Imøtekommer protester til den nye Sluppen bru

I løpet av 2016 skal arbeidene med den nye Sluppen bru starte. Men beboere på Selsbakk frykter mye støy hvis ikke påkjøringsrampen flyttes lenger sør.

Arbeidet med nye Sluppen bru er planlagt å starte sommeren 2016.  Foto: Rune Petter Ness

Saken oppdateres.

Protestene har langt på vei ført frem. Et enstemmig bygningsråd i Trondheim sluttet seg tirsdag til et forslag fra kommunalråd Tone Stav (H) om at det skal gjøres en nærmere vurdering av alternativ påkjøring til E6 i sørlig retning, øst for ny Sluppen bru og nærmere den nye hovedbrannstasjonen.

Statens vegvesen og Trondheim kommune har fått innspill fra privatpersoner, velforeninger og arbeiderlag på Selsbakk. De ønsker å flytte trafikken fra dagens påkjøringsrampe til E6 over den nye brua på Sluppen for å fjerne de belastningene trafikken gir beboerne i denne delen av Selsbakk. Beboerne ønsker også støyskjerming langs hele veien.

Skeptisk rådmann

Rådmannen viser til at det er forutsatt at Osloveien skal benyttes som hovedvei for trafikk til og fra E6 sør. Dersom forslaget fra beboerne skal ivaretas og mer trafikk skal ledes gjennom rundkjøringene, vil ikke veianleggene få tilstrekkelig trafikkavvikling, etter rådmannens oppfatning.

Kommunalråd Geir Waage (Ap) minnet i møtet i bygningsrådet om at en ny Sluppen bru har vært planlagt siden slutten av 1980-tallet. Strekningen er én de største flaskehalsene i Trondheim.

Man har ifølge Waage lykkes med å få tungtrafikken bort fra Elgeseter gate. I stedet er den flyttet til Osloveien, noe beboerne i området merker godt.

Finne løsninger

– Ap ønsker å finne løsninger tidlig i planprosessen, derfor støtter vi forslaget om å utrede muligheten for å finne avkjøringsrampe på østsiden av brua, sa kommunalråden.

Dagens Sluppen bru vil bli forbeholdt syklister og fotgjengere når nybrua står ferdig.

Det pågår nå arbeid med å detaljregulere riksvei 706 mellom Sluppen og Siverts Dahlens vei. Meningen er at trafikken skal gå i tunnel til Byåsen. I Okstadbakken bygges ny støyskjerm for at beboerne på Selsbakk skal oppleve mindre støy fra biltrafikken.

Brua åpner i 2018

Hvis fremdriftsplanen holder, kan byggearbeidene med den nye Sluppen bru starte sommeren 2016. Åpning av nybrua og den nye veistrekningen kan skje sommeren 2018.

Det har for øvrig vært holdt to folkemøter om planene i regi av Statens vegvesen og ett folkemøte arrangert av Selsbakk velforening.

På forsiden nå