Mister tomtene sine på Lian

Drøyt 20 tomteeiere på Lian har forholdt seg korrekt til kommunale pålegg og regler. Som takk får de sine tomter bortregulert. Nils-Peter Brobakke er en av dem.

Saken oppdateres.

D-dagen nærmer seg for beboere og andre på Lian.

Bygningsrådet skal i neste uke ta stilling til et revidert reguleringsforslag etter en omfattende høringsrunde der engasjementet har vært betydelig. Planen er kontroversiell og yter ikke, slik den foreligger, rettferdighet til alle grupper. De som kommer uheldigst ut mister sine verdier fullstendig.

Det er en utrolig komplisert situasjon på boligområdet som for en stor del ligger i marka. Store, prangende og lovlige bolighus ligger side om side med hytter som ulovlig er omgjort til helårsboliger.

Reguleringsplanen gir amnesti for de som i dag bor i hytter, men innebærer et regime med strenge arealgrenser for hus, garasjer og boder. Boligeiere med fullt lovlige hus har reagert kraftig på dette.

Bortregulert

Men den gruppen som kommer dårligst ut, er de som eier tomter der det i dag enten står en falleferdig bygning eller ingen bygning i det hele tatt. I reguleringsforslaget er disse tomtene bortregulert. Felles for disse tomteeierne er at de ikke har gjort noe galt i forhold til lover og regler.

Flere av dem har ventet på en endelig reguleringsmessig avklaring for å kunne bygge.

Nils-Peter Brobakke er eier av en tidligere boligtomt. Han kan dokumentere at det bodde folk i det nå revne huset på tomten i 1967, som er et nøkkelårstall i denne sammenheng.

Brobakke kjøpte tomten i 1991. Den var da omregulert til hyttetomt. Et forsøk fra tidligere eier på å tilbakeregulere tomten til boligformål i 1986 hadde strandet. Det kommunale vedtaket ble fattet med knappest mulig margin.

Krever boligstatus

Brobakke har i lengre tid ønsket å bygge på tomten og krever nå boligstatus på den i likhet med naboer i området. Han kan, i tillegg til å dokumentere at det faktisk har stått en bolig på tomten, slå i bordet med at det er vei, vann og avløp i tilknytning til tomten, og han har betalt både tilknytningsavgift og andre kommunale avgifter.

Det er lett å tolke dette som et tegn på at Trondheim kommune har sett på tomten som en boligtomt. Men i reguleringsforslaget er det ingen åpning for en slik løsning.

Tvert imot. Tomten blir bortregulert. Dermed mister den all verdi og kan ikke selges. Tomten skal bli såkalt LNF-område (landbruk, natur, friluftsliv).

– Jeg rev den gamle bygningen av sikkerhetsmessige grunner. Hadde jeg latt den stå og flikket litt på den, ville jeg nå etter alt å dømme fått boligstatus etter den nye reguleringsplanen. Nå blir tomten nullet ut, sier Brobakke.

Ikke erstatning

Noen form for erstatning kan han neppe vente seg. Under normale omstendigheter ville dette ha dreid seg om en ekspropriasjon som tilsier full erstatning.

Men tomten ble liggende på feil side av den røde strek etter at Trondheim kommune flyttet denne i 1995. Storparten av Lian-området ble over natten liggende i marka. Det utløste et strengere regelverk for beboerne i området. Mange på Lian mener i dag at kommunens sjakktrekk for tretten år siden ble gjennomført på ureglementær måte. Flere følte seg tatt på sengen.

Ekteparet Helene og Jan Schjølberg i en annen del av Lian-området opplever også at hus de eier blir bortregulert. I dette tilfellet dreier det seg om et hus der det har bodd folk i alle fall siden 1940.

Nå har det stått ubebodd en tid, og paret har søkt om å få rive for å bygge nytt. Men det får de ikke.

– Det ser ut som begrunnelsen fra kommunen er at huset er dårlig vedlikeholdt. Men det er da ikke vår feil. Vi har ventet på tillatelse til å rive, sier Helene Schjølberg.

Det er ikke usannsynlig at saken blir utsatt når den kommer på bygningsrådets bord tirsdag.

– Dette er en veldig komplisert sak, og vi trenger tid på å sette oss inn i alle sider ved den, sier Høyres kommunalråd Merethe Baustad Ranum. Hun har vært på befaring i området og har hatt møter med flere Lian-beboere de siste dagene.

 
På forsiden nå