Vil ha skjenkelettelser - her er det sylferske forslaget til nye koronatiltak

Kommunedirektør Morten Wolden letter på noen de strenge tiltakene i et nytt forslag. Politikerne bestemmer seg senere torsdag.

Blir det store lettelser eller ikke i Trondheim? Det er spørsmålet som politikerne skal ta stilling til torsdag. Kommunedirektøren har torsdag formiddag lagt frem forslag til ny forskrift.  Foto: Morten Antonsen

Saken oppdateres.

I utgangspunktet skulle politikerne i Trondheim vedta ny smittevernforskrift tirsdag. Men etter forslag fra Ingrid Skjøtskift (H) ble det flertall om å kjøpe seg litt mer tid, og heller vurdere reglene på nytt i dag, torsdag. Blant annet for å se om smittetall-utviklingen gikk rett vei. Og med henholdsvis sju og åtte smittede tirsdag og onsdag, ser det ut som utviklingen går rett vei.

Nå har kommunedirektør Morten Wolden lagt frem et nytt forslag til forskrift som formannskapet skal diskutere fra klokka 14.00 i dag. Blant annet foreslås det å gå bort fra totalt skjenkeforbud, og gi lov til skjenking til 22.00, da med middag til alkoholen.

Også treningssenter foreslås åpnet igjen.

LES OGSÅ: Smittevernprofessor om tiltakene i Trondheim: - Ikke uten grunn at de er strenge

Her er forslaget:

1. Formannskapet vedtar å videreføre følgende påbud som tilsvarer nasjonal covid-19 forskriften kap. 5B: Forsterkede smitteverntiltak i enkelte kommuner – høyt tiltaksnivå

a. Forbud mot arrangementer

b. Påbud om hjemmekontor

c. Stenging universiteter, høyskoler og fagskoler

d. Stans av idretts- og fritidsaktiviteter

e. Plikt til å bruke munnbind

2. Formannskapet vedtar å videreføre følgende påbud som tilsvarer nasjonal covid-19 forskriften kap. 5C: Forsterkede smitteverntiltak i enkelte kommuner – noe høyt tiltaksnivå

a. Stenging av virksomheter

3. Formannskapet vedtar i tillegg følgende påbud i lokal forskrift:

a. Forbud mot private sammenkomster i eget hjem med flere enn fem gjester

b. Påbud om stopp i alkoholservering kl. 22 og ikke innslipp etter kl. 21

c. Påbud om at alkohol kun kan serveres i forbindelse med middagsmåltid (minimum hovedrett)

d. Påbud om bordbestilling på serveringssteder med skjenkebevilling, registrering av alle kunder

4. Formannskapet vedtar å forlenge følgende sterke anbefalinger:

a. Begrense sosiale kontakter til inntil 10 personer per uke (gjelder ikke egen husstand/ arbeid/ skole)

Det foreslås at denne forskriften gjelder til 15. juni. Se forskriften i sin helhet lenger ned i saken.


Ukas gjest: Bendik Rognes


– Vektige grunner til åpning

I saksfremlegget understreker Wolden at det kan være vektige og gode grunner for å åpne for begrenset åpning for utelivsbransjen og treningssenter og svømmehaller. Dermed slutter han seg til den medisinskfaglige vurderingen som åpner for dette.

«Forslagene i forskriften er nå i i stor grad i henhold til de forslag som ble lagt fram i drøftingsmøtet med NHO/LO og Fellesforbundet. Kommunedirektøren slutter seg til anbefalingene fra kommunens medisinskfaglige rådgivere, som også er i tråd med FHIs anbefalinger, med videreføring av en streng tiltakspakke. Kommunedirektøren mener at dette er den mest effektive måten å få tidlig og god kontroll på smitteutbruddene i Trondheim på, slik at man så snart som mulig kan komme i gang med gjenåpningen av byen», heter det i begrunnelsen.

LES OGSÅ: Kommuneoverlegen med gladnyhet: - En viktig milepæl i Trondheim er nådd

Forskriften i sin helhet:

Midlertidig forskrift om smitteverntiltak Trondheim kommune.

Erstatter forskrift fastsatt av formannskapet i Trondheim kommune 08. juni i 2021

§ 1 Formål

Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense spredning av SARS-CoV-2 i befolkningen og sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten i perioder der smittetallene nasjonalt eller lokalt er stigende eller høye eller der potensialet for smittespredning er stort.

§ 2 Virkeområde

Forskriften gjelder i Trondheim kommune

§ 3. Sammenkomster i private hjem

Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster i private hjem med flere enn fem gjester.

