I forbindelse med at det skulle legges strømkabel frem til Rørvik fergeleie i Indre Fosen kommune, da fergene på strekningen skulle bli hybridferger, ble det blant annet gravet opp en del av Vålvasselva for å legge kabelen.

Gravearbeidet som ble gjort i elva ble ikke søkt om, og Statsforvalteren i Trøndelag mener Nettselskapet brøt loven da de ikke søkte om tillatelse.

– Vi har hatt kontakt med NVE (Norges vassdrag- og energidirektorat) og Fylkeskommunen i Trøndelag, som ikke kan finne at det er gitt en tillatelse til dette inngrepet, skriver Statsforvalteren i sin politianmeldelse til Trøndelag politidistrikt.

Resultat av graving i Vålvasselva. Bildet er tatt i 2019. Foto: Kjell Sandaas

Statforvalteren skriver at de ble klar over gravingen i Vålvasselva i forbindelse med saksbehandling i en sak om Eksetelva, som Vålvasselva renner sammen med.

– Graving i elver er søknadspliktig. I forhold til ulovlig graving er det noe vi ser fra tid til annen, at en del gjør ulovlige inngrep. Enten fordi de ikke vet det er søknadspliktig, eller så gjør de det selv om de vet, så det kan være forskjellig ting som ligger bak. Vi har en storymap på hjemmesiden vår om hva som er søknadspliktig i forhold til denne type tiltak, sier Gry Tveten Aune, seksjonsleder for Naturmangfold ved Statsforvalteren i Trøndelag, til Fosna-Folket.

Gravingen skal ha foregått i perioden 2017-2018, det bekrefter også Nettselskapet i sitt svar til Statsforvalteren.

Inngrepet skal ha en bredde på omtrent fire meter.

Elvemuslinger

I en rapport fra 2019 skriver konsulent Kjell Sandaas i firmaet Naturfaglige konsulenttjenester at han vurderer det slik at mellom 200 og 300 elvemuslinger, som oppholder seg i Vålvasselva, «har blitt drept som følge av inngrepet».

Elvemuslinger er rødlistet i Norge. I Artsdatabanken står den som «truet», mens den av Verdens Naturfond (WWF) kategoriseres som en art «som har høy risiko for å dø ut».

Slik ser elvemuslinger ut. Disse ble funnet av Kjell Sandaas i Vålvasselva i 2019. Foto: Kjell Sandaas

– Dette er en profesjonell aktør, som bør være kjent med lovverket. I dette tilfellet har gravingen gjort skade på mange elvemuslinger. De er truet og viktige for å rense vannet i elvene våre. En elvemusling kan rense opptil 50 liter vann i døgnet, sier Tveten Aune hos Statsforvalteren.

Sandaas mener alle muslingene på stedet burde vært flyttet før inngrepet fant sted.

Det er Statsforvalteren enig i, og anmelder Nettselskapet for brudd på naturmangfoldloven paragraf 15 første ledd andre punktum.

Der står det: «Ved enhver aktivitet skal unødig skade og lidelse på viltlevende dyr, og deres reir, bo eller hi unngås».

Antatt høyere

I tillegg anmeldes Nettselskapet for brudd på konsesjonsplikten i vannressursloven paragraf 8:

«Ingen må iverksette vassdragstiltak som kan være til nevneverdig skade eller ulempe for noen allmenne interesser i vassdraget eller sjøen, uten at det skjer i medhold av reglene i §12 eller §15, eller med konsesjon fra vassdragsmyndigheten», står det i lovteksten.

Resultatet etter gravingen ved Vålvasselva. Bildet er tatt i 2019. Foto: Kjell Sandaas

I sin graving har Nettselskapet også krysset Eksetelva, som ligger litt lenger nord. Statsforvalteren skriver i politianmeldelsen at de ikke har undersøkt den krysningen.

– På grunn av at det er gjort to krysninger av vassdraget kan man anta at det totale antall muslinger som er berørt er høyere enn 2-300, skriver Statsforvalteren.

Legger seg flat

I sitt svar til Statsforvalteren tar Nettselskapet selvkritikk for å ha gjort for dårlig jobb i forkant.

– Ut over tillatelser gitt av grunneier er det nok dessverre ikke søkt kommune/fylkeskommune om elve‐ /bekkekryssing. Vi må bare legge oss flate og beklage at vår kunnskap og våre rutiner på det tidspunktet ikke var gode nok på dette området, skriver driftsleder Ståle Rostad i tilsvaret.

Daglig leder Torbjørn Storsve i Nettselskapet. Foto: Bjørn Lønnum Andreassen

Når Fosna-Folket ringer daglig leder Torbjørn Storsve for en kommentar, opplyser han om at de ikke har noe å tilføye til saken.

– Jeg har registrert saken, og utover det kan jeg ikke si jeg har noen mer kommentarer enn det som ligger i dokumentasjonen som ble sendt på et tidligere tidspunkt, sier Storsve, som begynte som daglig leder mot slutten av 2020.

Storsve sier Nettselskapet tar saken seriøst og at den er under behandling internt.