Forsvarets hus ved Domen

Forsvaret planlegger å samle alle sine kontorer i et Forsvarets hus øverst i Munkegata i Trondheim. Nybygget skal reises i Ekserserhaven, som i dag brukes til parkeringsplass av de ansatte i Distriktskommando Trøndelag (DKT).

Saken oppdateres.

Byggeplanene innebærer bl.a. at Persaunet leir vil bli nedlagt og frembudt til salg på det åpne marked. Også andre av Forsvarets bygninger i Trondheim vil bli fraflyttet og avhendet.

Flere interessenter, bl.a. Den norske kirke, Trondheim kommune og Katedralskolen, har signalisert at de ønsker å overta DKTs bygninger dersom de ble fraflyttet. Men nå har Forsvarets bygningstjeneste bestemt seg for å satse videre på de tradisjonsrike bygningene i Munkegata hvor Distriktskommando Trøndelag ligger. Forsvaret har hatt tilhold på dette stedet i nesten 200 år.

- Planene er ennå på skissestadiet, opplyser regiondirektør Olav Solem i Forsvarets bygningstjeneste (FBT) i Trøndelag. - Vi er naturligvis klar over at naboskapet til Norges nasjonalhelligdom forplikter, og at det er en krevende tomt å bygge ut. Det er mange hensyn å ta, ikke bare til Nidarosdomen, men også Forsvarets egne bygninger. Solem regner med at arkeologene vil undersøke grunnen før det eventuelt bygges der. Han antyder en bygning på tre-fire etasjer, avhengig av hvor mange personer Forsvaret vil sysselsette i Trondheim etter at Stortinget har bestemt Forsvarets fremtidige organisasjon.

Kommunen positiv

Tanken om et Forsvarets hus i Ekserserhaven har vært luftet for byplankontoret, og signalene derfra har så langt vært positive, får Adressevisen opplyst. I løpet av juni bestemmer Stortinget omfanget på den militære virksomhet i Trondheim de nærmeste årene. Når dette vedtaket foreligger, vil FBT utarbeide et skisseprosjekt for et hus i bakgården til DKT.

- Etter min mening er dette en perfekt løsning for Forsvaret i Trondheim, sier Solem. Det er mye penger å spare på å samle virksomheten på ett sted. Dessuten ser man det som en fordel å ha en rekke offentlige institusjoner og etater i nærheten, f.eks. Statens hus, fylkesadministrasjonen i Sør-Trøndelag og Trondheim rådhus. FBT lanserte ideen om et Forsvarets hus i Trondheim i 1995, men planen ble lagt til side. Tiden ble ikke ansett å være moden.

I dag bruker DKT to trebygninger og en murbygning som er sammenføyet til et sammenhengende kontorkompleks i Munkegata 2-6. Bygningene er oppført i perioden 1805-1814. Kommandanturet, den lave murbygningen på hjørnet mot Bispegata, var opprinnelig et militært bakeri. Ekserserhuset i Munkegata 4 ble oppført som ekserser- og gymnastikksal for garnisonen, og bygningen nedenfor kalles Befalsskolen fordi den i sin tid ble brukt av byens underoffiserskole.

Spøkelsesleir

Ifølge regjeringens langtidsplan for Forsvaret skal Distriktskommando Trøndelag legges ned, og i stedet skal det opprettes en landsdelskommando for Sør-Norge i Trondheim. Den blir bemannet med færre ansatte enn dagens DKT. Noe av virksomheten som i dag er lagt til Persaunet leir, er planlagt flyttet til Værnes. Andre elementer i leiren er foreslått nedlagt. Persaunet leir er i ferd med å bli en spøkelsesleir.

- Dersom Forsvarets hus reises i Munkegata, vil det bli aktuelt å avhende mesteparten av Persaunet leir, sier regiondirektør Olav Solem. Den nedre del av leiren er praktisk talt ikke bebygd, og Solem antar at man her kan bygge boliger. Persaunet leir inngår i Forsvarets landsverneplan, og bygningene i leiren er å anse som fredet. En eventuell kjøper må derfor finne seg i at det er knyttet strenge restriksjoner til utnyttelsen av bygningene. Persaunet leir ble i sin tid oppført av den tyske okkupasjonsmakten under 2. verdenskrig som forelegningsområde for mannskapene ved ubåtbasen på Nyhavna.

Med Nidarosdomen som ruvende nabo har Forsvaret planlagt å reise et nybygg i bakgården til Distriktskommando Trøndelag. «Forsvarets hus» vil bl.a. romme den nye landsdelskommandoen for Sør-Norge, som er tenkt lagt til Trondheim.

På forsiden nå