Prosjektet svarer ikke ut de samfunnsmessige målene, er ikke riktig lokalisert og er heller ikke økonomisk forsvarlig for kommunen, skriver rådmannen i sitt forslag. Saken ble tirsdag behandlet i formannskapet, og vedtok enstemmig å skrinlegge planene om parkeringshus under bakken som lenge har vært planlagt i kommunen.

Starter i 2017

Samtidig vedtok formannskapet at arbeidet med å oppruste Torget nå skal fremskyndes. I det felles budsjetforslaget til flertallsalliansen i Trondheim (Ap, MDG, SV, Sp, KrF, V og PP) legges det opp til at arbeidet med å ruste opp Torvet skal startes neste år. Formannskapet har nå vedtatt å pålegge rådmannen å prioritere ferdigstillelse av Torget, siden det er enighet om planene og de arkeologiske utgravingene av området nå er ferdige.

- Rådmannen bes om snarest mulig å legge frem sak for formannskapet med forslag til optimal fremdriftsplan og anbudsprosess med sikte på igangsetting i 2017, heter det i vedtaket.

Det var KrFs kommunalråd, Geirmund Lykke, som på vegne av sentrum venstre-alliansen la frem forslaget om å skrinlegge planene om et parkeringsanlegg under bakken. Lykke mener prosjektet ikke lar seg gjennomføre, og at man nå må sørge for å sette fart i arbeidet med å pusse opp det viktige byrommet i Midtbyen.

- Nå har i all kunnskapen vi trenger i denne saken. Derfor har flertallet satt av penger på budsjettet neste år slik at vi kan komme igang. Det er vårt mål at det meste av arbeidet er gjort i 2019, sa Lykke.

271 millioner kroner

Renoveringen av Torvet er kostnadsberegnet til 271 millioner kroner. Neste år settes det av 35 millioner kroner for å komme igang. Aps Geir Waage mener det er synd at man ikke får til et parkeringsanlegg, men ser det ikke mulig å gjennomføre uten at private aktører er med på et spleiselag.

- Et slikt anlegg kunne ha frigjort mye areal på gateplan som i dag brukes til parkering. Men vi kommer ikke videre med planene siden ingen har meldt seg til å være med å finansiere et slikt anlegg. Med dette utgangspunktet er Arbeiderpartiet nå for å skrinlegge planene om et parkeringshus, sa Waage.

Langvarig arbeid

Helt siden Torget ble stengt for biltrafikk i 2003, og oppussingen av det viktige byrommet i Midtbyen har siden den gang vært gjenstand for en rekke utredninger og prosjekter. Kommunen har ved flere anledninger utredet muligheten for å bygge et parkeringsanlegg under bakken siden Riksantikvaren uansett krevde at det skulle gjennomføres akreologiske utgravinger der.

Ved flere anledninger er det gjort forsøk på å få til et spleiselag ved bygging av nytt parkeringsanlegg, men ifølge rådmannen har disse forhandlingene ikke gitt resultater. Rådmannen skriver også i sin saksutredning av prosjektet med p-hus ikke vil gi tilstrekkelig avkastning for en komersiell aktør.

Et sentralt argument mot å bygge nye parkeringsplasser under Torget handler om Bymiljøavtalen Trondheim kommune har inngått med staten. Der forplikter kommunen seg til å sørge for at biltrafikken ikke øker, til tross for en enorm befolkningsvekst i Trondheim de kommende årene. Målet med denne avtalen er at all trafikkøkning i fremtiden skal tas unna ved hjelp av kollektivtrafikk. Et parkeringsanlegg under Torget - midt i sentrum - regnes som en trussel mot målet om å ikke øke biltrafikken i Trondheim.