Kommunedelplanen for Nyhavna ble vedtatt i Bystyret 28. april i år. Siden den gang har det imidlertid kommet revisjoner, og disse skal stemmes over i bystyret 16. juni i år.

Det vil sannsynligvis komme flere endringer i planen før det skal bygges nytt, men dette er det vi vet så langt:

Generelt: Det blir en bydel med høyhus. I områdene som åpnes for boligbygging skal normen skal være fem etasjer, men på 40 prosent av fasadelengdene mot gater og byrom tillates det 7 etasjer. I tillegg vil kommunen vurdere å åpne for bebyggelse høyere enn 7 etasjer for deler av bebyggelsen i område 2, 5 og 7. All bilparkering, med unntak av handikapparkering, skal legges under bakken.

Det skal også legges til rette for flere grøntområder i området og tilgangen til områdene skal sikres med offentlige gang- og sykkelveier. På spissen av delområde 6 skal det anlegges en park, med en bru som forbinder den med delområde 5. I alle delområdene er mindre deler av arealet satt av til offentlige friområder.

I tillegg skal en rekke av de gamle krigsbyggene tas vare på, samtidig som det skal reguleres inn områder for næring, offentlig tjenesteyting og offentlige friarealer.

Artikkelen fortsetter under bildet:

foto
Illustrasjonen viser hvordan Trondheim kommune ser for seg at bygningsmassen i de ulike delområdene på Nyhavna kan bli seende ut når utbyggingen er fullført. Foto: Illustrasjon: Trondheim kommune

Delområde 1: Brannstasjonen – denne sto ferdig i 2014 og blir stående.

Delområde 2: Lademoen stasjon – her åpnes det for å bygge boliger høyere enn sju etasjer. Kommunen ønsker også tilrettelegging for offentlig tjenesteyting, og næring.

Delområde 3: Dora 1 – skal bevares. Men det legges opp til bebyggelse på sørsiden og vestsiden av bygget.

Delområde 4: Dora 2 og fyringsbunkeren – skal bevares. Maritime Senter har bygget nytt kontorbygg på siden.

Delområde 5: Strandveikaia – flere bygg av antikvarisk verdi ligger her. Ny gang og sykkebro til Kullkranpiren (delområde 6) planlegges. Også bebyggelse høyere enn 7 etasjer på deler av området kan vurderes. Kommunen ønsker også at det legges til rette for offentlig og privat tjenesteyting her.

Delområde 6: Kullkranpiren – her ønsker kommunen at det anlegges en park på spissen av området, og en gang- og sykkelbru som forbinder den med delområde 5. Det legges opp til å bygge boliger sør på området.

Delområde 7: Ladehammerkaia – flere bygg av antikvarisk verdi i området. Boliger planlagt, delvis over sju etasjer.

Delområde 8: Båtmannsgata – er hovedankomsten til hele Nyhavna med nærhet til Lademoen stasjon. Her vil man ha på plass gode kollektivtransportløsninger. Planlegger også boliger i inntil fem etasjer.

Delområde 9: Transittkaia sør – denne delen av kaia skal ikke reguleres til havn. Her er det satt av plass til boliger.

Delområde 10: Transittkaia havn – her skal havneformål opprettholdes og det skal ikke bygges boliger.