Bakgrunnen er mistanke om lovbrudd i driften av selskapet Brukbar Solsiden AS som gikk konkurs i fjor høst, og i tre andre selskaper som gikk konkurs i september 2015.

Ifølge innberetningene fra bostyrer Stein Knut Tonning er det skjellig grunn til mistanke om flere kritikkverdige og straffbare forhold i driften av selskapene, blant annet brudd på bokføringsloven, regnskapsloven og skattebetalingsloven.

Styreleder i Brukbar Solsiden AS var Kristian Strand-Nustad, som også eide selskapet. Han var også styreleder i Torvet Restaurantdrift AS og datterselskapene Torvet Restaurant AS og Brukbar AS (se faktaboks).

Konkursene i de tre siste selskapene er ferdigbehandlet, og ifølge innberetningene vil Tonning avvente behandlingen av Brukbar Solsiden AS før han eventuelt ber om konkurskarantene.

- Ekstremt tøff runde

Strand-Nustad sier at han har gjort det han kan for å overholde lover og regler, og at han selvsagt vil bidra til å få de faktiske forholdene på bordet hvis det skulle bli en politietterforskning (se lengre tilsvar lenger ned i saken).

- Dette har vært en ekstremt tøff runde som setter en definitiv strek etter nesten 30 år innen restaurantbransjen, skriver han i en e-post til Adresseavisen.

Gjennom Torvet Restaurantdrift AS eide Strand-Nustad halvparten av Torvet Restaurant AS og Brukbar AS. De to sistnevnte var driftsselskapene for henholdsvis restauranten Lille på Torvet og utestedet Brukbar da det holdt til i Arbeiderforeningens lokaler ved Prinsenkrysset.

Flyttet: Utestedet Brukbar holdt tidligere til i Arbeiderforeningens lokaler ved Prinsenkrysset. Foto: Jens Petter Søraa

Det var Strand-Nustad selv som gikk til tingretten for å begjære oppbud i de tre selskapene tidlig på høsten i 2015. Brukbar hadde allerede lagt ned utestedet i Arbeiderforeningen, og flyttet til Blæsts lokaler på Solsiden.

I forbindelse med oppbudsbegjæringen forklarte han at Lille hadde hatt et dårlig år.

- Vi er helt avhengige av sommersesongen på Torvet, og uteserveringen bærer driften. I sommer ga ikke den et løft som normalt, sa han til Adresseavisen.

Stengte: Restauranten Lille på Torvet stengte dørene i september 2015. Foto: Espen Bakken

Bokettersyn

Ifølge sluttinnberetningene hadde ingen av de tre selskapene sendt inn årsregnskap for 2014 til Brønnøysundregistrene innen fristen, og to av selskapene hadde heller ikke ført fullstendig regnskap for 2015.

Da Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag gjennomførte et bokettersyn hos Torvet Restaurant påpekte også de at det ikke var ført regnskap for 2015, utover lønnskjøring og innrapportering av lønn.

Torvet Restaurant hadde heller ikke satt inn skattetrekk på en egen sperret konto, ifølge innberetningen.

For alle de tre selskapene stiller bostyrer spørsmål ved om styret har fulgt opp sitt ansvar for forvaltning og tilsyn, og bostyret mener de har brutt aksjelovens krav om forsvarlig egenkapital.

Mistet skjenkebevilling

Etter at Brukbar flyttet til Solsiden ble det driftet gjennom et nytt selskap, Brukbar Solsiden AS. Strand-Nustad begjærte oppbud i dette selskapet i oktober i fjor, etter at kommunen avslo søknaden om fornyet skjenkebevilling.

Ifølge den midlertidige innberetningen i denne konkursen var det også her mangler ved regnskapsføringen. I tillegg skriver bostyrer at selskapet ikke har oppbevart skattetrekksmidler på sperret konto, og det påpekes at dette ikke skal brukes i den daglige driften av selskapet.

Dette er noe som også revisoren pekte på i sin gjennomgang av selskapets 2014-regnskap, og som innebærer et brudd på skattebetalingsloven.

I tillegg stiller bostyrer også her spørsmål om styret i tilstrekkelig grad har fulgt opp forvaltningen av selskapet og sitt tilsynsansvar.

«Den videre bobehandlingen vil gi svar på om det foreligger skjellig grunn til mistanke om ytterligere straffbare forhold», skriver Tonning i innberetningen.

Bostyrer: Advokat Stein Knut Tonning hos Arntzen de Besche er bostyrer for alle de fire konkursselskapene. Foto: Foto Schrøder

Det er meldt inn krav på rundt 19 millioner kroner til sammen mot de tre konkursselskapene som er ferdigbehandlet, mens det har kommet krav på rundt 6,4 millioner mot Brukbar Solsiden AS.

Avviser kritikk

I e-poster til Adresseavisen avviser Strand-Nustad i stor grad kritikken som kommer frem i innberetningene, og sier at det er fremmet krav mot selskapene som enten er feil eller dekket inn i ettertid.

- Regnskapet for 2014 var ferdigstilt og var klar for revisjon når selskapet måtte melde oppbud, svarer han angående konkursen i Torvet Restaurantdrift og de to datterselskapene.

Han sier at selskapet skiftet regnskapskontor i slutten av 2014, for å sikre at regnskapene ble ført i henhold til frister og lovverk. Han sier også at for 2015-regnskapene var det ført bilag til og med august, momsoppgavene var innsendt for de to første terminene og oppgaver for skattetrekk og arbeidsgiveravgift var innsendt i henhold til fristene.

Han sier også at regnskapene for Brukbar Solsiden i stor trekk var ferdigstilt.

Når det gjelder styreansvaret sier Strand-Nustad at han har kjempet for å berge både selskapene og arbeidsplassene. Han sier at Torvet Restaurant AS ble tilført to millioner kroner i 2015 for å sikre driften, men at de tok konsekvensene av sviktende salg og manglende evne til å tilføre ny kapital da de meldte oppbud i oktober 2016.

Han sier også at han tilførte 2,6 millioner kroner til Brukbar Solsiden AS for å forsøke å berge driften.

- Vi hadde et opplegg for videre drift, men da vi mistet bevillingen med så kort varsel måtte vi melde oppbud i Brukbar Solsiden høsten 2016, sier han.

Strand-Nustad har fortsatt en rekke roller i flere selskaper, og er blant annet styreleder ved Meråker Smelteverk Gjestegård. Han ønsker ikke å kommentere konsekvensene av en eventuell konkurskarantene:

- En mulig konkurskarantene er noe jeg ikke ønsker å spekulere i, så lenge dette ikke er et tema på det nåværende tidspunkt, og jeg mener jeg har gjort det jeg kan for å overholde lover og regler, sier han.