Studie: Johnson & Johnson-vaksine 85 prosent effektiv som tredjedose