Området foreslås bebygd med lavblokker på 3-5 etasjer, men med ett noe høyere «punkthus» på syv etasjer.

Bak planene står Block Watne med knapt 400 leiligheter, og utbyggingsselskapet Kattemskogen AS med 300. Selskapene hadde et siste møte med byplankontoret forrige uke før de i løpet av en måneds tid sender inn et felles forslag til reguleringsplan til Trondheim kommune.

Området er avsatt til bolig i arealplanen, og aktørene tror ikke på noen overraskelser når politikerne begynner med behandlingen av planen.

– Det blir byggestart tidligst i 2016, og vi kommer ikke til å bygge ut hele området samtidig. Jeg vil anslå utbyggingsperioden til 5-8 år, sier styreleder Ketil Wiik Johnsen i Kattemskogen AS.

Han tror området vil bli attraktivt.

– Vi har tro på dette. Området har alle fasiliteter og gangavstand til Heimdal. Det er behov for et nytt område på denne siden av byen. Alle skal vel ikke bo på østsiden av Trondheim, undrer Wiik Johnsen.

Planområdet har en størrelse på 150 mål, og avgrenses av Kattemskogen i nord og vest og Heimdalsvegen i øst. Fra utbyggingsområdet er det knapt 500 meter til Heimdal sentrum. Området er i dag ubebygd, og det har tidligere vært en tett skog som ble hugd ned for to år siden. De tilgrensende områdene består hovedsakelig av blokkbebyggelse (på Kattem) og småhus.

Gangbru til Heimdal

I planen inngår en barnehage, terminal for søppelsug, friområder, veg med fortau og tursti. Parkering plasseres i størst mulig grad under bakkenivå slik at utearealene kan benyttes til grøntareal og uteopphold.

En høyspentlinje som går rett over området, skal graves ned og gå under bakken.

Det foreslås bygging av en gang- og sykkelbru som skal binde Kattem og Heimdal sammen med det nye boligområdet. Brua blir en snarveg til Heimdal sentrum.

I planbeskrivelsen til Asplan Viak pekes det på at området ligger innenfor skolekretsene Åsheim barneskole og Åsheim ungdomsskole.

Viktige viltinteresser

I forhold til naturverdier er dette klassifisert som en svært viktig naturtype lokalt, og utbyggingen kan komme i konflikt med viltinteressene. Området er en del av viltkorridoren som går fra Bymarka, Leinstrandmarka, over Heggstadmoen og til Tillermarka og Vassfjellet.

Det er på forhånd gjennomført geologiske undersøkelser, og arealet øst for planområdet er registrert med kvikkleirefaregrad "middels fare". En vurdering av konsekvensene ved en utbygging karakteriseres som «mindre alvorlig».

Fylkesmannen positiv

Fylkeskommunen kan ikke se at utbyggingen kommer i konflikt med kulturminner. Fylkesmannnen vurderer hovedgrepene i forslaget som svært positivt.

– Et boligområde med høy utnytting og parkering under bakken, er et grep som både er bærekraftig og som sparer byggegrunn sett i et større perspektiv, skriver Fylkesmannen, men minner samtidig om at det må gjøres vurderinger i forhold til naturmangfoldsloven.

Et par av naboene i nærheten av utbyggingsområdet, har uttrykt at de er kritiske til det som skjer. En nabo beklager at et så flott friareal fortettes med 700 boliger. Hun frykter for uterommene og at det skal bli trangt om plassen. En annen frykter økt trafikk, og dermed mer støy, støv og innsyn.

Ulik utforming på boligene

Byplanlegger Sissel Arctander i Asplan Viak som står bak planforslaget presiserer at hverken byggene eller uteområdene vil bli akkurat slik de er vist på illustrasjonene i planforslaget.

– Disse illustrasjonene er laget for å få fram størrelsen på byggene, og hvor bygningene skal plasseres i forhold til hverandre og i forhold til uteområdene. Det er ikke forsøkt å vise et arkitektonisk uttrykk. Linjene i fasadene er kun ment som hjelp til å vise antall etasjer. Byggene vil ha ulik utforming, og utearealene skal ha ulike soner med forskjellige kvaliteter, sier Arctander.

foto
Byggestart i 2016:– Det blir byggestart tidligst i 2016, sier styreleder Ketil Wiik Johnsen i Kattemskogen AS som bygger ut sammen med Block Watne. Foto: jens petter søraa
foto
Byggestart i 2016:– Det blir byggestart tidligst i 2016, sier styreleder Ketil Wiik Johnsen i Kattemskogen AS som bygger ut sammen med Block Watne. Foto: jens petter søraa