Forlenger de strenge tiltakene: Disse koronareglene gjelder i Trondheim nå

Formannskapet har tirsdag ettermiddag vedtatt å videreføre den midlertidige smittevernforskriften i to dager til.

Formannskapet i Trondheim kommune vedtok tirsdag nye koronaregler. Her fra et formannskapsmøte tidligere i år.  Foto: Kim Nygård

Saken oppdateres.

Kommunedirektør Morten Wolden ønsket på forhånd å forlenge de strenge tiltakene som ble vedtatt forrige mandag.

Tirsdag argumenterte imidlertid flere av partiene i formannskapet for å myke opp koronareglene i Trondheim. Blant annet ønsket flere å la treningssentrene åpne for alle innbyggerne i kommunen igjen, samt at skjenkestoppen skulle opphøre.

I stedet var det Ingrid Skjøtskifts (H) forslag om å kjøpe seg litt mer tid, og heller vurdere reglene på nytt førstkommende torsdag, som fikk flertall i formannskapet. De nåværende strenge reglene varer derfor i to dager til.

I tillegg ble Erling Moes (V) forslag om å gi trening og konkurranser i idrett for de under 20 år unntak fra forbud mot arrangementer vedtatt.

Se debatten rundt koronareglene her.

Dette er koronareglene som gjelder nå:

1. Formannskapet vedtar å videreføre følgende påbud som tilsvarer nasjonal covid-19 forskriften kap. 5B:

Forsterkede smitteverntiltak i enkelte kommuner – høyt tiltaksnivå. Dette innebærer

  • a. Stenging av virksomheter
  • b. Forbud mot arrangementer
  • c. Påbud om hjemmekontor
  • d. Skjenkestopp
  • e. Stenging universiteter, høyskoler og fagskoler
  • f. Stans av idretts- og fritidsaktiviteter
  • g. Plikt til å bruke munnbind

2. Formannskapet vedtar i tillegg følgende påbud i lokal forskrift:

  • a. Forbud mot private sammenkomster i eget hjem med flere enn to gjester innendørs eller fem gjester utendørs.

3. Formannskapet vedtar å forlenge følgende sterke anbefalinger:

  • Begrense sosiale kontakter til inntil 5 personer per uke (gjelder ikke egen husstand/ arbeid/ skole)

Disse reglene gjelder til og med torsdag 10. juni.

Formannskapet vedtok å gjennomføre et ekstraordinært formannskapsmøte torsdag om to dager, for å gå gjennom koronareglene på nytt.

Det er da ventet at det vil bli vedtatt en ny smittevernforskrift.

LES OGSÅ: St. Olav bekrefter at indisk mutasjon er påvist i Trondheim

Forskriften i sin helhet:

Midlertidig forskrift om smitteverntiltak Trondheim kommune.

Erstatter forskrift fastsatt av formannskapet i Trondheim kommune 31. mai i 2021

§ 1 Formål

Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense spredning av SARS-CoV-2 i befolkningen og sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten i perioder der smittetallene nasjonalt eller lokalt er stigende eller høye eller der potensialet for smittespredning er stort.

§ 2 Virkeområde

Forskriften gjelder i Trondheim kommune

§ 3. Sammenkomster i private hjem

Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster i private hjem med flere enn to gjester. I hager, bakgårder, uteplasser og lignende i tilknytning til private hjem, tillates det 5 personer.

Personer som er beskyttet mot koronasykdom skal ikke regnes med i antallet på to personer. Som beskyttet regnes fullvaksinerte personer, personer som har vært vaksinert med én dose i minst tre uker og de som har hatt koronasykdom de seks siste månedene.

Det er kun tillatt å arrangere eller delta på sammenkomster på områder tilknyttet private hjem som er dimensjonert slik at alle deltakerne kan holde minst en meters avstand.

Forbudet gjelder ikke private sammenkomster der alle de tilstedeværende er fra samme husstand.

Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort og telles ikke med i antall i begrensningene på sosial kontakt.

§ 4 Stenging av virksomheter

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt

a. Treningssentre, Likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:

i. utendørs gruppetrening for dem som er bosatt i kommunen

ii. rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør

iii. individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.

iv. Treningssentre kan holde åpent for barn og unge under 20 år, for medlemmer som bor i Trondheim kommune, timene må bestilles, og det opprettholdes avstandskrav på 2 meter under treningen

b. Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:

i. skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for personer under 20 år og for toppidrettsutøvere.

ii. rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.

iii. annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen

c. Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder

d. Museer

e. Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.

f. Varemesser og midlertidige innendørsmarkeder

Frivillige og offentlige virksomheter, og offentlige steder der det foregår organiserte kultur, idretts- og fritidsaktiviteter kan holde åpent for:

barn og unge under 20 år

utendørs aktivitet for voksne

§ 5 Forbud mot arrangementer

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer med unntak av

a. Begravelser, bisettelser og seremonier ved grav med inntil 50 personer til stede

b. Andre livssynssamlinger og seremonier i tros- og livssynshus, inkludert seremonier ved vielser, dåp og konfirmasjon, med inntil 20 personer til stede

c. Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell.

d. Utendørs treningskamper og seriekamper i fotballens to øverste divisjoner for kvinner og menn, samt Post Nord ligaen, uten publikum til stede.

e. Trening og konkurranser i idrett for de under 20 år.

§ 6 Påbud om hjemmekontor

Arbeidsgivere skal sørge for at de ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten

§ 7 Skjenkestopp

Serveringssteder som har skjenkebevilling etter alkohollovens kap. 4 og 5 skal ikke utøve skjenkebevillingen.

§ 8 Opplærings- og utdanningsinstitusjoner

Universiteter, høyskoler og fagskoler skal holde sine lokaler stengt for elever og studenter, slik at undervisningen skjer digitalt. Tilsvarende gjelder lokaler som benyttes ved kursaktivitet under studieforbund og Kompetanse pluss. Biblioteker og lesesaler i lokalene kan likevel holdes åpent.

Institusjonene kan gjøre unntak for kravet i første ledd dersom tilgang til lokalene er avgjørende for studenter som er avhengig av forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt, og det er nødvendig for å opprettholde progresjon i studiet. Dette gjelder ikke studieforbund og Kompetanse pluss.

Ordinær undervisning i mindre grupper på inntil 10 personer er tillatt.

§ 9 Stans av idretts- og fritidsaktiviteter

Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet innendørs for personer over 20 år. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.

Organisert trening for toppidrettsutøvere innendørs og utendørs er likevel tillatt.

§ 10 Plikt til å bruke munnbind

Når det ikke er mulig å holde minst en meters avstand, utover kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur, sports- og fritidsaktiviteter.

Passasjerene skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelde tilsvarende for sjåfør når det er passasjerer i taxien.

Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde en meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder der det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av skillevegger o.l. i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for dem som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§ 11 Ansvar

Trondheim kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 12 Dispensasjon

Kommuneoverlegen kan i særlige tilfeller dispensere fra forskriften.

§ 13 Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskriften straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, jf. smittevernloven § 8–1.

§ 14 Ikrafttredelse, varighet og endring

I samsvar med kommunens delegasjonsreglement pkt. 4.2, jfr. kommuneloven §11-8 (hastesaker), vedtar formannskapet vedlagte forskrift på vegne av Trondheim bystyre. Forskriften erstatter midlertidig forskrift vedtatt av formannskapet 31.05.21, gjeldende fram til 08.06.21 og trer i kraft fra tidspunkt for kunngjøring i Norsk Lovtidend og gjelder til og med 10.06.2021.

LES OGSÅ: God dialog betaler ikke lønna. Nå er det nok!

På forsiden nå