Full seier for Sæbø i retten

Domkantor Oddbjørn Sæbø gikk av dem seieren i Trondheim Tingrett. Det var galt av Kirkelig fellesråd å tvangsflytte ham fra Nidarosdomen til Strinda kirke, heter det i dommen som forelå i går.

Saken oppdateres.

LES OGSÅ: Harde fronter i Domkirken

LES OGSÅ: I retten for å redde jobben

Tingrettsdommer Marianne Berg fastslår i sin domsavsigelse at Kirkelig fellesråd i Trondheim plikter å betale 69 000 kroner i saksomkostninger til Oddbjørn Sæbø – i tillegg til at forflytningen er kjent urettmessig.

Arbeidsavtalen

Saken gikk for to uker siden og dreide seg om tolkningen av Sæbøs arbeidsavtale som domkantor 3 – og om arbeidsgiverens styringsrett gir grunnlag for å endre Sæbøs arbeidssted fra Domen til Strinda kirke.

Retten legger til grunn at styringsretten ikke gir rom for endringer som er å anse som en degradering. Ved en sammenligning av stillingen i Domen med stillingen i Strinda menighet pekes det på at kvalifikasjonskravene er mye høyere til en kantor i Domen på grunn av kirkens posisjon som nasjonal seremonikirke – i tillegg til konsertvirksomheten som er knyttet til domkantor 3-stillingen.

En degradering

Både stillingsbetegnelsen, kvalifikasjonskravene og den ulike prestisje som reelt er knyttet til de to stillingene, taler for at forflytningen bør betraktes som en degradering også i arbeidsrettslig forstand, heter det i dommen.

Et sentralt poeng er at domkantor 3-stillingen er spesiell ved at den er «spisset» på orgelspill. Retten legger til grunn at det å være utøvende musiker er en vesentlig del av stillingen ved siden av liturgisk spill. På grunn av Nidarosdomens spesielle posisjon gis det også statlige tilskudd til musikkvirksomheten.

Større orgelverk

I dommen trekkes det videre frem at orglene i Domen og Strinda kirke er høyst forskjellige, og det har en reell betydning for hvilke arbeidsoppgaver som rent praktisk lar seg utføre. En rekke større orgelverk lar seg ikke spille i Strinda kirke fordi verkene er komponert for større orgler. For Sæbø er dette vesentlige trekk ved arbeidet, og spilling av større verk inngår klart i arbeidsoppgavene i domkantor 3-stillingen.

Dommeren fastslår at det ikke finnes sedvane for at domkantorer kan pålegges å tjenestegjøre utenfor domkirken. Det foreligger ingen tidligere praksis på at en domkantor i Nidarosdomen er flyttet til en kantorstilling i en annen menighet. Dommen er derfor utformet i samsvar med saksøkers påstand, heter det.

Godt begrunnet

- Dommen er klar og godt begrunnet, og retten gir uttrykk for at den ikke har vært i tvil om resultatet. Utfordringen består nå i å få til en tilbakeføring av Sæbø til Domen uten for mye støy. Det kan oppnås ved at begge parter viser besinnelse, sier advokat Geir Høin, prosessfullmektig for Oddbjørn Sæbø.

Kirkeverge Kjell Inge Nordgård sier han er skuffet over resultatet ettersom han hadde tro på et annet utfall av rettssaken.

- Det er for tidlig å si om vi vil anke avgjørelsen. Ankefristen er på én måned, og vi vil rådføre oss med juridisk ekspertise før vi tar en avgjørelse om oppfølging av saken. Dommen er heller ikke rettskraftig før denne fristen er ute, sier Nordgård.

 
På forsiden nå