Kaptein Roosens vei

Byåsen - går fra Schiøtz' vei sørover i en sløyfe som krysser Møllebakken to ganger, deretter som blindvei nordover.

Saken oppdateres.

CARL BONAPARTE ROOSEN1800 - 1880

Carl Bonaparte Roosen var født i Arendal. Faren var kjøpmann og kom fra Danmark.

Bare 12 år gammel ble han innskrevet som kadett ved Krigsskolen og tok avgangseksamen fire år etter. Han ble utnevnt til løytnant som15-åring og tilhørte fra da av militæretaten. Fra 1845 til han tok avskjed i 1870 var han sjef for Trondhjems Ingeniørdetachement (Ingeniørvåpenet).

Roosen var gift med Camilla Marie Thrane, søster av Marcus Thrane. Deres eneste sønn døde som student.

Roosen var en av skisportens og friluftslivets pionerer og var en av de første som tok til orde for at Bymarka måtte bevares for byens folk. Han la ned et enormt arbeid som kartograf med skolekart over Norge (1824) og det store "Generalkort over Kongeriget Norge" (1845-1848) utført i stålstikk. Dette kartverket vakte stor oppmerksomhet og ble utgitt i tre senere opplag.

Roosen hadde stor omtanke for våre fortidsminner, men var mot restaurering av Domkirken i 1850-årene. Han var en glødende forkjemper for fedrelandets politiske selvstendighet og frihet. I 1850 var han medstifter av Trondhjems Arbeiderforening.

Med sin sterke selvstendighetstrang valgte Roosen ofte sin egen vei, og han kunne føle seg forbigått og misforstått. Men etter 50 års aktiv militærtjeneste mottok han mange bevis på anerkjennelse, og det gjorde ham mer forsonlig. Etter sin avskjed bosatte han seg i Christiania.

I Erik Vullums minneord om ham heter det at hele hans virksomhet var "udsprunget af en varmhjertet, uegennyttig Mands Fædrelandskjærlighed. Carl Bonaparte Roosen var nemlig først av alt Patriot".

 
På forsiden nå