- Stillstand i andre halvår i fjor er avløst av svakt økende vekst i fastlandsøkonomien i år. Redusert fall i oljeinvesteringene samt økt boligbygging og eksport kan gi konjunkturoppgang fra tidlig neste år, uten ytterligere nedgang i renta, konkluderer Statistisk sentralbyrå i analysen som ble presentert torsdag formiddag.

SSB peker i analysen på at oljeprisen har kommet seg opp fra svært lave nivåer tidligere i år, men at de negative impulsene fra petroleumsvirksomheten fortsatt er store.

- Oljeprisfallet startet sommeren 2014 og forsterket nedgangen i petroleumsnæringens investeringer, en nedgang som begynte alt mot slutten av 2013. Dermed gikk norsk økonomi inn i en konjunkturnedgang vi nå kanskje ser enden på, skriver SSB.

Investeringene vil øke

Siden toppen i 2013 har investeringene i oljenæringen falt med 34 prosent. Etter fire kvartaler med en nedgang på 5 prosent, var fasiten i andre kvartal noe bedre og nedgangen redusert til 3,7 prosent.

SSB legger nå til grunn at oljeprisen vil stige fra dagens knappe 50 dollar til 60 dollar fatet ved utgangen av 2019.

- Vi regner med at nedgangen i petroleumsinvesteringene regnet i volum vil dempes klart gjennom 2017, og at investeringsvolumet kan komme til å øke litt i 2018 og 2919.

Ledighet på 4,3 prosent

SSB peker på at svakere krone, rentenedgang til lavere nivåer og en ekspansiv finanspolitikk har motvirket effektene av etterspørselsfallet fra norsk og internasjonal petroleumsvirksomhet.

- Våre beregninger antyder at arbeidsledigheten har nådd toppen, men at den bare vil gå svakt ned de neste årene.

Ifølge SSBs beregninger blir årsgjennomsnittet for arbeidsledigheten liggende på 4,7 prosent i år, slik de anslo i juni. For de neste årene mener SSB at ledighetsraten vil falle til 4,5 prosent i 2017 og videre til 4,3 prosent i 2018 og 2019.

Rentebunnen nådd

Videre mener SSB nå at styringsrenta har nådd sitt laveste nivå. I mars ble den satt ned til rekordlave 0,5 prosent, et nivå den har ligget på siden.

- Vi tror nå at rentebunnen er nådd og at Norges Bank ikke vil endre renta før i 2019, konkluderes det med i rapporten.

KOMMENTAR: Gallopperende boligpriser er et alvorlig sykdomstegn