Trondheim Catering har siden 2007 hatt enerett på å levere serveringstjenester til arrangementer i Trondheim Spektrum, der Trondheim kommune er hovedeier. Palle Jørgensen var eier av cateringselskapet, som holder til i idretts- og messehallen.

I starten av 2017 vedtok styret i Trondheim Spektrum at cateringkontrakten må ut på anbud, slik reglene er for offentlige innkjøp. De kontakter da Trondheim Catering for å få avviklet kontrakten. Styredokumenter som Adresseavisen har fått innsyn i viser at Jørgensen truet med et erstatningskrav mot Trondheim Spektrum dersom selskapet ikke fikk fornyet kontrakten om serveringstjenester. Styret i hallselskapet vurderte at kravet kunne bli 12 millioner eller høyere.

Fryktet fiskerimesse uten servering

I juni i fjor inngikk derfor styret i Trondheim Spektrum en avtale med Jørgensen om å kjøpe selskapet for 6,6 millioner kroner. Dagens styreleder i Trondheim Spektrum, Siri Rønning, overtok vervet i april i år, etter å ha vært medlem av styret siden 2015.

- Hovedbegrunnelsen for å overta restauratørtjenesten i anlegget er at Trondheim Spektrum ønsker kontroll med denne delen av verdikjeden i den fasen vi nå er, i utviklingen av et fremtidsrettet forretningskonsept, sier Rønning.

Hun bekrefter også opplysninger i styredokumentene om at administrasjonen i Trondheim Spektrum ikke benyttet muligheten til å si opp avtalen i 2016, da Jørgensen varslet at han ville forlenge avtalen ett år før den løp ut. Rønning bekrefter også opplysningene om at Trondheim Spektrum sto i fare for å stå uten restauratør under fiskerimessa i fjor, dersom de ikke fikk en ny avtale med Jørgensen, og at dette også har påvirket selskapets disposisjoner.

Avtalen fra 2007 ga Trondheim Catering enerett på å levere serveringstjenester i ti år, og i tillegg opsjon på å forlenge avtalen i ytterligere fem år i to omganger, til sammen ti år.

Lokalene til Trondheim Catering ligger inne på byggeplassen. Styreleder i Trondheim Spektrum, Siri Rønning, sier cateringselskapet også er skadelidende av å drive virksomhet i en byggeplass.

Tok utbytte på 4,8 mill.

Robert Myhre er tidligere sekretariatsleder i Klagenemnda for offentlige anskaffelser, Kofa, og i dag advokat og partner i advokatfirmaet DLA Piper. Han mener avtalen med Trondheim Catering var ulovlig allerede da den ble inngått i 2007.

- Denne anskaffelsen skulle vært konkurranseutsatt, slik at potensielle konkurrenter kunne gitt tilbud, sier Myhre.

Trondheim Spektrum overtok eierskapet til Trondheim Catering 1. januar i år. Jørgensen skal fortsette å jobbe i selskapet i to år til som daglig leder. Cateringselskapets ansatte ble med videre etter eierskiftet. Ellers var inventar, løsøre og bilavtaler med på kjøpet, samt en arbeidskapital på en halv million.

Før Trondheim Spektrum overtok, fikk Jørgensen ta ut penger og eierandeler i aksjefond fra cateringselskapet. Han tok ut et utbytte på 4,8 millioner i 2017, i tillegg til de 6,6 millionene han fikk for selskapet.

- Jørgensen hadde ikke et eget holdingselskap, og han hadde derfor en god del penger i eierandeler i aksjefond som lå i selskapet. Dette ønsket ikke selskapet å måtte overta. Jørgensen etablerte derfor et holdingselskap, for å tilrettelegge den delen av det tidligere selskapet som Trondheim Spektrum skulle overta, sier Rønning.

- Skjønte ingenting

- Hvordan kom dere frem til prisen på 6,6 millioner?

- I dialog med styret i Trondheim Spektrum og Palle Jørgensens advokat. Trondheim Catering hadde drevet godt gjennom mange år. Mot et potensielt erstatningskrav på 12 millioner kom vi til enighet om 6,6 millioner, vi overtok det fremtidige inntektspotensialet og fikk med Jørgensens kompetanse. Det synes vi er en fornuftig og forretningsmessig avtale, sier Rønning.

