Vil stenge ned store deler av samfunnslivet i Trondheim

Koronasituasjonen i Trondheim er så alvorlig at kommunen vil innføre de strengeste smittevernreglene på lang tid. Nå kan virksomheter bli stengt og det kan bli full skjenkestopp.

Mandag er det pressekonferanse etter økt smittetrykk i Trondheim. Kommunedirektør Morten Wolden varsler svært strenge tiltak.  Foto: Terje Svaan

Saken oppdateres.

Det kommer fram i kommunedirektørens forslag til ny midlertidig smittevernforskrift, som skal hastebehandles på ekstraordinært formannskapsmøte mandag ettermiddag.

Søndag ble 34 nye smittetilfeller avdekt i Trondheim

LES OGSÅ: Mistenker indisk mutantvirus i Trondheim: - Nå er det smitte over hele byen

De nye tiltakene

Dette er tiltakene i den nye koronaforskriften:

1. Formannskapet vedtar følgende påbud som tilsvarer nasjonal covid-19 forskriften kap 5B: Forsterkede smitteverntiltak i enkelte kommuner – høyt tiltaksnivå. Dette innebærer

a. Stenging av virksomheter

b. Forbud mot arrangementer

c. Påbud om hjemmekontor

d. Skjenkestopp

e. Stenging universiteter, høyskoler og fagskoler

f. Stans av idretts- og fritidsaktiviteter

g. Plikt til å bruke munnbind

Detaljert ordlyd i vedlagte forskrift

2. Formannskapet vedtar i tillegg følgende påbud i lokal forskrift:

a. Forbud mot private sammenkomster i eget hjem med flere enn to gjester.

Detaljert ordlyd i vedlagte forskrift

3. Formannskapet vedtar å forlenge følgende sterke anbefalinger:

a. Begrense sosiale kontakter til inntil 5 personer per uke (gjelder ikke egenhusstand/ arbeid/ skole)Formannskapet anmoder på det sterkeste om å unngå all unødvendig reiseaktivitet i Trondheimsregionen.

(Se hele forskriften nederst i saken)


FHI ga råd om nedstenging

I innstillingen kommer det fram at kommuneadministrasjonen, kommuneoverleger og ordfører i Trondheim søndag hadde et møte med FHI, helsedirektoratet, statsforvalteren i Trøndelag og kommuneledelse/kommuneoverleger i Stjørdal, Malvik, Melhus, Skaun og Orkland for å drøfte den aktuelle situasjonen.

«FHI gav klare råd om strenge tiltak svarende til Kap 5a-c i nasjonal covid 19 forskrift. Dette ble støttet av helsedirektoratet. Ledelsen i nabokommunene opplevde stort sett å ha kontroll på smittesituasjonen i sine kommuner, men situasjonen er fortsatt ikke helt avklart i Stjørdal», står det i innstillingen.

Kommunen følger rådet, står det videre:

«Etter råd fra nasjonale myndigheter anbefaler kommunens medisinsk faglige rådgivere å innføre restriksjoner i tråd med den nasjonale Covid-19 forskriftens kapittel 5b. Det er den samlede pakken tiltak som vil kunne ha effekt på smittespredning og det anbefales derfor at forslaget til lokal forskrift vedtas i sin helhet.»

Sterkt inngripende

Det er de siste månedene diskutert hvor inngripende forskriften skal være inn i folks hjem. Dette tas også opp i saken fra kommunedirektøren.

«Smittesporerne ser en økende utfordring knyttet til smitte i private hjem. Det er derfor foreslått at den lokale forskriften i tillegg regulerer antall gjester i eget hjem (maks to personer på besøk om de ikke er vaksinert/beskyttet). De foreslåtte tiltakene er til dels svært inngripende, men vurderes nødvendige og formålstjenlige ut fra dagens smittesituasjon».

Kommunedirektøren konkluderer derfor:

«Det er økende smittespredning. Den engelske virusvarianten dominerer, men det er også mistanke om at den indiske virusvarianten også finnes i utbrudd eller smitteklynger i Trondheim. Dagens vaksiner har også effekt på denne varianten, men i mindre grad. Nye smittetilfeller kan knyttes til ulike klynger og utbrudd, men det er økende vanskelig å knytte smitten til spesifikke personer. Testing og sporing er overbelastet og vil ikke kunne holde samme intensitet fremover. Vi går dessuten snart inn i en kritisk fase med ferieavvikling som ytterligere vil begrensekapasitet på testing og sporing. Det er derfor avgjørende å få kontroll på smittesituasjonen nå i løpet av noen uker».

Pressekonferanse

Det er varslet pressekonferanse om de nye tiltakene kl 13.30 mandag. Da vil kommunedirektøren redegjøre for tiltakene og hvorfor administrasjonen nå ønsker så stor grad av nedstengning av Trondheim.

Politikerne er kalt inn til formannskapsmøte klokken 16.00-17.00 - der vil forskriften diskuteres. Smittevernforskriftene fra kommunedirektøren pleier å få flertall med noen få endringer etter politikernes behandling.

FØLG PRESSEKONFERANSEN DIREKTE HER

Redd for indisk mutasjon i Trondheim

Kommunikasjonssjef Harry Tiller i Trondheim kommune sier de er bekymret for indisk mutant i Trondheim.

- Den har vært observert i nabokommunene våre tidligere, og den er svært smittsom. Det er grunn til å tro at vaksinene er litt mindre effektiv mot denne varianten enn de andre, og det gir grunn til bekymring. Man snakker om at man er 30 prosent effektiv etter første dose og 70 prosent etter andre, så vaksinene virker jo, men mindre. Folk blir ikke nødvendigvis sykere, men den er veldig smittsom, sier Tiller.