Personer som er beskyttet mot koronasykdom skal ikke regnes med i antallet på fem personer. Som beskyttet regnes fullvaksinerte personer, personer som har vært vaksinert med én dose i minst tre uker og de som har hatt koronasykdom de seks siste månedene.

Det er kun tillatt å arrangere eller delta på sammenkomster på områder tilknyttet private hjem som er dimensjonert slik at alle deltakerne kan holde minst en meters avstand. Forbudet gjelder ikke private sammenkomster der alle de tilstedeværende er fra samme husstand.

Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort og telles ikke med i antall i begrensningene på sosial kontakt.

§ 4 Stenging av virksomheter

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt

a. Treningssentre. Likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:

i. tilbud til de som er bosatt i kommunen og i henhold til gjeldende veileder med 2 meters avstand

ii. rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør

iii. individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.

b. Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:

i. svømmetilbud til kommunens innbyggere

ii. skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for personer under 20 år og for toppidrettsutøvere.

iii. rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.

iv. annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen

c. Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder

d. Museer

e. Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.

f. Varemesser og midlertidige innendørsmarkeder

Frivillige og offentlige virksomheter, og offentlige steder der det foregår organiserte kultur, idretts- og fritidsaktiviteter kan holde åpent for:

* barn og unge under 20 år

* utendørs aktivitet for voksne

§ 5 Forbud mot arrangementer

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer med unntak av

a. Begravelser, bisettelser og seremonier ved grav med inntil 50 personer til stede

b. Andre livssynssamlinger og seremonier i tros- og livssynshus, inkludert seremonier ved vielser, dåp og konfirmasjon, med inntil 20 personer til stede

c. Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell.

d. Utendørs treningskamper og seriekamper i fotballens to øverste divisjoner for kvinner og menn, samt Post Nord ligaen, uten publikum til stede. Samlinger i forbindelse med arrangementer som beskrives i punkt a og b kan gjennomføres, med inntil 20 personer til stede

§ 6 Påbud om hjemmekontor

Arbeidsgivere skal sørge for at de ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten

§ 7 Servering og skjenkesteder

Alle serverings- og skjenkestedene skal registrere alle enkeltkunder ved ankomst. Trondheim kommune kan stenge de serverings- og skjenkestedene som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift og kravene i denne bestemmelsen, jf. smittevernloven § 4–1 tredje ledd.

Serveringsstedet skal ikke ha servering for privat sammenkomst med flere enn 6 personer.

Serveringssteder som har skjenkebevilling, skal kun servere alkohol ved bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjester.

Servering av alkohol kan bare skje til de som har bestilt bord og får servert mat (middag, minimum hovedrett).

Serveringssteder som har skjenkebevilling, skal ikke slippe inn gjester etter kl. 21.00, og skjenking av alkohol skal opphøre kl. 22.00. Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter dette.

§ 8 Opplærings- og utdanningsinstitusjoner

Universiteter, høyskoler og fagskoler skal holde sine lokaler stengt for elever og studenter, slik at undervisningen skjer digitalt. Tilsvarende gjelder lokaler som benyttes ved kursaktivitet under studieforbund og Kompetanse pluss. Biblioteker og lesesaler i lokalene kan likevel holdes åpent. Institusjonene kan gjøre unntak for kravet i første ledd dersom tilgang til lokalene er avgjørende for studenter som er avhengig av forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt, og det er nødvendig for å opprettholde progresjon i studiet. Dette gjelder ikke studieforbund og Kompetanse pluss.

Ordinær undervisning i mindre grupper på inntil 10 personer er tillatt.

§ 9 Stans av idretts- og fritidsaktiviteter

Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet innendørs for personer over 20 år. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater. Organisert trening for toppidrettsutøvere innendørs og utendørs er likevel tillatt.

§ 10 Plikt til å bruke munnbind

Når det ikke er mulig å holde minst en meters avstand, utover kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur, sports- og fritidsaktiviteter.

Passasjerene skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelde tilsvarende for sjåfør når det er passasjerer i taxien. Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde en meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder der det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av skillevegger o.l. i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for dem som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§ 11 Ansvar

Trondheim kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 12 Dispensasjon

Kommuneoverlegen kan i særlige tilfeller dispensere fra forskriften.

§ 13 Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskriften straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, jf. smittevernloven § 8–1.

§14 Ikrafttredelse, varighet og endring

Forskriften trer i kraft straks etter kunngjøring og varer til og med 15.6.2021. Kommunen kan forlenge, oppheve og endre forskriften.

Se Adresseavisens store oversikt over koronasituasjonen i Trøndelag

På forsiden nå