Foreslår innstramminger i Trondheim - vil ha påbud om munnbind

Onsdag kan det bli endringer i smittevernreglene i Trondheim. Kommunedirektør Morten Wolden varsler påbud om munnbind.

Kommunedirektør Morten Wolden har lagt fram ny midlertidig forskrift om smitteverntiltak Trondheim kommune.  Foto: Håvard Jensen Håvard Hauigseth Jensen

Saken oppdateres.

Det kommer fram i kommunedirektørens innstiling til ny midlertidig forskrift om smitteverntiltak i Trondheim kommune.

- Vi går fra anbefaling til påbud om munnbind i offentlige rom. Det er den største endringen. Vi har ikke gjort vesentlige lettelser på tiltakene i perioden med lav smitte, så da trenger vi ikke å stramme inn så kraftig nå. Vi vurderte å ikke gjøre store lettelser fordi vi gikk inn i en spesiell periode - og det viste seg jo var lurt ettersom vi nå står midt i en smitteoppblomstring, sier Wolden tirsdag morgen.

LES OGSÅ: 33 nye smittede i Trondheim i helga og 17. mai

Fra anbefalinger til påbud

Politikerne skal vedta koronaforskriften på formannskapsmøtet onsdag - et flertall i formannskapet kan gjøre endringer på forskriften før den blir iverksatt onsdag ettermiddag.

Dette er innstillingen fra kommunetoppene i samråd med kommuneoverlegen:

1. Formannskapet vedtar følgende i lokal forskrift:

  • Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre slik at kunder til enhver tid kan holde minimum en meters avstand
  • Påbud om bruk av munnbind på kollektivreiser
  • Påbud om bruk av munnbind og registrering av alle reisende i drosje
  • Påbud om bruk av munnbind hos frisør, hudpleie, tatoverings- og hulltakingtjenester etc
  • Påbud om bruk av munnbind i butikker/ kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, trenings-, sports- og fritidsaktiviteter der man ikke kan holde minst to meter. Med unntak av butikker/ kjøpesentre gjelder dette inn og ut av lokaler, og ikke utøvere under idretts/ kulturaktivitet
  • Krav om minimum 2 meters avstand mellom deltagere under fysisk aktivitet på treningssentre, fysikalske institutt etc.
  • Registrering av alle kunder på serveringssteder

2. Formannskapet vedtar følgende anbefalinger:

  • Begrense sosiale kontakter ut over egen husstand/ arbeid/ skole/ barnehage til 10 personer per uke
  • Bruk av hjemmekontor der hvor det er hensiktsmessig ut fra arbeidets art
  • Begrense unødvendige reiser over kommunegrensene

LES OGSÅ: Misliker ny vaksineanbefaling for Trondheim

Økende spredning

Kommunedirektøren har lagt til grunn en oppdatert risikogruppevurdering.

«Basert på smittetallene er Trondheim nå på risikonivå 2-3, økende spredning med 10-20% ukjente smitteveier. Smittetilfellene er dels sporadiske og dels klynger i ulike miljøer. Testing og smittesporing håndteres i hovedsak greit med forsterking av ansatte med relevant språkbakgrunn», skriver kommunedirektøren.

Smittesituasjonen ligger til grunn for at kommunen forlenger tiltakene og i tillegg skjerper forskriften med tanke på munnbindbruk i Trondheim.

«Kommunens medisinsk faglige rådgivere anbefaler fortsatt forskriftsfestet bruk av munnbind i drosje og på offentlig transport. Dette gjelder også på stasjonsområder. Videre anbefaler de medisinsk faglige rådgiverne fortsatt bruk av munnbind i det offentlige rom der man ikke kan holde avstand på minst to meter, særlig hos frisører, hudpleie, tatoverings- og hulltakingsvirskomhet etc der man kommer tett på hverandre over noe tid. Grunnen til dette er at det er de mer smittsomme virusvariantene som dominerer og vi har nå en noe uoversiktlig smittesituasjon», skriver kommunedirektøren.