Omadressert: Kommuneoverlege Tove Røsstad i Trondheim er ukas pod-gjest. Hør henne blant annet snakke om hvor skittlei hun er av korona.Kreditering: Foto: Adresseavisen


LES OGSÅ: 34 nye smittetilfeller i Trondheim

Kommunikasjonssjefen beskrev tidlig mandag de nye tiltakene som «strengere enn de tiltakene vi har hatt på lang, lang tid».

Forskriften i sin helhet:

Midlertidig forskrift om smitteverntiltak Trondheim kommune.

Hjemmel: Fastsatt av Trondheim kommune v/formannskapet 31. mai 2021 med hjemmel ilov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1, § 4-1 første leddbokstav a, jf. kommunens delegeringsreglement punkt 4.37.Erstatter forskrift fastsatt av formannskapet i Trondheim kommune 26. mai 2021

§ 1 Formål

Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense spredning av SARS-CoV-2 i befolkningen og sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten i perioder der smittetallene nasjonalt eller lokalt er stigende eller høye eller der potensialet for smittespredning er stort.

§ 2 Virkeområde

Forskriften gjelder i Trondheim kommune

§ 3 Sammenkomster i private hjem

Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster i private hjem med flere enn to gjester. Dette gjelder tilsvarende i hager, bakgårder, uteplasser og lignende i tilknytning til private hjem. Personer som er beskyttet mot koronasykdom skal ikke regnes med i antallet på to personer. Som beskyttet regnes fullvaksinerte personer, personer som har vært vaksinert med én dose i minst tre uker og de som har hatt koronasykdom de seks siste månedene. Selv om antallet personer er to eller færre, er det kun tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster i lokaler som er dimensjonert slik at alle deltakerne kan holde minst én meters avstand. Forbudet gjelder ikke arrangementer som faller inn under denne forskriften § 5, og forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13. Forbudet gjelder ikke private sammenkomster der alle de tilstedeværende er fra samme husstand.

§ 4 Stenging av virksomheter

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt

a. Treningssentre, Likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:

i. utendørs gruppetrening for dem som er bosatt i kommunen

ii. rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindregrupper med arrangør

iii. individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.

b. Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:

i. skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisertsvømmetrening for personer under 20 år og for toppidrettsutøvere.

ii. rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindregrupper med arrangør.

iii. annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bader en del av behandlingen

c. Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder

d. Museer

e. Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.

f. Varemesser og midlertidige innendørsmarkeder

Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte kultur, idretts- og fritidsaktiviteter kan holde åpent for barn og unge under 20 år, utendørs aktivitet for voksne og organisert trening innendørs og utendørs for toppidrettsutøvere

§ 5 Forbud mot arrangementer

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer med unntak av

a. Begravelser, bisettelser og seremonier ved grav med inntil 50 personer tilstede

b. Andre livssynssamlinger og seremonier i tros- og livssynshus, inkludert seremonier ved vielser, dåp og konfirmasjon, med inntil 20 personer tilstede

c. Digitale arrangementer med maksimalt fem personer tilstede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell.

d. Utendørs treningskamper og seriekamper i fotballens to øverste divisjoner forkvinner og menn, uten publikum til stede.

e. Serie- og NM finale i topphåndballen for kvinner, opp- og nedrykkskvalifiseringsspill til REMA 1000-ligaen, samt nødvendige treningskamper som forberedelse til dette, uten publikum til stede.

§ 6 Påbud om hjemmekontor

Arbeidsgivere skal sørge for at de ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten.

§ 7 Skjenkestopp

Serveringssteder som har skjenkebevilling etter alkohollovens kap 4 og 5 skal ikke utøveskjenkebevillingen.

§ 8 Opplærings- og utdanningsinstitusjoner

Universiteter, høyskoler og fagskoler skal holde sine lokaler stengt for elever og studenter, slik at undervisningen skjer digitalt. Tilsvarende gjelder lokaler som benyttes ved kursaktivitet under studieforbund og Kompetanse pluss. Biblioteker og lesesaler i lokalene kan likevel holdes åpent. Institusjonene kan gjøre unntak for kravet i første ledd dersom tilgang til lokalene er avgjørende for studenter som er avhengig av forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt, og det er nødvendig for å opprettholde progresjon i studiet. Dette gjelder ikke studieforbund og Kompetanse pluss. Ordinær undervisning i mindre grupper på inntil 10 personer er tillatt.

§ 9 Stans av idretts- og fritidsaktiviteter

Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet innendørs for personer over 20 år. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater. Organisert trening for toppidrettsutøvere innendørs er likevel tillatt.

§ 10 Plikt til å bruke munnbind

Når det ikke er mulig å holde minst en meters avstand, utover kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørsstasjonsområder, og i lokaler for kultur, sports- og fritidsaktiviteter. Passasjerene skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruk munnbind gjelde tilsvarende for sjåfør når det er passasjerer i taxien. Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde en meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder der det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av skillevegger o.l. ihenhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§ 11 Ansvar

Trondheim kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 12 Dispensasjon

Kommuneoverlegen kan i særlige tilfeller dispensere fra forskriften.

§ 13 Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskriften straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, jfr. smittevernloven § 8-1.§14 Ikrafttredelse, varighet og endring

Forskriften trer i kraft straks etter kunngjøring og varer til og med 15.6.2021. Kommunen kan forlenge, oppheve og endre forskriften.


Se Adresseavisens store oversikt over koronasituasjonen i Trøndelag
På forsiden nå