Sykehuset trenger en ny akuttbygning for psykiatri på Østmarka. Det er blant annet dette som legger grunnlaget for den såkalte «mulighetsstudien» som administrerende direktør Nils Kvernmo nå har satt igang.

Kvernmo uttaler til stolav.no at han har bedt om ekstern bistand for å utrede nye muligheter for effektivisering og sparing.

Foreslåtte tiltak

Noen av tiltakene som utredes er:

• Om virksomhetene i foretaket kan konsentreres ved Østmarka, Øya, Tiller, Orkdal og Røros. Det vil i så fall si at eiendommene på Lian og Haukåsen kan frigjøres og selges.

• Samle øyeblikkelig hjelp-funksjoner på Øya, og deretter utrede hva Orkdal sykehus kan brukes til.

• Salg av pasienthotellet for å frigjøre egenkapital til framtidige investeringer. Det fremtidige behovet for hotellsenger må kartlegges.

• Ny utnyttelse av lokalene i akutten og hjerte-lunge-sentret når legevakten flytter i 2017.

For lang ventetid

– Jeg vil vite mer om hva som er mulig å gjøre, og hvilke konsekvenser eventuelle endringer vil få. Om vi skal endre noe, er helt avhengig av hvilke svar utredningen gir, sier Kvernmo til sykehusets egen nettside.

Han påpeker videre at det er problematisk at sykehuset ikke klarer å holde seg innenfor fristene for ventetid.

- Vi må innfri kravene av hensyn til pasientene. Jeg vil derfor at vi skal vurdere alle muligheter.

Behov for investeringer

I tillegg ny akuttbygning på Østmarka ønsker direktøren å kunne investere i innkjøp og drift av medisinskteknisk utstyr.

- Dette skal løses innenfor de rammene som Helse Midt-Norge legger i langtidsbudsjettet. Per i dag medfører det en årlig effektivisering på 1,2 prosent. Det viktigste St. Olav gjør nå er å forbedre pasientflyten.

- Samtidig skal sykehusledelsen ta hensyn til føringer fra Stortinget og regjeringen om å sentralisere det vi må, og desentralisere det vi kan. Et eksempel på slik tiltak var å opprette tilbudet til kreftpasienter på Orkanger, etter at fødeavdelingen ble samlet i Trondheim, sier Kvernmo til stolav.no.

Skal diskuteres

Mulighetsstudien bygger på vedtatte planer om hvordan bygningsmassen ved St. Olav skal utvikles videre. Studien skal være ferdig midt i november. Etterpå vil sykehusledelsen vurdere resultatet, og diskutere dette videre i styret før nyttår.

foto
Administrerende direktør Nils Kvernmo ved St.Olavs hospital ønsker å se på sparetiltak ved Sykehuset. Han øsnker også å se på hvordan bygningsmassen kan utnyttes best mulig. Foto: Kjell A.Olsen