LES MER: Koronasmittede har vært innom disse stedene

Anbefaler å unngå reiser

Kommunedirektøren kommer også med anbefaling om å unngå reiser til områder med høyt smittetrykk.

«Kommuneoverlegene i Trøndelag anbefaler å unngå reiser til områder i landet med smitteutbrudd eller høyt smittetrykk. Unntatt er reiser til fritidsbolig, reiser ifm jobb og skole eller besøk til nær familie/ venner.»

I konklusjonen oppsummerer kommunedirektøren:

«Smittetallene lokalt er stigende og det er siste uke flere personer der vi ikke har lyktes å identifisere smitteveiene. Det er derfor etter kommuneoverlegens syn viktig å beholdegjeldende anbefalinger og påbud i lokal smittevernforskrift og også skjerpe bruk av munnbind i offentlig rom».

LES MER: Frykter større smitteutbrudd i Trondheim

Dette er hele forskriften

Midlertidig forskrift om smitteverntiltak Trondheim kommune.

Fastsatt av Trondheim kommune v/formannskapet med hjemmel i smittevernloven (LOV1994-08-05-55) § 4-1 første ledd bokstav a) jfr kommunens delegeringsreglement punkt4.37.

§ 1 Formål

Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense spredning av SARS-CoV-2 i befolkningen og sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten i perioder der smittetallene nasjonalt eller lokalt er stigende eller høye eller der potensialet for smittespredning er stort.

§ 2 Virkeområde

Forskriften gjelder i Trondheim kommune

§ 3 Serverings- og skjenkesteder

Alle serverings- og skjenkestedene skal registrere alle enkeltkunder ved ankomst. Trondheim kommune kan stenge de serverings- og skjenkestedene som ikke overholderkravene til smittevernfaglig forsvarlig drift og kravene i denne bestemmelsen, jf.smittevernloven § 4-1 tredje ledd.

§ 4 Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre

Butikker, kjøpesentre og andre utsalgssteder skal sørge for at det ikke er flere tilstede i lokalene enn at det kan holdes minst en meters avstand. Tillatt antall kunder i lokalet skal beregnes ut fra størrelsen på lokalet. Det skal om nødvendig gjennomføres vakthold for å sikre at kravet etterkommes.

§ 5 Kollektivreiser og bruk av munnbind

Reisende i kollektivtransporten skal bruke munnbind. Dette gjelder også på innendørsstasjonsområder. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år eller personer som av helsemessige eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§ 6 Munnbind i drosje og registrering av reisende

Passasjerer skal bruke munnbind i drosje. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i drosjen og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i drosjen. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år eller personer som av helsemessige eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Det skal være ledig plass mellom passasjerer i baksetet hvis de ikke er hentet på samme adresse eller tilhører samme husstand. Alle drosjer skal registrere alle kunder ved hver kjøring med navn og telefonnummer.

§7 Plikt til bruk av munnbind ved frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingstjenester mv.

Plikten gjelder både ansatte og kunder. Kunder kan ta av munnbindet der dette er nødvendig for å utføre behandlingen. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år eller personer som av helsemessige eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§ 8 Avstandskrav på private treningssentre, fysikalske institutt etc.

Private treningssentre, fysikalske institutt etc. kan holde åpent dersom det sørges for at det overholdes minst 2 meters avstand mellom de besøkende som driver fysisk aktivitet.

§ 9 Ansvar

Trondheim kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 10 Dispensasjon

Kommuneoverlegen kan i særlige tilfeller dispensere fra forskriften.

§ 11 Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskriften straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, jfr. smittevernloven § 8-1.

§12 Ikrafttredelse, varighet og endring

Forskriften trer i kraft straks etter kunngjøring og varer til og med 26.5.2021. Kommunen kan forlenge, oppheve og endre forskriften.

Se Adresseavisens store oversikt over koronasituasjonen i Trøndelag

På forsiden nå