Nå er dette koronareglene i Trondheim

Ny forskrift ble enstemmig vedtatt i dagens formannskapsmøte. Dermed fortsetter munnbindpåbudet i to uker til.

Kommunaldirektør Morten Wolden la frem informasjon for Formannskapet i Trondheim kommune.  Foto: Kim Nygård

Saken oppdateres.

Dette er de nye koronareglene politikerne vedtok tirsdag:

1. Formannskapet vedtar å forlenge følgende påbud:

a. Påbud om at serverings- og skjenkestedene med alkoholservering skal registrere alle enkeltkunder ved ankomst

b. Påbud om bruk av munnbind for voksne og ungdom over 12 år på offentlig transportmiddel og i offentlige innendørs lokaler der man ikke kan holde minst en meters avstand. Det gis fritak for personer som av medisinske hensyn ikke kan benytte munnbind.

c. Påbud om bruk av munnbind for voksne og ungdommer over 12 år, samt sjåfør, ved bruk av drosje

2. Formannskapet vedtar følgende anbefalinger:

a. Det anbefales at arbeidsgivere legger til rette for at ansatte som må benytte kollektivtransport til arbeid kan jobbe hjemmefra så langt dette er hensiktsmessig ut fra arbeidets art.

b. Det anbefales minst to meter avstand mellom personer som trener på treningssentre

c. Det anbefales å begrense sosiale kontakter så mye som mulig utenom egen husstand, og personer man møter på arbeid eller på skole.

3. Formannskapet vedtar følgende tillegg i forskriften med hjemmel i Covid-19- forskriften § 4b (nytt forslag):

Elever over 18 år i den videregående skole i Trondheim kommune gis unntak for smittekarantene når de ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære kontakter til den smittede personen, hvis de gjennomfører testing i samsvar med retningslinje for testing av barn og ungdom under 18 år som grunnlag for unntak fra smittekarantene.

I begrunnelsen for det siste forslaget heter det fra kommunedirektøren at «for å sikre like vilkår og muligheter for elever i videregående skole som har fylt 18 år til å benytte seg av ordningen med testing som erstatning for karantene, foreslås at dette fastsettes som et tillegg i lokal forskrift. Slik smittesituasjonen i Trondheim kommune er per i dag, foreslås at unntaket i covid-19-forskriften § 4b kun retter seg mot elever i videregående skole i Trondheim kommune.

LES OGSÅ: - Noen reiser seg og går når de får høre det er Moderna

Dette er hele forskriften

Forskriften trer i kraft straks etter kunngjøring og varer til og med 21. september 2021.

Kommunen kan forlenge, oppheve og endre forskriften. Midlertidig forskrift om smitteverntiltak Trondheim kommune.

Hjemmel: Fastsatt av Trondheim kommune v/formannskapet 07. september 2021 med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1, § 4-1 første ledd bokstav a, § 4b, jf. kommunens delegeringsreglementpunkt 4.37.

§1. Formål

Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense spredning av SARS-CoV-2 i befolkningen og sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten i perioder der smittetallene nasjonalt eller lokalt er stigende eller høye eller der potensialet for smittespredning er stort.

§ 2. Virkeområde

Forskriften gjelder i Trondheim kommune.

§ 3. Serverings- og skjenkesteder

Alle serverings- og skjenkestedene med alkoholservering skal registrere alle enkeltkunder ved ankomst. Trondheim kommune kan stenge de serverings- og skjenkestedene som ikke overholderkravene til smittevernfaglig forsvarlig drift og kravene i denne bestemmelsen, jf. smittevernloven §4-1 tredje ledd.

§ 4. Plikt til å bruke munnbind

Når det ikke er mulig å holde minst en meters avstand, utover kortvarige passeringer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur, sports- og fritidsaktiviteter. Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde en meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder der det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av skillevegger o.l. i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. I lokaler for kultur, sport- og fritidsaktiviteter gjelder plikten ikke utøver under selve kultur- eller idrettsaktiviteten.

§ 5. Munnbind i drosje

Passasjerene skal bruke munnbind i drosje. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i drosjen, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av drosjen. Plikten til å bruk munnbind gjelde tilsvarende for sjåfør når det er passasjerer i drosjen. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andreårsaker ikke kan bruke munnbind.

§ 6. Unntak fra smittekarantene for personer over 18 år

Elever over 18 år i den videregående skole i Trondheim kommune gis unntak for smittekarantene når de ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære kontakter til den smittede personen, hvis de gjennomfører testing i samsvar med retningslinjer fra kommunen for testing som grunnlag for unntak fra smittekarantene for barn og ungdom under 18 år.

§7. Ansvar

Trondheim kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 8. Dispensasjon

Kommuneoverlegen kan i særlige tilfeller dispensere fra forskriften.

§ 9. Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskriften straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, jf. smittevernloven § 8-1.

FØLG KORONASITUASJONEN I TRØNDELAG HER
På forsiden nå