Adresseavisen har de siste ukene skrevet flere artikler om hullete veger i Trøndelag. Flere bilister forteller at de har fått kostbare skader på bilene sine som følge av dårlige veier.

Fredag sa advokat i Norges Automobilforbund, Jens Christian Riege, at det er mulig å få erstatning iforbindelse at biler blir skadet på dårlige veier.

- Man kan få erstatning for skade på egen bil som følge av hull i veibanen eller andre forhold knytta til veien, men det forutsetter at det finnes et grunnlag for å fremme et krav, sa Riege.

Vet ikke hvor mye de har betalt ut

Adresseavisen har vært i kontakt med Trondheim kommune og Statens vegvesen for å forsøke å finne ut av hvor mye penger som er utbetalt til folk som har ødelagt bilen sin på dårlige veger.

- Hvor mye penger er utbetalt de siste 10 årene i slike saker?

- Vi har ikke konkrete tall på hvor mye som er utbetalt de siste 10 årene i erstatning, sier Kari Ødegård som er seksjonsleder i Juridisk- og anskaffelsesseksjonen i Statens vegvesen.

- Det har jeg ikke oversikt over, sier Randi Sesseng Aas, som er avdelingsleder i Trondheim bydrift.

- Glemte vedlikeholdet, betalte erstatning

Kari Ødegård i Statens vegvesen anslår at de årlig mottar rundt 100 forespørsler eller erstatningskrav i denne type saker i Midt-Norge, og at det betales ut erstatning i mellom 0 og 10 av sakene.

- Hva tenker du om forholdet mellom antall krav og antall utbetalinger fra dere?

- Det gir uttrykk for hva regelverket sier, at vegeier ikke uten videre blir ansvarlig for skader som oppstår på veggrunn. Utgangspunktet er at de som kjører selv må bære risikoen for å ferdes i trafikken. Loven pålegger trafikantene å være aktpågivende og kjøre etter forholdene. Vegeier stiller vegen til disposisjon for de vegfarende slik den til enhver tid fremstår, sier Ødegård.

- Kan du komme med noen eksempler på skader dere har erstattet?

- I forbindelse med bygging av Strindheimtunnelen for noen år siden måtte trafikken legges om. På det som skulle være omkjøringsveg for veiarbeidene glemte Statens vegvesen å sørge for tilstrekkelig vedlikehold og ettersyn, og det oppsto huller i veien. Flere fikk skader på bilene sine som følge av disse hullene. Etter en konkret vurdering erstattet Statens vegvesen en del av disse skadene. Bakgrunnen var at vi kom til at vi burde ha skiltet området bedre, samt bestilt hyppigere ettersyn fra driftsentreprenøren som driftet omkjøringsvegen, sier Ødegård.

Hun har ikke nøyaktig tall på hvor mange bilister som fikk erstattet sine skader i forbindelse med denne saken, eller hvilke summer som ble utbetalt.

- Hva skal til for at dere erstatter en skade?

- Enkelt formulert kan vi si det slik at vi må ha unnlatt å gjøre noe vi kan klandres for at vi burde ha gjort. Hvis vi for eksempel har fått mange meldinger om et hull i en vei og unnlater å gjøre noe med det, som å varsle vår entreprenør slik at tiltak kan iverksettes, kan det tenkes at vi kan være ansvarlig for å betale ut erstatning. Alle saker må imidlertid vurderes konkret ut i fra det konkrete hendelsesforløpet, sier Ødegård.

- Som regel entreprenøren som har ansvaret

Ødegård mener det i de fleste tilfeller vil være entreprenørene som utfører vedlikehold og ettersyn for Statens vegvesen, og ikke Statens vegvesen selv, som kan komme i ansvar for å betale ut eventuelle erstatninger.

- Men det er gjerne Statens vegvesen som eier veiene. Har ikke vegvesenet et erstatningsansvar selv om dere har leid inn en entreprenør for å utføre vedlikehold?

-Nei, vi er ikke ansvarlige for feil entreprenøren gjør. Selvstendige entreprenører er selv ansvarlig overfor andre. Hvis entreprenøren ikke har gjort jobben etter kontrakten er dette entreprenørens ansvar. Statens vegvesen vil ha et ansvar kun hvis vi ikke har sørget for å ha en entreprenør som utfører vedlikeholdet.

Hun understreker at entreprenøren heller ikke er ansvarlig uten videre.

- De må også ha opptrådt uaktsomt i utførelsen av sitt arbeid. Vilkårene for å kreve erstatning av entreprenøren er de samme som for Statens vegvesen, de må ha unnlatt å gjøre noe det kan forventes at de burde ha gjort, sier Kari Ødegård i Statens vegvesen i Midt-Norge.

SE OGSÅ: Trolig ikke 110 km/t på ny motorvei til Orkanger

- Erstatter skader som skyldes uaktsomhet

Randi Sesseng Aas anslår Trondheim kommune de siste 5 årene har behandlet totalt 150 saker som skyldes dårlig veistandard, og at det er utbetalt erstatning i mellom 5 og 10 slike saker.

Hun vil ikke oppgi konkrete eksempler på saker der Trondheim kommune har betalt ut erstatning til folk som har ødelagt bilene sine på dårlige kommunale veger. I en epost til Adresseavisen sier hun imidlertid følgende.

«Trondheim kommune erstatter skader som skyldes uaktsomhet fra kommunens side. Det må i slike tilfeller foretas en aktsomhetsvurdering med spesielt hensyn til ”at de krav skadelidte med rimelighet kan stille til virksomheten er tilsidesatt”.(ref. arbeidsgiveransvaret i skadeserstatningsloven § 2-1) I rettspraksis er det lagt til grunn en mild aktsomhetsnorm for slik offentlig tjenesteyting som man her står ovenfor. Spørsmålet blir nesten alltid om det er rimelig å forvente at Trondheim kommune burde kjent til og tettet det aktuelle hullet.»

SE OGSÅ: Ådne ødela bildekket på hullete veg - kommunen nekter å betale for skadene