Stadsingeniør Dahls gate

I 1930 ble det avduket et minnesmerke i Trondheim over en mann som virkelig hadde fortjent en slik heder.

Saken oppdateres.

Stadsingeniør Carl Adolf Dahl (1828-1907) sto for utformingen av det moderne Trondheim i siste halvdel av 1800-tallet.

C. A. Dahl var født i Halden og var sønn av militæradvokat Carl Theodor Dahl og Jacobine Mathea Unger. Etter studier i Gøteborg og Hannover, arbeidet han flere år i Statens Vegvesen.

Dahl kom til Trondheim i 1859 som byens første stadsingeniør. Stillingen omfattet arbeidsområdene til både vannverksjef, brannsjef, bygningssjef, byarkitekt og reguleringssjef. Blant de viktigste prosjektene som ble gjennomført under Dahls ledelse, var byens vann- og kloakkanlegg. Trerør ble erstattet med støpejernsrør. Ved Theisendammen ble det bygd demning, og hele byen ble forsynt med drikkevann derfra.

Vei- og brobygging var også viktige områder. Gamle Bybro ble bygd i denne tiden, tegningene var laget av C. A. Dahl. Senere deltok han også i planleggingen av elektrisitetsforsyningen og sporveien.

Men den viktigste nyskapningen var Trondheim havn. Gjennom omfattende mudring og utfyllinger ble Brattøra skapt som et trafikknutepunkt med kanalhavn og jernbaneanlegg. Løsningen med den nye jernbanestasjonen på Brattøra ble utarbeidet på grunn av at Meråkerbanen skulle bygges. I dette området la Dahl ned sitt største arbeid, og derfor er statuen av den staute herren reist ved jernbanestasjonen.

C. A. Dahl var aktiv også på andre områder, ikke minst innenfor idrett og friluftsliv. Han var første æresmedlem av Trondhjems Skiklub og også æresmedlem i Trondhjems Jeger- og Fiskerforening. Han var med på planleggingen av byens første parker og medlem av komiteen for Bymarkas beplantning.

C. A. Dahl ble i stillingen som stadsingeniør frem til 1899. Da ble han avløst av Chr. Grøndahl. Dahl ble ridder av St. Olavs Orden i 1882. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab laget i 1935 en minnemynt av Dahl.

Gaten oppkalt etter C. A. Dahl ligger på Rosenborg og går fra Festningsgata til Gamle Kongevei ved Buran.

 
 
På forsiden nå