Muslimsk barn i lesbisk fosterfamilie

Et muslimsk barn er plassert hos lesbiske fosterforeldre. Barnets mor har reagert på valget av fosterfamilie. Trondheim kommune innrømmer at det er uheldig, men de vil av hensyn til barnet likevel ikke bytte familie.

Saken oppdateres.

Overfor Adresseavisen vil kommunaldirektør Jorid Midtlyng ikke bekrefte at det dreier seg om et lesbisk par som skal ta hånd om et muslimsk barn under skolepliktig alder. Men fra sikre kilder har vi fått bekreftet at det fra muslimsk hold reageres på fosterforeldrenes seksuelle legning.

Beklager

I et brev til Det muslimske samfunnet (MST) beklager Midtlyng kommunens valg av fosterforeldre, et valg hun karakteriserer som uheldig. Men ut ifra barnets behov var det både riktig og nødvendig med denne plasseringen. Hun skriver at hun har forståelse for Det muslimske samfunnets syn, men at det ut ifra barnets behov ikke er forsvarlig å flytte barnet til et annet fosterhjem nå. Men Ved senere evaluering av barnets behov vil barnevernstjenesten vurdere muligheten for å finne løsninger som tar hensyn til muslimenes syn.

- Det eneste jeg kan si, er at dette er en alvorlig sak som dreier seg om en plassering hvor det er stor avstand mellom den kulturelle bakgrunnen til barnet og til fosterfamilien, sier Midtlyng til Adresseavisen.

Psykiske problemer

Ifølge sikre kilder Adresseavisen har vært i kontakt med, dreier saken seg om en muslimsk familie, hvor foreldrene er psykisk skadd etter tortur i hjemlandet. Også barnet sliter med alvorlige psykiske problemer. Det hastet derfor med å finne en egnet fosterfamilie, med den riktige forutsetningene til å håndtere denne typen utfordringer, noe det lesbiske paret er i besittelse av. Heller ikke styreleder Matri Abroud i MST ønsker å gå inn i detaljene i saken.

- Vi er fortsatt i dialog med barnevernet. Først når saken er avsluttet, vil vi gi en kommentar, sier Abroud.

Det eneste han kan bekrefte at det er barnets mor som har reagert på valg av fosterforeldre.

I brevet fra kommunen vises det til at det har vært to møter mellom kommunaldirektør Jorid Midtlyng og MST for å finne en rimelig løsning i saken.

- Vi er ikke fornøyd med dialogen vi har hatt med kommunen, sier styreleder Matri Abroud.

Jorid Midtlyng viser til en lengre dialog mellom kommunen, barnevernet og MST, hvor hensikten har vært å komme frem til en forståelse for barnevernets oppgaver, samt å øke kommunens kjennskap til fremmede kulturers behov.

Mange konflikter

Kommunen har på bakgrunn av henvendelsen fra muslimene endret rutinene for å sikre hensynet til barnets kulturelle, språklige og religiøse tilknytning, slik at dette ivaretas på best mulig måte.

- Det kulturelle mangfoldet blant barn som trenger hjelp, er større enn utvalget av fosterfamilier. Selv om barnevernet etterstreber å finne rett match mellom barn og familie, lar dette seg ikke alltid gjøre. Derfor håper kommunaldirektøren at flere muslimer vil melde seg som fosterfamilier. Jorid Midtlyng benekter at kommunen har brutt loven ved å plassere et muslimsk barn hos et lesbisk par.

- Det er mange hensyn å ta, og i denne saken har hensynet til barnets beste vært overordnet, sier Midtlyng, som viser til at det nå er langt flere innvandrerfamilier som trenger bistand fra barnevernet enn det er etnisk norske.

- I de fleste saker finner familiene feil ved fosterforeldrene. Det tror jeg er en iboende skepsis, sier kommunaldirektøren.

 
 
På forsiden nå