele forskriften lenger ned i saken)

LES OGSÅ: Oppdaget avvik hos serveringssted i Trondheim: Droppet munnbind og hadde med egen alkohol

Varsko mot skjerm i behandlingen

De rødgrønne partiene ba i saken om at St. Olav må legge til rette for fysisk oppmøte for mennesker som trenger psykisk helsehjelp.

Varaordfører Mona Berger (SV) var bekymret for at flere typer psykisk sykdom trenger fysiske møte for å behandles.

- Jeg kan ikke skjønne at vi kan gå til frisøren, men at en syk ikke får skikkelig psykisk helsehjelp, sa Berger i debatten.

Hun la fram forslaget fra de rødgrønne der «St. Olavs bes om å legge til rette for fysisk oppmøte for mennesker som skal motta samtalebehandling hos Nidaros - og Tiller DPS så raskt som mulig. Spesielt er dette vesentlig for ungdommer som overføres fra behandling i barne - og ungdomspsykiatrien (BUP og BUK), for nye pasienter og for pasienter med diagnoser der gruppebehandling er den anbefalte formen for behandling.»

Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.

LES OGSÅ: Vi ble med karanteneinspektørene på jobb: Finner mellom ett og tre avvik hver eneste dag

Advarte mot vaksineskepsis

Både Venstres Erling Moe og Sps Marte Løvik tok opp vaksinemotstanden som et problem, da koronatiltakene ble debattert i formannskapet.

- Vaksine er trygt. Det er viktig at vi tar den og vi politikerne må være en motkraft mot skeptikerne. Det er noen få uheldige tilfeller, og det er bra vi stopper for å undersøke, men det er tatt veldig mange doser av denne vaksinen og det er trygt, sa Løvik i debatten.

- Jeg vil anbefale alle å lese innlegget fra lege Trude Basso i Adresseavisen. Folk må ta vaksinen. Vaksinemotstand har ingen plass i denne pandemien, sa Moe fra talerstolen.

Fikk spørsmål om isolerte på frifot i byen

Roar Aas (Ap) ville vite hvordan smittede kommer seg fra karantenehotell til isolathotellet i Midtbyen.

- Jeg har fått høre at de må gå dit selv. Bør det ikke være transport til isolathotellet?

Tove Røsstad innrømmet dette var et tricky spørsmål

- Ja, det er riktig at de som sitter på karantenehotell og at de går de 500 meter ned til isolasjonshotellet. De har beskjed om å gå direkte til hotellet uten å gå inn noe sted og på tidspunkt med lite folk i byen. Dette er tricky. Vi kan bruke hvite ambulanser, men det er en begrenset ressurs. Rent smittevernmessig er det trygt at de tar på munnbind og går de 500 meterene ned til isolasjonshotellet. Men man skal jo egentlig ikke ut fra huset sitt når man er i isolat, så det er prinsipielt litt vanskelig.

LES OGSÅ: Stor pågang på koronatelefon og legevakta: - Det har vært et rush

Dette blir reglene

Dette er innstilingen som ble vedtatt:

I samsvar med kommunens delegasjonsreglement pkt. 4.2, jfr. kommuneloven §11-8 (hastesaker), vedtar formannskapet vedlagte forskrift på vegne av Trondheimbystyre. (se hele forskriften nederst i saken)

Forskriften erstatter midlertidig forskrift vedtatt av formannskapet 02.03.21 og trer i kraft fra tidspunkt for kunngjøring i Norsk Lovtidend og gjelder til og med 21.04.2021.1.

1. Formannskapet vedtar å videreføre følgende i lokal forskrift:

● Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre slik at kunder til enhver tid kan holde minimum en meters avstand

● Påbud om bruk av munnbind på kollektivreiser

● Påbud om bruk av munnbind i drosje og registrering av alle reisende

● Påbud om bruk av munnbind hos frisør, hudpleie, tatoverings- og hulltakingtjenester etc

● Krav om minimum 2 meters avstand mellom deltagere under fysisk aktivitet på treningssentre, fysikalske institutt etc.

● Registrering av alle kunder på serveringssteder

2. Formannskapet vedtar følgende anbefalinger:

● Begrense sosiale kontakter ut over egen husstand/ arbeid/ skole/ barnehage til 10 personer per uke

● Bruk av hjemmekontor der hvor det er hensiktsmessig ut fra arbeidets art

● Bruk av munnbind i butikker/ kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, trenings-, sports- og fritidsaktiviteter. Med unntak av butikker/ kjøpesentre gjelder dette inn og ut av lokaler og ikke utøvere under idretts/ kulturaktivitet

Dette er hele forskriften

Midlertidig forskrift om smitteverntiltak Trondheim kommune.

Fastsatt av Trondheim kommune v/formannskapet med hjemmel i smittevernloven(LOV-1994-08-05-55) § 4-1 første ledd bokstav a) jfr kommunens delegeringsreglement punkt 4.37.

§ 1 Formål

Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrensespredning av SARS-CoV-2 i befolkningen og sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten i perioder der smittetallene nasjonalt eller lokalt er stigende eller høye eller der potensialet for smittespredning er stort.

§ 2 Virkeområde

Forskriften gjelder i Trondheim kommune

§ 3 Serverings- og skjenkesteder

Alle serverings- og skjenkestedene skal registrere alle enkeltkunder ved ankomst. Trondheim kommune kan stenge de serverings- og skjenkestedene som ikke overholderkravene til smittevernfaglig forsvarlig drift og kravene i denne bestemmelsen, jf.smittevernloven § 4-1 tredje ledd.

§ 4 Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre

Butikker, kjøpesentre og andre utsalgssteder skal sørge for at det ikke er flere tilstede i lokalene enn at det kan holdes minst en meters avstand. Tillatt antall kunder i lokalet skal beregnes ut fra størrelsen på lokalet. Det skal om nødvendig gjennomføres vakthold for å sikre at kravet etterkommes.

§ 5 Kollektivreiser og bruk av munnbind

Reisende i kollektivtransporten skal bruke munnbind. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av helsemessige eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§ 6 Munnbind i drosje og registrering av reisende

Passasjerer skal bruke munnbind i drosje. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i drosjen og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i drosjen. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av helsemessige eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Setet ved siden av taxisjåføren skal bare unntaksvis brukes av passasjerer med særlige behov, og det skal være ledig plass mellom passasjerer i baksetet hvis de ikke tilhører samme husstand. Alle drosjer skal registrere alle kunder ved hver kjøring med navn og telefonnummer.

§7 Plikt til bruk av munnbind ved frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingstjenester mv.

Plikten gjelder både ansatte og kunder. Kunder kan ta av munnbindet der dette er nødvendig for å utføre behandlingen.

§8 Avstandskrav på private treningssentre, fysikalske institutt etc.

Private treningssentre, fysikalske institutt etc. kan holde åpent dersom det sørges for at det overholdes minst 2 meters avstand mellom de besøkende som driver fysisk aktivitet.

§ 9 Ansvar

Trondheim kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 10 Dispensasjon

Kommuneoverlegen kan i særlige tilfeller dispensere fra forskriften.

§ 11 Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskriften straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, jfr. smittevernloven § 8-1.

§12 Ikrafttredelse, varighet og endring

Forskriften trer i kraft straks etter kunngjøring og varer til og med 21.04.2021. Kommunen kan forlenge, oppheve og endre forskriften.

Se Adresseavisens store oversikt over koronasituasjonen i Trøndelag

På forsiden nå