– Vi har fått en klar bestilling fra det politiske Norge om at vi skal elektrifisere sokkelen. Her har vi sendt inn en søknad for å svare på det. Så får vi se om departementet syns vi har svart godt nok på bestillingen når de behandler saken, sa Terje Åshamar i Okea.

Tirsdag var det klart for folkemøte på Straum øst for Roan nord i Åfjord kommune. På den ene siden av Straum ligger Roan vindkraftverk. Like på den andre siden av Brandsfjorden ligger Bessakerfjellet vindkraftverk.

Terje Åshamar i Okea under folkemøtet. Foto: Jakob Ellingsen

Herfra ønsker oljeselskapet Okea, som har hovedkontor i Trondheim, å legge en sjøkabel fra en splitter ny transformatorstasjon over 160 kilometer ut i havet til to oljefelter på Haltenbanken utenfor Fosenkysten.

NVE ønsker innspill til saken i en pågående høring før Olje- og energidepartementet (OED) skal avgjøre om plattformene Njord og Draugen skal få 80 megawatt med strøm fra land for å erstatte gasskraftverk på oljeplattformene i dag.

– Vi søker om dette fordi vi har tro på prosjektet, sa Åshamar.

Milliard-investering

Okea har beregnet at det vil koste selskapet cirka 1,728 milliarder kroner å få gjennomført prosjektet. De har en usikkerhetsmargin på 20 prosent. Det gjør at prisen på prosjektet er beregnet å være mellom 1,4 og litt over 2,0 milliarder kroner.

Av dette er rundt 373 millioner kroner etablering av en transformatorstasjon under 2 kilometer fra der sjøkabelen vil gå og resten av arbeidet på land.

De resterende 1,355 milliardene kommer fra selve arbeidet med sjøkabel og ute på plattformene.

Fra åpningen av Draugen-plattformen i 1993. Foto: Jon Eeg / NTB

Arrangørene måtte sette ut en ekstra rad med stoler i Straum samfunnshus så de rundt 30 oppmøte til folkemøtet fikk sitteplass.

– Det er fint å se at så mange har kommet i dag. Vi er her for å gi informasjon og å høre om lokale forhold. Det er viktig for oss å få informasjon fra de som kjenner området best for å unngå negative konsekvenser dersom det gis tillatelse til prosjektet, sa Anette Ødegård i NVE.

Korallrev

Fosna-Folket har tidligere omtalt at det er viktige korallområder i den tiltenkte løypa for sjøkabelen. Flere av artene det er snakk om er rødlistet. Departementet opplyste også i slutten av april at de ønsker å gi korallrev større beskyttelse som naturtype.

– Etter de første rapportene har vi fått en detaljert kartlegging av hele traséen. Der er det identifisert 50 områder med korallforekomster og to områder med høy tetthet av koraller, opplyste Åshamar.

Det gjør at sjøkabelen er flyttet minst 15 meter unna alle stedene man har funnet koraller. Planen er å få kabelen minst en meter ned i sjøbunnen slik at den kan dekkes til.

– Slik unngår vi å påvirke fiskeri og at kabelen kan bli skadet. Vi vil dekke med stein nær koraller, sa Åshamar.

Den andre kartleggingsrunden rundt korallforekomstene vil bli del av oppdaterte fagrapporter som OED får på sitt bord i behandlingen av prosjektet.

Ekspropriasjon?

Det er flere berørte grunneiere i landområdet der kabelen skal komme til kysten før den etter planen vil gå ut Brandsfjorden og til sjøs.

Deler av forsamlingen på folkemøtet i Straum ungdomshus. Foto: Jakob Ellingsen

– Vi har endret plassering av transformatorstasjon etter innspill fra grunneiere. De har advokat som vi har dialog med. I april ble et utkast på en avtale sendt ut. Vi håper å bli enige så vi unngår en eventuell ekspropriasjon, sa Åshamar.

Savnet nettselskap

Det er Tensio som har ansvar for det regionale strømnettet sjøkabelen vil koble seg på. Det er de som har anbefalt at startpunktet for en sjøkabel bør ligge ved Straum.

En av de oppmøtte syns det var synd at Tensio ikke var representert på folkemøtet siden mange spørsmål gikk rundt hvordan forbruk fra en sjøkabel vil påvirke strømpriser og tilgangen på strøm i Trøndelag som region.

Flere hadde også spørsmål om hvordan prosjektet eventuelt påvirkes av om turbiner i Storheia og Roan vindkraftverk fjernes som følge av høyesterettsdommen der kraftverkenes konsesjoner ble kjent ugyldige.

– Tensio har vært invitert. Det hadde vært veldig nyttig å ha dem her i dag, svarte Ødegård i NVE.

Til 2040

Åshamar opplyste at Draugen-plattformen i dag har planer om drift til 2035, med en ytterligere søknad om å få drive videre til 2040.

– Da Draugen startet i 1993 var planen drift i 17 år til 2010. Man har fått mye større andel av olje- og gassreservene ut så prosjektet har vært drivverdig lengre, sa han.

Han sa at Okea vil bli planlagt en fjerningsplan når kabelen eventuelt ikke er i drift lenger. Samtidig har man ikke praksis for å fjerne sjøkabler til lands siden det ikke har vært gjort, fortalte Åshamar.

– Konsesjoner er tidsbegrenset. Det er alltid mulig å søke på å få forlenget konsesjoner eller om fremtidige måter å bruke kabelen på, som kanskje til havvind-kraftverk, sa Ødegård.

Varaordfører Einar Eian (H) i Åfjord kommune sa til møtet at kommunestyret etter planen vil behandle en høringsuttalelse i sitt mai-møte før høringsfristen 23. mai.

Fylkesutvalget i Trøndelag skal også etter planen behandle en høringsuttalelse. Det vil skje rundt 10. mai.

Okea presenterte en tidsplan der de håper at saksbehandlingen er ferdig så de det er klart for å bygge etter sommeren i 2023. Dersom de får tillatelse kan kabelen i et slikt tilfelle gi strøm til de to oljeplattformene en gang etter sommeren i 2025.