Ulovlig drift i mange år

Steinerskolen i Trondheim har drevet ulovlig i mange år. Nå har ledelsen fått kniven på strupen: Statstøtten kan trekkes tilbake om ikke driften kommer i lovlige former.

Saken oppdateres.

I en fersk tilsynsrapport fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag blir det pekt på en lang rekke ulovlige forhold:

* Undervisningen foregår i lokaler som ikke er godkjent av Fylkesmannen – slik loven krever.

* Lokalene i Mellomila 1A, Mellomila 1C. Østre Ila 2C samt Skansen (Nedre Ila 6) er ikke godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, lokalene er heller ikke godkjent etter plan- og bygningsloven eller gjeldende brannforskrifter.

* Undervisningen av første årstrinn har foregått ved Tunga gård i Bymarka i nesten to år uten at Fylkesmannen er bedt om å godkjenne lokalene. Også disse lokalene mangler godkjenning etter overnevnte lover og forskrifter.

* Skoleeier har ikke etablert kontrollsystemer som sikrer at opplæringslovens krav til elevenes fysiske skolemiljø oppfylles.

* Da tilsynet ble foretatt kunne ikke skolen gi opplysninger om hvilke læreplaner man drev etter.

* Skolens ordens- og inntaksreglement er ikke i samsvar med gjeldende bestemmelser.

* Sammensetningen av skolens styre er ikke i samsvar med friskoleloven.

* Skolens styre har ikke sikret at skolen blir drevet i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Mange utsettelser

Seniorrådgiver Aslak Olsen i Fylkesmannens tilsynsgruppe bekrefter at driften av Steinerskolen har foregått i strid med gjeldende lover og forskrifter gjennom flere år, og at statstilskuddet til skolen har vært i fare.

- Skolen har fått mange utsettelser ved å vise til planer om oppussing og rehabilitering. Men lite har skjedd. Nå kunne vi ikke godta flere utsettelser, sier Olsen. Først for kort tid siden fikk han vite at skolen manglet nødvendige godkjenninger fra kommunens miljøenhet, fra plan- og bygningskontoret – samt fra brannvesenet.

- Kritikk kan sikkert rettes mot oss også fordi vi ikke har vært mer pågående i kravene våre til skolen. Men samtidig må vi minne om at det ifølge loven er skolens plikt å søke Fylkesmannen om godkjenning av lokaler og læreplaner, sier Olsen. Han synes det er ekstra ille at undervisningen av 6-åringene startet på Tunga gård uten at skolen innhentet godkjenninger av noe slag. Denne undervisningen pågår fremdeles, selv om fylkesmannen forlengst har gitt skolen pålegg om å stoppe tilbudet.

Rehabilitering skjer

Etter at skolen mottok den nådeløse tilsynsrapporten i februar i år har mye skjedd. Skoleledelsen har vært i mange møter både med kommunale organer, branninspektører og tilsynsmyndigheter. Aslak Olsen er tilfreds med at ledelsen nå viser vilje til å rydde opp.

Daglig leder Frode Tønne ved Steinerskolen understreker at alt som kan gjøres nå blir gjort for å sikre at skolens virksomhet kommer i lovlige former.

- Mye blir enklere fordi vi får kjøpe Mellomila 1A og 1C av kommunen. Rehabiliteringen er startet allerede. Til høsten flytter vi inn i midlertidige lokaler i Holtermannsveien 1. Der skal vi være fram til jul. Alle kommunale godkjenninger for bruk av disse lokalene er på plass, påpeker Tønne.

Naivt 6-årsopplegg

Skolens daglige leder innrømmer at opplegget rundt 6-åringenes tilbud ved Tunga Gård har vært noe naivt:

- I denne saken kom vi skjevt ut, men nå gjør vi hva vi kan for at også dette tilbudet skal skje i ordnede former fra høsten, sier Tønne. Han kan ikke huske å ha fått noe pålegg om å stoppe 6-årstilbudet ved Tunga tidligere i år.

- Nei, da må jeg ha misforstått, sier han. Årets skoleferie starter onsdag. Dermed blir det ikke mange flere dager med ulovlig drift av 6-årstilbudet.¿

Felles skoleplaner

Skoleledelsen tar også Fylkesmannens innvendinger til skoleplaner og skolestyring på alvor. På sentralt hold i Steinerskole-forbundet lages nye felles skoleplaner for alle Steiner-skolene i hele landet. I mai kom også et nytt styre for Steinerskolen i Trondheim på plass.

Tønne opplever ellers ikke kritikken i fylkesmannens tilsynsrapport som veldig pinlig.

- Nei, vi i Steinerskolen er ikke kjent for å være så god på det formelle. Men nå skjerper vi oss. Både elever og foreldre skal føle seg trygge på at skolen retter seg etter lover og regler, sier Tønne. Han påtar seg det hele og fulle ansvar for uregelmessighetene ved driften. Samtidig innrømmer han at trusselen om tap av statsstøtte har påskyndet prosessen som nå er i gang.

Ny styreleder Yngve Brox ved Steienerskolen sier dette om prosessen som er startet:

- Jeg garanterer at vi skal få driften av skolen i lovlige former så fort som råd er, sier han.

 
På forsiden nå