Brian Smiths gate

Strindheim - går fra Persaunvegen til Rønningsvegen.

Saken oppdateres.

BRIAN CRONE RIDDERVOLD SMITH 1852 - 1919

Brian Smith var født i Trondheim og var sønn av Lars Smith som var bestyrer av Døvstuminstituttet, som det het den gang.

Han ble cand. theol. i 1875, virket som lærer og prest i Christiania, Vardal, Ullensvang og ble stiftskapellan i Trondhjems stift.

I 1893 ble han konstituert som residerende kapellan i Strinda, som hadde vært hans ønskedrøm helt fra hans ungdom, og et par år senere ble han utnevnt til residerende kapellan.

Brian Smith arbeidet i Strinda i 26 år, og i like lang tid var han knyttet til Reitgjerdet pleiestiftelse for spedalske som de sykes prest og venn.

Han var formann i fattigstyret og ble benyttet i alle mulige kommunale stillinger, i herredsstyre, skolestyre, forlikskommisjon, kirketilsynet, folkebibliotekenes styre og i styret for Thonning Owesens legater.

Sammen med sin frue tok han mange tunge tak for Strinda tuberkuloseforening og sykepleie.

Brian Smith var en finttenkende og kultivert personlighet, og hans livsgjerning gikk ut på å følge i Mesterens fotspor. Han hadde en egen evne til å trøste og oppmuntre.

Han bodde på Dalen kapellangård («Chateaubrian’», senere Blindeskolen), et gårdsbruk på 300 mål som var bortforpaktet. Til eiendommen hørte en flott park, anlagt av gartner Leüthen d.e. for kjøpmann Lorck.

Brian Smith og hans kone var de fødte vertsfolk, og gjestfriheten var stor. I deres hjem var biskop som tater like velkommen.

Ved sitt 25-årsjubileum som prest fikk Smith en hjertevarm hyllest og stor oppmerksomhet. Året etter ble han rammet av hjerteslag.

Strinda kommune påtok seg begravelsen og ga familien et vakkert gravsted på Lade kirkegård.

 
På forsiden nå