Samtidig lanserer de en ny brannårsak. Fra før av foreligger rapporter fra Direktoratet for brann - og elsikkerhet (DBE) og Sintef, som begge har påpekt at brudd på byggeforskriftene bidro til at brannen som startet i en frityrkoker på News fikk så stort omfang.

Nå kommer enda en rapport. Skansen Consult har skrevet rapporten på oppdrag fra eierne av Nordre gate 11 og formålet er ifølge dem selv å skaffe et mer helhetlig bilde av hva som skjedde da kvartalet i Thomas Angels gate, Nordre gate og Dronningsgate brant ned lørdag 7.desember i fjor.

- Myndighetenes ansvar

- Vår oppfatning er at kommunale myndigheter må ta et betydelig ansvar for at brannen ble av slik dimensjon. Det kan påvises særlig svikt i rollene som utøves av kommunale byggesaksbehandlere, branntilsyn og slukke innsats, skriver Skansen Consult i rapporten.

De har ikke vurdert om entreprenører og byggeledere har håndtert saken godt nok, men ser ikke bort fra at også disse burde ha reagert på svakheter i gjennomføringen av andre byggetrinn. Uansett konkluderer rapporten med at alle involverte parter har undervurdert de branntekniske utfordringen som lå i bygget.

Ifølge Skansen Consult kan ikke eier Olaf Arnstad lastes for at brannsikkerheten i bygningen ikke var god nok. Da Arnstad innhentet ekspertise i saken, måtte han ha tillit til at den inneleide kompetansen ivaretok de lovmessige kravene til brannsikkerhet.

Også brannvesenet kritiseres i rapporten. Skansen Consult mener det er grunn til å spørre om brannvesenet har noen klar rutine på hvordan de håndterer store branner og hevder at brannvesenets innsats sviktet på flere områder. Blant annet mener de at brannvesenet kom for sent i gang med den første innsatsen.

Konklusjonen til Skansen Consult er at de fleste feil og mangler i denne saken kan spores til myndighetene, i dette tilfellet byggesaksbehandlere og brannvesen. De mener at det er myndighetenes oppgave å sikre at eier utfører de nødvendige tiltak og har tilstrekkelig kompetanse i sine prosjekter.

«Dersom vi skal unngå tilsvarende hendelser i fremtiden må myndighetene bli flinkere til å stille krav om tilstrekkelig brannteknisk kompetanse i byggesaker og risikovurderinger med hensyn på storbrann i eksisterende bygg. Det er myndighetenes ansvar å se til at så skjer. Inntil dette har vært praksis over lengere tid kan vi forvente oss flere store branner», sies det i rapporten.

Svingninger i strømtilførselen

Skansen Consult mener svingninger i strømtilførselen «kan representere den grunnleggende årsak til brannen» og påpeker at dette ikke er nevnt i de to forutgående rapportene. Eieren har forklart at lys- og lydstyrke gikk merkbart opp og ned flere ganger natt til 6. desember. Fredag ettermiddag merker man en jordfeil i kjelleren på Ricks og den mye omtalte frityrgryten hadde vært utsatt for disse svingningene i strømnettet.

Skansen Consult mener eier Olaf Arnstad ikke kan lastes for at brannsikkerheten ikke var god nok. Foto: IVAR MØLSKNES