Nå er dette koronareglene i Trondheim

Formannskapet har vedtatt nye koronaregler.

Formannskapet vedtok enstemmig å lette på koronareglene i Trondheim.   Foto: Håvard Jensen

Saken oppdateres.

Innstillingen fra kommunedirektøren ble enstemmig vedtatt tirsdag formiddag. Dermed er munnbindpåbudet opphevet, men kommunen anbefaler fremdeles munnbind på buss der man ikke kan holde minst en meters avstand og alltid i taxi.

Dette er vedtaket:

1. Formannskapet vedtar å forlenge følgende regel i midlertidig lokal forskrift:

Uvaksinerte elever over 18 år i den videregående skole i Trondheim kommune gis unntak for smittekarantene hvis de gjennomfører testing i samsvar med retningslinjer for testing av barn og ungdom under 18 år som grunnlag for unntak fra smittekarantene.

2. Formannskapet vedtar følgende anbefalinger:

a. Det anbefales at serverings- og skjenkestedene med alkoholservering skal registrere alle enkeltkunder ved ankomst.

b. Det anbefales bruk av munnbind for voksne og ungdom over 12 år på offentlig transportmiddel der man ikke kan holde minst en meters avstand.

c. Det anbefales bruk av munnbind for voksne og ungdommer over 12 år, samt sjåfør, ved bruk av drosje.

Forskriften trer i kraft fra tidspunkt for kunngjøring i Norsk Lovtidend og gjelder til og med 26.09.2021.

Dette er hele forskriften:

Midlertidig forskrift om smitteverntiltak Trondheim kommune.

Forskriften trer i kraft straks etter kunngjøring og varer til og med 26. september 2021. Kommunen kan forlenge, oppheve og endre forskriften.

Midlertidig forskrift om smitteverntiltak Trondheim kommune.

Hjemmel: Fastsatt av Trondheim kommune v/formannskapet 21. september 2021 med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1, § 4-1 første ledd bokstav a, § 4b, jf. kommunens delegeringsreglement punkt 4.37.

§ 1. Formål

Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense spredning av SARS-CoV-2 i befolkningen og sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten i perioder der smittetallene nasjonalt eller lokalt er stigende eller høye eller der potensialet for smittespredning er stort.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder i Trondheim kommune.

§ 3.Unntak fra smittekarantene for personer over 18 år

Elever over 18 år i den videregående skole i Trondheim kommune gis unntak for smittekarantene når de ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære kontakter til den smittede personen, hvis de gjennomfører testing i samsvar med retningslinjer fra kommunen for testing som grunnlag for unntak fra smittekarantene for ungdom under 18 år.

§ 4.Ikrafttredelse, varighet og endring

Forskriften trer i kraft så snart den er kunngjort og gjelder til og med 26.9.21

På forsiden nå