Fornybarklyngen i Trondheim melder seg på i klimaopprøret om kystruten Bergen – Kirkenes. Det er selskapet Hurtigruten AS som står for trafikken på ruten som er best kjent under navnet hurtigruten, med anløp i 34 havner.

«Åpenbare svakheter»

I et brev til Samferdselsdepartementet skriver Fornybarklyngen at det er to «åpenbare svakheter» i anbudet om kystruten. Den første er at anbudet har for slappe krav til klimareduksjoner. Den andre svakheten er ifølge Fornybarklyngen at staten gir slipp på en «historisk mulighet til å bruke kystruteanbudet for en reell innovasjon og næringsutvikling innen fornybarsektoren.»

Staten har innkjøpsmakt

I brevet fra Ole Svendgård og Olav Rygvold i Fornybarklyngen blir det vist til at det offentlige har brukt sin innkjøpsmakt til å tvinge frem utvikling av elektriske ferjer. Det startet med en utviklingskontrakt til Ampere, som er verdens første elektriske ferje. Teknologien til elferjer kan bli en norsk eksportartikkel, samtidig som en rekke ferjestrekninger vil bli elektrifisert som konsekvens av klimakrav i offentlige anbud.

Fornybarklyngen består av private bedrifter, organisasjoner og offentlig virksomhet som jobber med fornybar energi. Et 50-talls virksomheter deltar i nettverket i klyngen. Blant medlemmene er Siemens, Powel, PBES, Asko, Kongsberg, NTE, Trønderenergi og Statoil.

- Ti år til neste gang

Olav Rygvold, styreleder i Fornybarklyngen og plassjef for Siemens i Trondheim, sier til Adresseavisen at det er «dramatisk dårlig» at det er så slappe klimakrav i anbudet.

- Det er ti år til neste gang kystruten skal ut på anbud. Derfor er det viktig at det nå, i denne anbudsrunden, blir lagt inn strengere klimakrav og føringer om næringsutvikling og innovasjon, sier Rygvold.

foto
Olav Rygvold, styreleder i Fornybarklyngen Foto: Vegard Eggen

En rekke enkeltpersoner, organisasjoner og politikere har protestert mot anbudet fra Samferdselsdepartementet.

Vil velge lavest pris

Statens anbud stiller krav om 25 prosent reduksjon i CO2-utslipp, at tungolje ikke brukes som drivstoff, at skipene er klargjort for landstrøm og at landstrøm benyttes der det er tilgjengelig ved havneanløp. I 2015 mottok Hurtigruten AS 754 millioner kroner for avtalen med staten.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) har gjort det klart at departementet i den nye avtalen vil velge den anbyderen som har lavest pris.

- Kan ikke sammenlignes

Tidligere i høst signaliserte Hurtigruten AS at de kanskje ikke ville levere anbud. Senere har selskapet gjort det klart at de likevel vil delta i anbudskonkurransen. Kommunikasjonsdirektør Anne Marit Bjørnflaten i Hurtigruten AS understreker at de ønsker strenge klimakrav.

- Men kystruten kan ikke sammenlignes med et ferjesamband, der det kan være ladepunkter på begge sider av en fjord. Kystruten er kanskje verdens tøffeste sjørute. Denne sjøstrekningen stiller strenge krav. Derfor kan vi ikke drive med uprøvd teknologi, sier Bjørnflaten.

Dagens avtale gjelder til utgangen av 2019. Staten har rett til å forlenge avtalen med et år. Ny statlig driftsavtale for kystruten vil gjelde enten fra 2020 eller fra 2021, til 2029.

- Slappe miljøkrav

Lars Haltbrekken fra Trondheim og tre andre stortingsrepresentanter fra SV har lagt frem forslag i Stortinget om å pålegge regjeringen å skjerpe klimakravene i anbudet. Innstillingen fra Stortingets transport – og kommunikasjonskomité blir lagt frem fredag, mens det skal stemmes over saken i Stortinget i neste uke.

Stortingsrepresentant Jon Gunnes (V), også han fra Trondheim, er medlem i Transportkomiteen. Han håper at utfallet av Stortingets involvering blir at anbudsprosessen om kystruten blir lagt på is noen måneder, mens det utarbeides nye og mer ambisiøse miljøkrav.

foto
Stortingsrepresentant Jon Gunnes (V).

- Slik anbudet er nå, vil det være slappe miljøkrav til kystruten frem til 2029. Det er ganske sannsynlig at teknologien vil gjøre sjumilssteg på disse årene, sier Gunnes.

- Setter kystyruten i fare

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mener Fornybarklyngen og opposisisjonen på Stortinget tar feil.

- Regjeringen har store ambisjoner om utslippskutt og teknologiutvikling innenfor skipsfarten. Vi har derfor tatt i bruk et bredt spekter av virkemidler for å kutte utslipp. I det arbeidet er det viktig at man klarer skille ulike typer prosjekt og de muligheter og ulemper de representerer. Forslaget fra AP/SV og ønskene fra Fornybarklyngen setter i praksis kystruten i fare, av flere grunner. Det er jeg ikke villig til å risikere, skriver Solvik-Olsen.

Samferdselsministeren legger til at det skal inngås kontrakter i løpet av få måneder.

- Omfattende krav om bruk av umoden teknologi, med høyst ukjente kostnader, vil gjøre det svært risikabelt for rederier å legge inn pristilbud. NHO Sjøfart, Maritimt Forum og en rekke andre organer har advart mot det, skriver Ketil Solvik-Olsen.