Kristian Nustad er i tilståelsesdommen i Sør-Trøndelag tingrett dømt til fengsel i 60 dager, hvorav 24 dager er ubetinget.

Han har foreløpig ikke bestemt om han vil anke eller ikke.

- Det er beklagelig, men jeg klarte ikke å få regnskapene ferdig i tide og hadde ikke penger til å få gjort dem ferdig da. Men jeg synes straffen er streng og den vil jeg vurdere om jeg skal anke. Jeg må få tenkt meg om, skriver Nustad i en e-post til Adresseavisen.

Han er dømt for å ha overtrådt bokføringsloven på grunn av manglende bokføring i de to selskapene Torvet Restaurant og Torvet Restaurantdrift. Gjennom Torvet Restaurantdrift eide Nustad halvparten av Torvet Restaurant og Brukbar. De to sistnevnte var driftsselskapene for henholdsvis restauranten Lille på Torvet og utestedet Brukbar, da det holdt til i Arbeiderforeningens lokaler ved Prinsenkrysset. Alle disse tre selskapene ble slått konkurs i 2015.

Sendte ikke inn regnskap

Nustad er også dømt for overtredelse av straffeloven, for betydelig å ha overtrådt bestemmelsen om at bokføring, spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger skal gjøres i samsvar med visse grunnleggende prinsipper. Bakgrunnen er at han fra 1. januar til 3. oktober 2016 unnlot å sørge for bokføring i Brukbar Solsiden.

Det var driftsselskapet for utestedet Brukbar/Blæst på Nedre Elvehavn, som ble slått konkurs i oktober 2016. Nustad begjærte selv oppbud, etter at kommunen avslo å fornye skjenkebevillingen til utestedet.

I tillegg er han dømt for overtredelse av regnskapsloven, fordi han ikke har sørget for å utarbeide årsregnskap og årsberetning, samt sende inn regnskap og revisjonsberetning for Torvet Restaurantdrift og Torvet Restaurant for regnskapsåret 2014 og for Brukbar Solsiden i 2015.

Nustad avga en uforbeholden tilståelse i retten.

- Ikke råd til regnskap

Han fortalte i retten at han hadde sendt bilagene til regnskapsfører, men at bokføringen ikke ble gjort ferdig fordi selskapene ikke hadde penger til å betale regnskapsfører.

Ifølge dommer Anne Aarsæther var den manglende bokføringen ikke motivert av å unndra skatter og avgifter fra det offentlige, og hun skriver at dette vektlegges.

I dommen påpekes det også at «den unnlatte bokføringen har foregått over en forholdsvis lang periode», og at omsetningen var forholdsvis betydelig i Torvet Restaurant og Brukbar Solsiden.

Påtalemyndigheten hadde foreslått 60 dagers fengsel for Nustad, som dommen ble, og at 30 dager skulle gjøres ubetinget, seks dager mer enn dommen.

- Allmennpreventive hensyn

Ifølge dommen er det formildende at deler av saken, det som omhandler Torvet Restaurantdrift og Torvet Restaurant, har blitt noe gammel, og har ligget i åtte måneder hos politiet.

Bostyrer Stein Knut Tonning sendte sluttinnberetningen etter konkursen i Torvet Restaurant sammen med en anmeldelse av Nustad til politiet 23. februar 2017. 2. januar i år anmeldte bostyrer Nustad også etter konkursen i Brukbar Solsiden. Nustad var i avhør hos politiet 8. mars i år.

Ifølge dommen er det også formildende at Nustad har tilstått.

Under rettssaken samtykket Nustad i samfunnsstraff. Men retten mener at «de sterke allmennpreventive hensyn som her foreligger i utgangspunktet taler mot samfunnsstraff».

- Ikke karantene

Bostyrer, advokat Stein Knut Tonning i Arntzen de Besche Advokatfirma, har levert sluttinnberetning for konkursene i de tre selskapene som er omfattet av dommen, og i tillegg for Brukbar AS.

Tonning har tidligere opplyst at han ville vurdere å innstille på at Nustad skulle få konkurskarantene når alle konkursboene var ferdig behandlet. I den siste sluttinnberetningen for Brukbar Solsiden, som han leverte i mars i år, skriver Tonning at «bostyret har etter en totalvurdering, og under sterk tvil, konkludert med at det ikke innstilles på at styreleder Nustad ilegges konkurskarantene».

- Jeg er glad de konkluderte med at jeg ikke skulle ilegges konkurskarantene, da dette kunne ha vanskeliggjort jobben med å sikre kreditorer og ansatte i de resterende selskapene mine, skriver Nustad.

Det er meldt inn krav fra leverandører og kreditorer på til sammen over 30 millioner kroner mot de fire konkursselskapene. Nustad påpeker at kravene ikke er prøvd.