Den kommunale Kregnesvegen mellom Hollum og Kvål er i dårlig forfatning, og i perioder er grusveien preget av store hull og gjørme. Denne veien benyttes av mange enten det er beboere langs veien, aktører innen grus og deponi eller folk som skal til friluftsområdet i Sjetnmarka der det er skistadion og skytebane.

Veien har vært så skral at kommunen har luftet å innføre permanent nedsatt aksellast, men det kan ifølge næringsaktører føre til kroken på døra for Moulangerie som er avhengig av varetransport, og at beboere ikke kan få hentet søppel eller få tømt septiktanker.

Tungtransport

Under kommunestyremøtet i desember ba politikerne rådmannen undersøke om aktører innen grus og deponi kunne være med på å spleise på oppgradering av veien, ettersom næringsvirksomheten medfører en del tungtransport.

I referatet framgår det at Melhus kommune mener at det er tungtrafikken i kombinasjon med teleløsning og nedbør som står for store deler av belastningen på veien.

– Å sette ned aksellast i disse periodene er en av konsekvensene og et av tiltakene kommunen må gjøre for å redusere skade på vegen, slik det er pr. i dag. I verste fall er kommunen nødt til å sette ned aksellast og totalvekt på vegen permanent, står det i referatet.

Mo Grus har reagert på uttalelsen om at det kan bli permanent nedsettelse av aksellast.

– Ordet «permanent» er brukt og budskapet kan ikke misforstås. Uten en oppgradering av Kregnesvegen er denne trusselen en realitet. Vi lurer da på om kommunen har vurdert de øvrige konsekvenser av et slikt vedtak. Beboere langs veien vil bli avskåret fra en del kommunale tjenester som søppeltømming og tømming av septiktanker. Likeså vil det oppstå begrensning i bruk av tunge kjøretøy ved vedlikehold av vei, vedlikehold av Benna-ledning, el-nett, mobilmaster, etc. Videre vil det sette en stopper for mange andre næringsvirksomheter som tømmerdrift, kornkjøring, mobilisering av gravemaskiner ved anleggsdrift, samt vanskeliggjøre varetransport, står det i saksframlegget til utvalget.

Kan bli kommunal kostnad

Tilbakemeldingene fra næringsaktørene er såpass tydelige at rådmannen anbefaler at kommunen bør ta hele kostnaden med utbedring av veien. Utvalg for teknikk og miljø skal behandle saken på torsdag. Forslaget fra rådmannen er at saken tas opp på nytt når økonomi- og handlingsplanen for perioden 2023–2026 skal behandles.

– Rådmannen er delvis enig med aktørene langs Kregnesvegen at vedlikeholdet har vært for dårlig gjennom årene. Rådmannen anbefaler at Melhus kommune utfører tiltak langs Kregnesvegen slik at vegens standard heves til det formålet trafikken benyttes til, skriver rådmannen i saksdokumentene til utvalg for teknikk og miljø, og viser til at vedlikeholdet er og skal være en politisk vurdering.

Motstand

Under et møte ansatte i administrasjonen hadde med næringsaktørene, kom det klart fram en sterk motvilje mot at næringslivet skal være med på å betale for veivedlikeholdet og forbedring av veien, ifølge kommunens referat. Mo Grus har ifølge saksframlegget i utvalg for teknikk og miljø, vist til at en spleis for en kommunal vei der næringsaktører skal gi bidrag, kan være i strid med vegloven. I tillegg til Mo Grus AS, deltok også Lars Høyem AS og Vassfjellet AS ved Lord Eiendom.

Ifølge referatet har næringsaktørene sagt at de betaler skatt til kommunen, at de har store utgifter i forbindelse med grusuttak og deponi, at det kan virke konkurransevridende om næringsaktørene langs Kregnesvegen må betale for veivedlikehold når andre næringsaktører slipper, og at det er uklart hva som vil bli den faktiske kostnaden for oppgradering av veien.

Næringsaktørene har også ifølge referatet, vist til at Kregnesvegen er fylkeskommunal i hver ende, og at det kan være aktuelt for Melhus kommune å be om fylkeskommunal overtakelse.