Tirsdag vil formannskapet i Trondheim bestemme hvor det nye bydelsbassenget i østbyen skal ligge. I dag er det bare bydelsbasseng på Saupstad. I tillegg har man Pirbadet, som er byens hovedbasseng. Tall fra Norsk idrettsindeks 2015 viser at Trondheim kommune har dårligst anleggsdekning for svømmeanlegg av de ti største bykommunene i Norge. Ifølge rådmannen er dette en utfordring for publikum, svømmeopplæringen i grunnskolen og bassengidrettene i Trondheim.

Rådmannen er opptatt av at bassenget må ligge der det er størst befolkningskonsentrasjon – og kan nås lett, også på sykkel. Skolebyggtilknytning er ikke et like sentralt kriterium, som nærhet til flest mulig skoler, heter det.

I saksframlegget som politikerne skal ta stilling til tirsdag er det tre alternativ som rådmannen anbefaler å gå videre med, Moholt, Rotvoll øvre og Dragvoll. Et fjerde alternativ, Charlottenlund skoleområde, som politikerne har bedt om å få vurdert, anbefaler rådmannen ikke å gå videre med. Han mener rett og slett det er urealistisk å få lagt et basseng på eksisterende skoletomt med tanke på framtidig elevtallsvekst.

Se bølgene treffe Pirbadet

Moholt – det beste alternativet

Rådmannen er helt tydelig på at Moholt er det beste alternativet. Når det gjelder kostnadene stipulert per i dag, er det små forskjeller mellom alternativene. Men fordi den aktuelle tomta ligger på et område som allerede har godt utbygd infrastruktur og gode grunnforhold, får det rådmannen til å anta at dette prosjektet kan bli billigere enn antatt nå. Prisen som er estimert ligger på mellom 205 og 210 millioner, inkludert tomtepris. Rådmannen er også opptatt av at Moholt-alternativet bygger opp under målsettingen om at Trondheim skal være Norges mest attraktive by for studenter og forskere. Det understrekes også at Moholt skårer særskilt godt på tilgjengelighet og nærhet, som forventes oppgradert med superbusstrasé om noen år. Studentsamskipnaden er også positiv til lokalisering av basseng på deres området, noe rådmannen mener er et godt utgangspunkt. Minuset med Moholt er at det ikke er lokalisert til en spesifikk skole.

Rotvoll øvre

Å legge bassenget til Rotvoll øvre sier rådmannen er et godt alternativ for et slikt anlegg. Like fullt: Klart dårligere enn Moholt. Prisen er den samme i utgangspunktet, men geotekniske forhold og mulig behov for å legge bekk i rør, kan gi økte infrastrukturkostnader. Befolkningskonsentrasjonen er mindre, området skårer dårligere på nærhet til flere offentlige bygg og det er ikke fullt så bra som Moholt med tanke på kollektivtrafikkdekning.

Dragvoll nord

Prisen anslås i utgangspunktet som lik også her, men fordi området ikke er utbygget ennå, regner man med adskillig høyere kostnader til å etablere infrastruktur. Regnestykker for dette foreligger ikke. Dragvoll nord ligger per i dag usentralt, men dette kan endre seg om og når Granåsen gård og Dragvollområdet blir utbygd. Området har dårligere tilgjengelighet, spesielt når det gjelder gang- sykkel- og biltransport. Det er også færre skoler og andre offentlige formål i nærhet til anlegget.

Uansett: Dette er et et stykke frem i tid. Det er ikke funnet plass til investering i noe basseng i denne perioden. Bassenget vil derfor komme en gang etter 2020.

Det har allerede vært flere politiske runder om denne saken. Sist i Kultur-, idrett- og friluftskomiteen der rådmannens førstevalg, Moholt ble vraket. Det ble også Dragvoll-alternativet. Aps Julie Indstad Hole ville i stedet ha det på Rotvoll øvre - og hun hadde SV, Venstre, Høyre og Pensjonistpartiet med seg på det. Nå spørs det om formannskapet er enig med komiteen. Rådmannen legger opp til at politikerne tirsdag endelig skal beslutte hvilket alternativ de går for.

foto
Bildet viser det aktuelle området innenfor den røde linjen, sett fra nord. Det sees i sammenheng med idrettsanleggene ved skolen.
foto
Bildet viser det aktuelle området sett fra nord.