Kommuneadvokatens oppfatning er: Det kan ikke utelukkes at Olsø gjennom Kystad-avtalen og i sin rolle Staur Holding AS har overtrådt straffebestemmelsene om påvirkningshandel.

Du kan selv lese hele kommuneadvokatens rapport nederst i teksten.

Her kan du lese hva Rune Olsø sier om rapporten.

Leder av kontrollkomiteen kaller inn til et ekstraordinært møte tirsdag ettermiddag etter at kommuneadvokaten har levert sin rapport fredag ettermiddag.

- Dette gir grunnlag for etterforskning for korrupsjon. Det er både alvorlig og trist når en av våre mest sentrale folkevalgte er involvert i en slik sak, sier Rolf Jarle Brøske (H), leder av kontrollkomiteen i Trondheim kommune.

Anbefaler anmeldelse

Adresseavisens har de siste dagene publisert flere saker om at Staur har inngått en avtale med en utbygger til en samlet verdi av seks millioner. Ifølge avtalen skulle Rune Olsø – som også er bystyrerepresentant og leder av Sør-Trøndelag Ap, bistå med å få omregulert eiendommene Kystad og Hårstad til boligformål.

- Jeg vil i kontrollkomiteens møte på tirsdag anbefale at kommunen anmelder saken til politiet. Det er grunnet alvoret i saken og at kommuneadvokaten konkluderer så nært opp til utilbørlighet. En totalgjennomgang blir for krevende for kontrollutvalget og revisjonen å gjennomføre fordi vi ikke kan kreve utlevering av dokumentasjon, sier Brøske.

Kommuneadvokaten skriver i sin rapport: «Den vurderingen som er gjort bygger på det faktum som er fremkommet i omtale av saken i Adresseavisen gjennom ukene 10 og 11. Det er ikke tvilsomt at de involverte har forskjellig syn på faktum og leseren av notatet må være seg dette bevisst. Vi har ikke foretatt noen selvstendig bevisinnhenting eller bevisvurdering.»

Les hele rapporten her.

- Overraskende tydelig

Det var rådmannen som ba om en juridisk vurdering etter Adresseavisens omtale. Kommuneadvokaten ble bedt om å vurdere: Er det grunn til å frykte at korrupsjonsbestemmelsene i straffeloven kan være overtrådt? Vurderingen skulle se særlig på bestemmelsen om påvirkningshandel.

- Jeg mener kommuneadvokatens vurderinger og konklusjon er overraskende tydelige. Det er nedslående fordi de så tydelig peker i retning av at her har det foregått handlinger som kan falle inn under straffelovens bestemmelser om korrupsjon, sier Brøske.

Det understrekes at Olsø delvis bestrider det faktiske hendelsesforløpet, blant annet når Kystad-avtalen ble inngått. Men kommuneadvokaten legger vekt på at det ikke virker som om man er uenig i at selve avtalen faktisk er inngått, med en slik ordlyd som står gjengitt i Adresseavisen. Det er heller ikke uenighet rundt om to av de seks millionene faktisk er utbetalt til Staur.

- Ikke avgjørende om Olsø har prøvd å påvirke

I rapporten skriver kommuneadvokaten:

«Hvorvidt Olsø har forsøkt eller lyktes i å faktisk påvirke beslutningstakerne i den konkrete saken, dvs. de som møtte i det aktuelle bygningsrådsmøtet, er slik vi ser det ikke avgjørende for vurderingen av om det foreligger et straffbart forhold.»

Og videre:

«Korrupsjonshandlingen er dermed for påvirkningsagentens del fullbyrdet i det fordelen er akseptert. At påvirkningsagenten senere oppdager at han faktisk ikke trenger å foreta seg noe som helst for å oppnå det ønskede resultatet, er uten rettslig betydning.»

- Ikke hyggelig for noen

Rådmann Morten Wolden sier de har drøftet anmeldelse, men at de så langt ikke har konkludert.

- Først og fremst får kontrollkomiteen vurdere dette, så tar vi en selvstendig vurdering av deres konklusjon, sier Wolden.

- Dette er ikke hyggelig for noen. Jeg har ikke vært borti tilsvarende tidligere. Det er viktig for alle involverte parter å få klarhet i disse forholdene av hensyn til legitimiteten til politiske prosesser og Trondheim kommune, sier Wolden.

Han synes saken er svært spesiell.

- At en politiker som også har en jobb av denne karakter, er ikke vanlig. Men det er avtalen som sådan det er fokus på, kombinert med en sentral politisk rolle. Utover dette kan jeg ikke kommentere kommuneadvokatens juridiske vurdering, sier Wolden.

- Hvorfor har dere offentliggjort rapporten?

- Vi gjorde en vurdering i løpet av dagen knyttet til meroffentlighet. Kommuneadvokatens klare råd er at denne saken burde offentliggjøres med tanke på samfunnsinteressen, og at det ikke foreligger spesielle grunner til å unndra offentlighet, sier Wolden.

Her er de viktigste sakene:

Skulle betale seks millioner for Ap-toppens bistand (for abonnenter): Dette er den første saken, der også Olsø, Staur og utbyggerne får komme med sine forklaringer.

Dette er avtalen mellom Kystad og Staur (gratis): Her kan du selv lese hele den omstridte avtalen i sin helhet.

Olsøs e-post til Kystad om grønn strek tre uker før bygningsrådet (for abonnenter): Her kan du lese en e-post som Olsø sendte til utbyggerne i mars.

Les også om at Adresseavisen er klaget inn til PFU for brudd på presseetiske regler (gjelder saker publisert i fjor høst)

Les også sjefredaktørens kommentar: Det er ikke helt uvanlig at aktører som blir utsatt for kritisk journalistikk klager til PFU