Regjeringen foreslår i dagens forslag til revidert nasjonalbudsjett å bevilge 90 millioner kroner til delfinansiering av kollektivprosjektet Superbuss.

- Bevilgningen, som er nøyaktig like stor som forventet,  er i tråd med bymiljøavtalen som ble inngått i februar hvor Staten forplikter seg til  å bevilge 50 prosent av utgiftene til å utvikle et superbusstilbud, sier Henning Lervåg, leder for Miljøpakkens sekretariet.

Totalt vil Trondheim få bevilget 1,4 milliarder kroner av de 3,76 milliarder kroner som det vil koste å utvikle et superbusstilbud.

- På superbussplanene for 2016 er det satt opp investeringer på 180 millioner kroner i 2016, hvorav halvparten kommer fra Staten. Pengene skal brukes til infrastrukturtiltak som traseer og holdeplasser. Dette arbeidet vil bli påbegynt i sommer, forteller Lervåg.

Her kan du leser hele utredningen: Framtidig rutetstruktur inkludert superbuss for Stor - Trondheim 2019 – 2029

Superbusstiltak i 2016

Dybdahls veg

Veien bygges om for å tåle busstrafikk og for å redusere rystelser i grunnen for tilstøtende beboere. Prosjektet omfatter også bygging av støyskjermer, fortau og sykkelfelt.

Arbeidet med elektriske anlegg, vann og avløp begynte tidlig i 2015, mens hovedarbeidene med selve vegen blir innledet i 2016.

Prosjektet ferdigstilles i 2017. Kostnadene for gjenværende arbeid, inklusive holdeplasser til superbuss, er om lag 90 millioner kroner.

Les også: Ny superbuss testet sist uke

SE MER: Dette kan bli Trondheims nye superbuss

Jonsvannsvegen

Bygging av kollektivfelt i Jonsvannsvegen fra Kong Øysteins veg til Omkjøringsvegen. Målet er raskere og mer forutsigbar framkommelighet for kollektivtrafikken. I tillegg lages gode sykkelanlegg og sikre kryssløsninger.

Det foreligger vedtatt reguleringsplan for hele prosjektet og også byggeplan for den nordlige delen.

Arbeidet er tredelt:

* Kollektivfelt inn mot kryss med Dybdahls veg

* Samle dagens to holdeplasser til en holdeplass med superbuss-standard, samt utbedring av kryss mot Frode Rinnans veg

* Kollektivfelt inn mot rundkjøring ved Brøsetveien

Det arbeides med avtaleinngåelse for grunnerverv. Byggearbeidene vil kunne starte i 2016 og avsluttes i 2018. Deler av arbeidet inngår i gjeldende handlingsprogram, men tiltaket omfatter hele strekningen. Totalkostnaden anslås til i størrelsesorden 130 millioner kroner.

Les også: Hver passasjer får 0,2 kvadratmeter ståplass i superbussene

Holdeplasser

Det skal bygges holdeplasser med spesielle krav til utforming for å tilrettelegge for superbusser med en universell utforming og  for rask av- og påstigning.

Det er foreløpig ikke bestemt hvilke superbussholdeplasser som skal bygges i år.

Det tas sikte på å øke innbyrdes avstand mellom holdeplassene noe (500 – 800 meter) for å redusere reisetiden.

Det planlegges kantstopp med direkte innkjøring i kjørebanen der det kan gjøres på en trafikksikker måte uten større hindringer for framkommelighet.

Alternativt skal det bygges tilstrekkelig lange busslommer.

Det skal totalt bygges  80 – 90 holdeplasser langs linjene utenfor Kollektivbuen (de mest trafikkerte strekningene for buss).

Disse holdeplassene blir noe enklere enn i Kollektivbuen. Holdeplassene får omlag ni meter lange lehus uten varme i plattform.

Billettautomater og sanntidsinformasjon med mere får ellers om lag samme standard. Det skal benyttes betong eller annet slitesterkt materiale i kjørebanen på holdeplassene.

Holdeplassene skal bygges i perioden 2016 – 2018.

Kostnadene er anslått anslås til i230 millioner kroner.

Dette er bymiljøavtaler (PDF)

Traseutbedringer

Mange av tiltakene består i å legge til rette for kollektivfelt der bussene har forsinkelser i dag. Andre tiltak er utbedring av snuplasser og rundkjøringer.

Noe av det forberedende arbeidet kan gjennomføres i 2016.

Totalkostnaden er anslått til om lag 100 milioner kroner.

Kilde: Miljøpakken