Faren for kvikkleireras er stor langs deler av Bakklandet. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) la i april i fjor frem et risikokart som viser at flere deler av Trondheim er høyrisikoområder, deriblant både Øvre og Nedre Bakklandet. Dette tar NVE nå konsekvensen av. Etter nøye beregninger av grunnforholdene går etaten i gang med å reparere de gamle forbygningene langs elven utenfor deler av Øvre Bakklandet. Arbeidene skal etter planen ta til umiddelbart og innebærer at 6000 kubikkmeter steinmasser skal fylles ut elveløpet via en midlertidig vei gjennom Gåsaparken.

Anleggsvei

- Steinmassene skal til å begynne med brukes til anlegg av en kjørevei langs elvebredden. Hensikten med den er at vi skal kunne komme til med de maskiner som trengs for å få reparert murene mot elva utenfor ti hus omtrent fra Gåsaparken og sørover, forteller Anders Bjordal i NVE til Adresseavisen.

- Steinen får vi fra utvidelsen av et tilfluktsrom inne i fjellet bak Bakklandet. Den delen av steinmassene som vi ikke trenger til kjøreveien, skal lagres midlertidig ved elvebredden. Når arbeidene med forbygningene er ferdig skal veien fjernes igjen og all steinen dumpes i det store erosjonshullet som er oppdaget utenfor skjæret ovenfor Gamle Bybro.

Hastesak

Saken fremmes for bygningsrådet som hastesak. Årsaken til det er at arbeidene med tilfluktsrommet allerede er satt i gang og at det offentlige kan spare betydelige beløp ved å koble de to nødvendige arbeidene sammen. NVE har tidligere antydet en kostnad på ti millioner kroner for å skifte ut de gamle forstøtningsmurene langs elvebredden. Når etaten nå får steinmassene som trengs for å komme til, reduseres kostnadene vesentlig. Ifølge Bjordal vil murene koste 1,2 millioner kroner, og i tillegg til dette kommer så noen entreprenørkostnader for å få dumpet steinen i det stadig voksende erosjonshullet, som ble oppdaget i 1999. Hullet, som nå er mer enn tolv meter dypt, kan utløse ras på begge sider av elven.

- Når skal arbeidene være ferdig?

- Dersom vi kommer i gang umiddelbart skal det hele være avsluttet før 17. mai. Da skal murene være på plass, kjøreveien fjernet og Gåsaparken skal være planert og tilplantet igjen.

- Er det ingen fare for at så store steinmasser langs elvebredden faktisk kan bidra til å utløse ras?

- Det er av Statkraft Grøner AS foretatt grundige geotekniske beregninger av dette. Kjøreveien blir anlagt ganske bred i bunnen for å fordele vekten mest mulig, og det er også av samme årsak stilt strenge krav til størrelsen på steinen som skal brukes i bunnen av de nye murene.

- Det er med andre ord ikke NVE som kommer til å forårsake ras i dette området?

- Forhåpentlig ikke, vi skal tvert imot gjøre vårt til å forhindre at det skjer, sier Bjordal.

Det er langs elvebredden på dette stedet NVE nå skal anlegge en kjørevei for å få skiftet ut. Deretter skal steinen dumpes i det store erosjonshullet som befinner seg på elvebunnen like utenfor skjæret i elveløpet. Foyo: KARL H. BROX