Høyhastighetstog Trondheim-Gøteborg

Fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) har fått med seg politikere fra hele Østlandet på ideen om et høyhastighetstog fra Trondheim til Gøteborg.

Saken oppdateres.

I går sendte han et brev til samferdselsminister Liv Signe Navarsete undertegnet av ham selv, fylkesrådslederne i Nord-Trøndelag og Hedmark, fylkesordførerne i Østfold og Akershus, og byrådsleder i Oslo Erling Lae.

– Samtidig som vi understreker behovet for å gå videre med et fremtidsrettet togkonsept basert på høyhastighet, anbefaler vi Samferdselsdepartementet å iverksette et prøveprosjekt i korridoren Trondheim – Gøteborg via Oslo, sier Sandvik.

Han mener prosjektet kan utvikles til å bli et utstillingsvindu for norsk transportteknologi og et prosjekt som bidrar positivt i et nasjonalt miljøregnskap.

– Bevilgning til utbygging av høyhastighetsbaner må komme i tillegg til de ordinære midlene til samferdselsestiltak, for dette togkonseptet er vel så mye miljøtiltak som samferdselstiltak, heter det i brevet til Navarsete.

Kamp

Det er beinhard kamp mellom landsdelene for å få «sine» jernbanestrekninger prioritert i et fremtidig kommunikasjonssystem i Norge.

Utspillet fra Sandvik, Alf Daniel Moen i Nord-Trøndelag og østlandspolitikerne er et ledd i denne kampen.

– Vi mener korridoren gjennom Østerdalen er en driftsøkonomisk god løsning og bør prioriteres først som et eventuelt prøveprosjekt, sier Tore O. Sandvik.

Denne korridoren bidrar til nødvendig avlastning på dagens jernbanenett både for gods og lokaltrafikk. Politikerne argumenterer dessuten med at lokaltrafikken Lillehammer/Gudbrandsdalen gis helt andre trafikkmessige rammebetingelser dersom regiontrafikken Trondheim-Oslo føres over på et høyhastighetsnett via Gardermoen.

– Strekningen Oslo-Gøteborg er landets viktigste togtilknytning til det europeiske kontinentet. Strekningen har imidlertid mistet konkurransekraft sammenlignet med vei fordi det ikke har vært satset på toget. Reisetiden må reduseres fra fire til 2 ½ time på strekningen, mener han.

– Korridoren Trondheim – Gøteborg via Oslo fremstår i analysene som strekningen med det største markedspotensialet for høyhastighetstog, sier han.

Varm togtilhenger

– Høyhastighetsutvikling på det norske jernbanenettet har blitt stadig mer aktuelt. Slik sett følger dette opp utviklingen i Europa der det satses store summer på å bygge ut jernbaneinfrastruktur mellom de store byene for å redusere transporten med sterkt forurensende flytrafikk, sier fylkesordføreren.

 
På forsiden nå