– Å bruke strøm fra land på oljenæringen, en solnedgangsnæring som skal avvikles på litt sikt er uklokt. Det er ikke greit for naturmangfoldet i en tid der vi er fullt klar over naturkrisen i verden. Det er rett og slett en dårlig idé, sier Tommy Reinås (MDG).

Han sitter i fylkesutvalget i Trøndelag kommune.

Der skal politikerne behandle Trøndelag fylkeskommunes syn på oljeselskapet Okeas søknad om å få dra en sjøkabel fra Straum i Åfjord rundt 160 kilometer til oljeplattformene Draugen og Njord.

Når NVE vurderer saken, er det springende punktet om samfunnsnytten ved å bygge ut strømkabelen er klart større enn ulempene en kabel vil innebære.

– Trenger strømmen

En vesentlig del av begrunnelsen for vindkraftutbygging på Fosen var strømmangel i Trøndelag.

– Samfunnet har store behov for strøm til elektrifisering i det grønne skiftet. Krafta bør vi bruke på nyttige ting i stedet, ikke på oljenæringa, sier Torbjørn Lindseth, styremedlem i Motvind Norge.

Reinås legger til at høye strømpriser påvirkes av etterspørselen. Om de to oljeplattformene bruker inntil 80 megawatt hele døgnet slik de planlegger, vil det nødvendigvis påvirke kraftprisene i Trøndelag.

– Presset på pris vil øke ytterligere når 420 kW-ledningen fra Fosen over Trondheimsfjorden kobler det Trønderske strømmarkedet mye tettere på Europa, sier Lindseth.

– Hvilken nytte?

I dag får de to oljeplattformene strøm fra fem gassturbiner. Under folkemøtet på Straum i Åfjord tirsdag kveld svarte Terje Åshamar i Okea på spørsmål fra salen. Han sa at planen var at man eksporterer gassen i stedet for å bruke den til strøm på plattformene.

Utslippene ved å bruke gassen er de samme uansett.

Terje Åshamar i Okea under folkemøtet tirsdag. Foto: Jakob Ellingsen

– Et moderne gasskraftverk på land er mye mer effektivt, med effekt på over 90 prosent. Man får mye mer nytte av gassen på land enn i mindre effektive turbiner på plattformene, sa Åshamar.

– Undergraver dommen

Fra Straum ser man godt turbinene i Roan vindkraftverk. Dette er ett av de to vindkraftverkene Høyesterett fastslo at ikke hadde gyldig konsesjon for utbygging. Grunnen er at de samiske reindriftsinteressene ikke er tilstrekkelig ivaretatt etter regelverket.

Noen av vindturbinene i Roan vindkraftverk, Norges nest største vindanlegg, sett fra Straum i Åfjord kommune tirsdag. Foto: Jakob Ellingsen

Lindseth påpeker at reindriftsinteressene igjen berøres dersom man gir klarsignal for sjøkabel med strømanlegg.

– Man undergraver høyesterettsdommen. De to vindkraftverkene er ulovlig bygget. Vi mener dommen betyr at turbinene skal rives. Her starter man i stedet en prosess med å bygge ny infrastruktur rundt, sier Lindseth.

– Det var en enstemmig høyesterettsdom. Dette er ikke greit med tanke på urfolks rettigheter, sier Reinås.

Naturen

Fosna-Folket har tidligere skrevet om kartlegging av naturverdier i området, spesielt rødlistede korallrev i området der sjøkabelen skal legges.

– Etter de første rapportene har vi fått en detaljert kartlegging av hele traséen. Der er det identifisert 50 områder med korallforekomster og to områder med høy tetthet av koraller, opplyste Åshamar.

Fra Olvika i Straum ved Roan nord i Åfjord kommune planlegger Okea å bruke rundt halvannen milliard kroner på å trekke en strømkable ut til to oljeplattformer. I bakgrunnen Bessakerfjellet vindpark. Foto: Jakob Ellingsen

Det gjør at sjøkabelen er flyttet minst 15 meter unna alle stedene man har funnet koraller. Planen er å få kabelen minst en meter ned i sjøbunnen slik at den kan dekkes til.

– All nedbygging av natur spiller en rolle. Vi kan ikke fortsette å bygge ned sårbar natur bit for bit, sier Reinås.

– Hvorfor ikke vente?

Representantene fra MDG og Motvind Norge spør hvorfor det er viktig å behandle saken nå før Olje- og energidepartementet (OED) har funnet sin løsning på hvordan de skal følge opp dommen om Storheia vindkraftverk og Roan vindkraftverk.

NVE bekreftet i folkemøtet tirsdag at dersom det kommer beskjed om at alle vindturbinene skal rives, vil det spille inn i vurderinger de gjør i sin saksbehandling.

– Det er ikke beslutningsgrunnlag for å si hvilken eventuelle samfunnsnytte dette prosjektet har fordi situasjonen for de to vindkraftverkene er uavklart, sier Reinås.

Det gjør at det blir vanskelig for Trøndelag fylkeskommune å ta stilling til prosjektet, mener MDG-politikeren.

– Hvorfor venter man ikke med dette prosjektet før avklaringen om de to kraftverkenes fremtid ligger der, spør Lindseth.

Nasjonale føringer

– Vi har fått en klar bestilling fra det politiske Norge om at vi skal elektrifisere sokkelen. Her har vi sendt inn en søknad for å svare på det. Så får vi se om departementet syns vi har svart godt nok på bestillingen når de behandler saken, sa Terje Åshamar i Okea under folkemøtet.

Det er flertall på Løvebakken som gjør at oljenæringen planlegger elektrifisering med landstrøm for å kutte klimautslippene i produksjonen av olje- og gass.

– Vi mener det er grønnvasking av en bransje som uansett skal avvikles om vi skal bli klimanøytrale, sier Tommy Reinås.