Damen på Valentinlyst reagerer med sinne og sorg på nyheten om at Sølvi Rise, diakon i Strindheim menighet, etter alt å dømme nå mister jobben. Dermed blir det slutt på alle de gode stundene de to har hatt sammen, enten i Strindheim kirke eller hjemme hos Lillebil.

- Dette er helt forferdelig! Det har vært en fest å besøke kirken. Sølvi har lagt alt til rette for oss. Blir hun borte, hva skal vi gjøre i kirken da?

Lillebil roser det gode miljøet i kirken som Sølvi må ta et vesentlig ansvar for. Hun skaper trygghet for de eldre, og er der hele tiden for folket i menigheten.

- Jeg tror jeg vil gå til streik for å beholde Sølvi, sier Lillebil.

Sorgarbeid

Diakonene er kristne omsorgsarbeidere. En av mange viktige oppgaver er sorgarbeid og oppfølging av etterlatte. Mye av arbeidet retter seg mot eldre mennesker. De som trenger hjelp og trøst, kan henvende seg til diakonen i menigheten. Sjelesorg og samtale er blant diakonenes daglige gjøremål. Andre oppgaver er å arrangere treff i kirken, med bevertning og innslag av åndelig karakter. Diakoner underviser konfirmanter, og drar på hjemmebesøk til de som ikke kommer seg i kirken. De er kontakter for Kirkens Nødhjelp og bistår i ungdomsklubber. Mange mennesker står nå i fare for å miste et tilbud de har vendt seg til, blitt trygge med og kanskje også er blitt avhengig av.

Innsparing

Tiltakene fellesrådet har vedtatt å gjennomføre er en følge av rådets anstrengte økonomi. Innsparingstiltak for i alt 7,85 millioner kroner er tatt inn i 2003-budsjettet som ble vedtatt onsdag. I går satt rådet i møte med diakonene og deres tillitsvalgte for å informere om det som vil skje. Sølvi Rise, som også er lokalt tillitsvalgt i Det Norske Diakonforbund, visste ingenting før hun fikk beskjed om å komme på møte.

For mange av de berørte var det et sjokk å høre at jobben nå er besluttet avviklet. Gråt, sinne og irritasjon preget reaksjonene.

- Vi vil gjøre det vi kan for å få politikerne til å innse at dette ikke er riktig. De snakker om at Trondheim er kirkehovedstaden. Men kirken er mer enn pomp og prakt. Kirken er å leve ut troen. En kirke som ikke viser sin tro gjennom gjerninger, er en død kirke, sier Rise.

Smertelig

Arnfinn Stabursvik, leder i Kirkelig Fellesråd, innrømmer at det smerter å gå til det skritt å legge ned diakonitjenesten, men at rådet ikke ser andre muligheter med de økonomiske rammene man må forholde seg til. Stabursvik konstaterer at rådmannen i Trondheim kommune mener diakonitjenesten ikke er en lovpålagt tjeneste. Dermed blir det heller ikke mer penger for å lønne de ti personene det dreier seg om.

- Diakonene gjør en veldig viktig jobb. De hjelper de gamle og vanskeligstilt ungdom. Det var derfor en tung beslutning, sier Stabursvik. Han peker på det formelt underlige i at den nye kirkeloven pålegger fellesrådene å drive diakoni, men ingen er pålagt å finansiere tjenesten. Dette har rådet bedt om et møte med kirkestatsråden om, men det har ikke ministeren hatt tid til.

I tillegg til diakonitjenesten vil det knappe budsjettet ramme sommervedlikeholdet på kirkegårdene. Her kutter rådet 700 000 kroner. Det betyr ustelte kirkegårder. Bare 500 000 kroner gjenstår på denne posten som dermed bare dekker sommervikarer for de fast ansatte.

Kirkelig Fellesråd har diskutert om man skulle stenge kirker for å spare penger slik det er gjort andre steder i landet. Ifølge Stabursvik har man valgt å ikke gå til oppsigelser av ansatte i kirken. Da har det liten mening å stenge kirkene. Driftsutgiftene ut over ordinær lønn er ikke så store at det monner særlig å stenge kirkedørene.

Sinne og sorg preget reaksjonene da nyheten om fellesrådets beslutning ble kjent i går. Fra venstre Sølvi Rise, Vigdis Mittet Værlien, Inger Høyem, Kristin Skjelvan og Marit Stene Aalstad.