Fylkesrådmannen har lagt frem sin nye innstilling om den nye Knarrlagsundbrua skal ligge øst eller vest i Knarrlagsundet, etter at saken ble utsatt før jul.

Onsdag denne uken skal politikerne i Hovedutvalg for veg bestemme seg for om de er enige i fylkesdirektørens konklusjon: å bygge en såkalt samvirkebru parallelt med dagens bru øst i sundet. Fylkesutvalget skal ta den endelige beslutningen 1. mars.

Bru i øst øker i kostnad

Saken skulle egentlig avgjøres før jul i fjor. Flertallet i hovedutvalget var da enige i innstillingen fra fylkesdirektøren om å bygge bru i øst. Men da saken skulle behandles i Fylkesutvalget var de mer usikre på hva de skulle velge.

Valget sto mellom å bygge en ny bru parallelt med dagens bru øst i sundet, til en anslått pris på 210 millioner kroner, eller en helt ny bru og trasé vest i sundet, til en anslått pris på 255 millioner kroner.

Venstres Tove Eivindsen ønsket å gå for ny bru i vest, siden det alternativet ville ha 237 millioner kroner høyere prissatt samfunnsnytte enn en bru i øst.

Hallgeir Grøntvedt (Sp) fremmet da et utsettelsesforslag på vegne av Sp, Ap, KrF og SV, der de ville at fylkesdirektøren skulle komme tilbake med en grundigere gjennomgang av økonomien for bru i øst, siden det kunne komme ekstrakostnader hvis Kystverket mente pilarer på brua måtte flyttes.

Venstre trakk da sitt forslag, men fikk tilslutning for et tilleggsforslag om å beregne CO2-utslippene og støy fra begge alternativene.

Da saken skulle behandles i fjor var det anslått at det ville koste 45 millioner kroner mer å bygge en bru i vest. Men i de nye beregningene er det tatt med at Kystverket mener at en brupillar på øst-alternativet må flyttes åtte meter for å øke seilingsbredden. Det gjør at brua må forlenges med elleve meter, og vil derfor koste 7,8 millioner kroner mer.

Dårlig råd avgjør

Fylkesdirektøren konkluderer i sin nye innstilling med at ingen av alternativene peker seg klart ut som det mest fordelaktige, og at det er gode argumenter for begge.

Det avgjørende for fylkesdirektøren er at bygging av bru i vest vil koste mer enn ny bru i øst.

“For fylkeskommunen med en situasjon hvor det eksisterer ganske begrensede investeringsressurser, må vest alternativet med dets høyere kostnad antas tilsvarende å begrense fylkeskommunens muligheter til å håndtere andre presserende investeringer innen fylkesvegnettet”, skriver fylkesdirektøren i innstillingen.

En såkalt samvirkebru (bildet), parallelt med dagens gamle bru øst i Knarrlagsundet, er fylkesdirektørens innstilling til politikerne.

Liten forskjell i CO2-utslipp

Fylkesdirektøren har fått et eksternt konsulentfirma til å gjøre CO2-beregninger.

De anslår at utslippene i byggefasen vil bli omtrente like store for begge alternativene. Men vest-alternativet kommer best ut i det lange løp. I livsløpsperioden på 40 år vil det slippes ut rundt 4.000 tonn færre CO2-ekvivalenter hvis en bru bygges i vest. Da er det tatt høyde økende trafikk og en senere overgang til nullutslippskjøretøy for tunge kjøretøy enn for lette biler.

Men besparelsen tilsvarer en reduksjon i årlige utslipp som tilsvarer kun 0,026 prosent av den årlige vegtransporten i Trøndelag.

Støykartleggingen viser at 31 boliger og seks fritidsboliger i dag utsettes for støy over den anbefalte støygrensen. Det samme vil gjelde ved ny bru i øst, mens det for ny bru i vest vil bli elleve boliger og fire fritidsboliger som vil få for mye støy. Fylkeskommunen anslår at ett hus ved alternativ øst trenger avbøtende tiltak til ca. 250.000 kroner.

Flere lokale meninger

Vedlagt saksdokumentene er innspill fra privatpersoner og næringsliv rundt Knarrlagsundet.

Hitra næringsforening videreformidler MOWI og KI (Knarrlagsund Invest) sine meninger om saken.

«Mowi ser fortsatt at alternativ med ny bru i vest er det beste for vår aktivitet og for trafikken og sikkerheten for folk i Knarrlagsundet. Vi har planer om ny fabrikk utenfor Knarrlagsundet, men det vil fortsatt være industriaktivitet i Ulvan selv om trafikkmengden kanskje ikke blir like stor», skriver John Gunnar Grindskar, områdeleder Averøy, Hitra, Åfjord og Osen.

For KI er det viktigst at en ny bru bygges raskest mulig, fremfor et valg om hvor bruen skal bygges.

«For KI Investeringsselskap AS er det tempo i bygging av ny bro som er det avgjørende. KI kan derfor ikke tilslutte seg forslaget fra Brualliansen om å be om at saken utsettes. KI ønsker at det tas en kjapp beslutning slik at oppstart av bygging av ny bru kan starte så raskt som mulig», skriver Stein Gunnar Nilsen, konserndirektør i KI.

Han viser til tidligere innspill, der KI skriver at bru i øst er et godt alternativ for lokalsamfunnet og KI, men at de også er åpne for bygging av bru i vest.

Øyenes velforening har flere argumenter for at ny bru må bygges i øst, men trekker frem plasseringen av bru i vest mot været som det viktigste argumentet.

«Dette mener vi i velforeningen er et særdeles viktig moment når bruas plassering skal avgjøres. Bruer det er grunn til å sammenlikne med er Åstfjordbrua og Dolmsundbrua som har blitt stengt flere ganger siste år på grunn av kraftig vind. Enhver trafikk over Knarrlagsundet vil bli umulig med de problemer det innebærer. Den eneste forbindelsen til Fjellværsøya og mot fastlandet blir stengt. Rent sikkerhetsmessig vil det også bety at vareleveranser, lege, ambulanse, politi og brannetat blir hindret i utøvelse av samfunnsviktige oppgaver», skriver Sverre Kristian Reksen, leder i velforeningen. Han ber fylkesdirektøren vurdere dette før videre behandling.