Gjenåpningen har startet - dette er koronareglene i Trondheim

Åpner for skjenking og treningssenter. Gjenåpninga av Trondheim har startet.

Etter stor nedstenging åpner Trondheim littegrann igjen.  Foto: Rune Petter Ness

Saken oppdateres.

Politikerne har talt.

Det ble gjort små endringer i forslaget fra kommunedirektøren, men nå er det dette som gjelder i Trondheim.

Forskriften gjelder fra 18.00 torsdag 10. juni til det tas ny vurdering i formannskapet 15. juni.

Hele forskriften finner du lenger ned i saken, men dette er hovedpunktene:

  • Alkoholservering på utesteder kan kun skje frem til klokka 22.00, og kun sammen med hovedrett.
  • Plikt til å bruke munnbind (med enkelte unntak)
  • Det er ikke lov å arrangere eller delta på private sammenkomster i private hjem med flere enn fem gjester.
  • Treningssenter og svømmehaller åpnes for de som bor i kommunen.
  • Det er fortsatt påbud om hjemmekontor.
  • Kulturaktiviteter er i stor grad fortsatt ikke lov.

LES OGSÅ: Kom med gladnyhet om vaksine i formannskapet

Dette er hele forskriften

Erstatter forskrift fastsatt av formannskapet i Trondheim kommune 08. juni i 2021

§ 1 Formål

Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense spredning av SARS-CoV-2 i befolkningen og sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten i perioder der smittetallene nasjonalt eller lokalt er stigende eller høye eller der potensialet for smittespredning er stort.

§ 2 Virkeområde

Forskriften gjelder i Trondheim kommune

§ 3. Sammenkomster i private hjem

Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster i private hjem med flere enn fem gjester.

Personer som er beskyttet mot koronasykdom skal ikke regnes med i antallet på fem personer. Som beskyttet regnes fullvaksinerte personer, personer som har vært vaksinert med én dose i minst tre uker og de som har hatt koronasykdom de seks siste månedene.

Det er kun tillatt å arrangere eller delta på sammenkomster på områder tilknyttet private hjem som er dimensjonert slik at alle deltakerne kan holde minst en meters avstand. Forbudet gjelder ikke private sammenkomster der alle de tilstedeværende er fra samme husstand.

Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort og telles ikke med i antall i begrensningene på sosial kontakt.

§ 4 Stenging av virksomheter

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt

a. Treningssentre. Likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:

i. tilbud til de som er bosatt i kommunen og i henhold til gjeldende veileder med 2 meters avstand

ii. rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør

iii. individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.

b. Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:

i. svømmetilbud til kommunens innbyggere

ii. skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for personer under 20 år og for toppidrettsutøvere.

iii. rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.

iv. annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen

c. Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder.

Påbud om stenging gjelder likevel ikke i aktivitetsparker utendørs, der avstand mellom utøvere i ulike kohorter blir ivaretatt, og antall samtidig besøkende begrenses.

d. Museer

e. Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.

f. Varemesser og midlertidige innendørsmarkeder

Frivillige og offentlige virksomheter, og offentlige steder der det foregår organiserte kultur, idretts- og fritidsaktiviteter kan holde åpent for:

* barn og unge under 20 år

* utendørs aktivitet for voksne

§ 5 Forbud mot arrangementer

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer med unntak av

a. Vielser, begravelser, bisettelser og seremonier ved grav med inntil 50 personer til stede

b. Andre livssynssamlinger og seremonier i tros- og livssynshus, inkludert seremonier ved dåp og konfirmasjon, med inntil 20 personer tilstede. Personer som er beskyttet mot koronasykdom skal ikke regnes med i antallet under punktene 5a og 5b. Som beskyttet regnes fullvaksinerte personer, personer som har vært vaksinert med én dose i minst tre uker og de som har hatt koronasykdom de seks siste månedene.

c. Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell.

d. Utendørs treningskamper og seriekamper i fotballens to øverste divisjoner for kvinner og menn, samt Post Nord ligaen, uten publikum til stede. Samlinger i forbindelse med arrangementer som beskrives i punkt a og b kan gjennomføres, med inntil 20 personer til stede

§ 6 Påbud om hjemmekontor

Arbeidsgivere skal sørge for at de ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten

§ 7 Servering og skjenkesteder

Alle serverings- og skjenkestedene skal registrere alle enkeltkunder ved ankomst. Trondheim kommune kan stenge de serverings- og skjenkestedene som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift og kravene i denne bestemmelsen, jf. smittevernloven § 4–1 tredje ledd.

Serveringsstedet skal ikke ha servering for privat sammenkomst med flere enn 6 personer.

Serveringssteder som har skjenkebevilling, skal kun servere alkohol ved bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjester.

Servering av alkohol kan bare skje til de som har bestilt bord og får servert mat (minimum hovedrett).

Serveringssteder som har skjenkebevilling, skal ikke slippe inn gjester etter kl. 21.00, og skjenking av alkohol skal opphøre kl. 22.00. Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter dette.

§ 8 Opplærings- og utdanningsinstitusjoner

Universiteter, høyskoler og fagskoler skal holde sine lokaler stengt for elever og studenter, slik at undervisningen skjer digitalt. Tilsvarende gjelder lokaler som benyttes ved kursaktivitet under studieforbund og Kompetanse pluss. Biblioteker og lesesaler i lokalene kan likevel holdes åpent. Institusjonene kan gjøre unntak for kravet i første ledd dersom tilgang til lokalene er avgjørende for studenter som er avhengig av forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt, og det er nødvendig for å opprettholde progresjon i studiet. Dette gjelder ikke studieforbund og Kompetanse pluss.

Ordinær undervisning i mindre grupper på inntil 10 personer er tillatt.

§ 9 Stans av idretts- og fritidsaktiviteter

Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet innendørs for personer over 20 år. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater. Organisert trening for toppidrettsutøvere innendørs og utendørs er likevel tillatt.

§ 10 Plikt til å bruke munnbind

Når det ikke er mulig å holde minst en meters avstand, utover kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur, sports- og fritidsaktiviteter.

Passasjerene skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelde tilsvarende for sjåfør når det er passasjerer i taxien. Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde en meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder der det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av skillevegger o.l. i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for dem som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§ 11 Ansvar

Trondheim kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 12 Dispensasjon

Kommuneoverlegen kan i særlige tilfeller dispensere fra forskriften.

§ 13 Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskriften straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, jf. smittevernloven § 8–1.

§14 Ikrafttredelse, varighet og endring

Forskriften trer i kraft straks etter kunngjøring og varer til og med 15.6.2021. Kommunen kan forlenge, oppheve og endre forskriften.

Merknad om kulturåpning

I tillegg til forskriften, fikk en merknad levert fra Erling Moe (V) støtte fra SV, Ap, KrF, MDG, Sp og V. Den sier følgende:

«Kultur og idrett gjenåpnes gradvis, med start onsdag 16. juni, hvis den positive utviklingen når det gjelder smitte fortsetter. Formannskapet ber kommunedirektøren om å fremme et forslag til slik gjenåpning til formannskapets møte 15. juni».


Ukas gjest: Bendik Rognes

På forsiden nå