Jørgensen bekrefter at han varslet et krav om erstatning dersom avtalen ble sagt opp.

- Jeg forholdt meg til kontrakten fra 2007, og skjønte ingenting da kontrakten om to ganger fem nye år som jeg ifølge avtalen hadde krav på, plutselig skulle lyses ut som et nytt anbud. Det ble feil for meg, og da måtte jeg ha en form for erstatning. Jeg hadde drevet godt i ti år, og vi hadde hatt et godt samarbeid, sier Jørgensen, som er fornøyd med beløpet på 6,6 millioner.

Den store hallen i det nye Trondheim Spektrum er under bygging. I august i år arrangeres derfor fiskerimessa Nor-Fishing i hallene som ikke er revet, på idrettsstadion og på Skansen.

- Må fortsatt ut på anbud

Robert Myhre mener også at cateringkontrakten fortsatt må ut på anbud, selv om Trondheim Spektrum nå eier Trondheim Catering.

- Det er vanskelig å se hva de har oppnådd med å kjøpe aksjene. Det nye selskapet kan ikke inngå kontrakter direkte med kommunen, selv om kommunen eier aksjene. Det eneste de har gjort er etter mitt skjønn å unngå et potensielt erstatningskrav, ved å overføre 6,6 millioner til eieren av selskapet, sier Myhre.

Han sier konkurrenter fortsatt kan klage på at kontrakten ikke er lagt ut på anbud.

- Det er mye som tyder på at utløsing av opsjonen i 2017 var ulovlig, sier Myhre.

Han sier det er uvanlig at det private selskapet skal bestemme om avtalen skal forlenges.

- Det er veldig merkelig at selskapet er gitt opsjon på å videreføre avtalen i ti nye år. I alle slike anskaffelser er det alltid det offentlige som bestemmer om opsjonen skal utløses. Det er kritikkverdig at man gir selskapet en slik opsjon, og det er vanskelig å forstå motivene for dette, sier Myhre.

- Faglig bistand til vurdering

Rønning forteller at de nå skal vurdere hvordan virksomheten til Trondheim Spektrum skal organiseres frem til det nye anlegget står ferdig i 2020.

- Vi skal jobbe frem et langsiktig konsept, og finne ut hva Trondheim Spektrum skal gjøre selv og hva vi kan hente inn eksterne til. Hvordan vi skal forholde oss til regelverket for offentlige anskaffelser er en av de tingene vi skal jobbe med fremover, og vi vil hente inn faglig bistand til dette, sier Rønning.

Etter kjøpet av Trondheim Catering har styret vedtatt at nyansatt daglig leder Eva Annie Svendsen i Trondheim Spektrum skal være enestyre i cateringselskapet.

- Selskapet må konsolidere aktiviteten og tenke helhetlig i forhold til videre utvikling, sier Rønning.

Trondheim Catering trenger penger

Nylig ba styret i Trondheim Spektrum eierne og byggelånsbanken om 90 millioner mer. Bakgrunnen er at den pågående byggingen av ny storhall på Nidarø har blitt 53 millioner dyrere enn budsjettert, samtidig som inntektene har falt. Hallselskapet sa nylig også opp fem av sine 12 ansatte.

- Det styres mot et årsresultat for 2018 på minus åtte-ni millioner. Kjøpet av Trondheim Catering får ingen betydning for driften, men kjøpet er egenkapitalfinansiert og det påvirker likviditetsreservene, sier Rønning.

Også Trondheim Catering trenger tilførsel av 500 000 -750 000 kroner i løpet av sommeren og høsten.

- Trondheim Spektrum har fått flere avlysninger av større arrangement, og Trondheim Catering er også skadelidende av å drive virksomhet i en byggeplass, sier Rønning.

Styreleder i Trondheim Spektrum i 2005-april 2018 var Kåre Johan Ytre-Eide. Han skriver i tekstmelding at han ikke vil kommentere saken mens han er på ferie, og viser til dagens styreleder. Tidligere daglig leder Ola Eriksen skriver i en sms at det var styret som håndterte denne saken.