Formannskapet i Indre Fosen kommune fikk i sitt siste møte en orientering fra administrasjonen om strategien og mulighetene for å få på plass flere hurtigladere for elbiler i kommunen.

Det statlige selskapet Enova, som eies av Klima- og miljødepartementet, har fått 100 millioner kroner til å gi støtte for å bygge ut ladestasjoner for elbiler rundt i landet i 2022.

Man kan kun få støtte til hurtigladere, men kan få dekket 100 prosent av kostnaden, orienterte administrasjonen ifølge referatet etter formannskapsmøtet.

«Det vil være en forutsetning om at det er minimum 25 km til etablerte offentlig tilgjengelige hurtigladere. Det blir mulig å søke på de nye ordningene fra i mai. Søknadene vil rangeres ut fra pris og samlokalisering med servicetilbud», heter det i møtereferatet.

Administrasjonen anbefalte seks prioriterte områder for hurtigladere og vanlige elbilladere.

Maks 50 kilometer

Trøndelag fylkeskommune vedtok i slutten av november i fjor en strategi for ladeinfrastruktur. Der har politikerne vedtatt følgende målsetninger:

 • Alle kommuner skal ha et hurtigladetilbud.

 • Lokalisering som gir tilleggsverdi for handels- og næringsinteresser skal prioriteres, spesielt innenfor reiseliv

 • Ladeplassene skal tilby høy ladekapasitet og bør i hovedsak være lokalisert med mindre enn 50 km fra hverandre

 • Antall elbiler pr. hurtiglader skal ikke overstige 150

Fylket ser for seg å bevilge midler til strekningene der det er mer enn 50 kilometer mellom hurtigladere i 2023, 2024 og 2025.

I tillegg planlegger fylket støtteordninger for hurtigladere på knutepunkter som lufthavner, hurtigbåtkaier og fergekaier i 2025.

foto
De skraverte områdene kvalifiserer ikke til Enova-støtte for å bygge hurtigladere fordi det er forpliktende avtaler om å etablere elbilladere i dag, eller fordi de ligger for nært eksisterende hurtigladere. Foto: Enova

I Enovas nye ordning kan man ikke få støtte til prosjekter der man ikke har inngått økonomisk forpliktende avtaler allerede, og man kan ikke ha fått annen offentlig støtte til samme prosjekt.

Sentrale strekninger på Fosen

I sin helhetlige strategi har fylket listet opp de 15 «sentrale vegstrekningene» internt i fylket med mer enn 50 kilometers avstand mellom hurtigladestasjoner. 6 av de 15 er knyttet til Fosen:

 • Rissa - Malm Namsos (148 kilometer mellom hurtigladere)

 • Osen - Lauvsnes (90 kilometer mellom hurtigladere)

 • Namsos - Osen (76 kilometer mellom hurtigladere)

 • Osen - Åfjord (60 kilometer mellom hurtigladere)

 • Åfjord - Brekstad (58 kilometer mellom hurtigladere)

 • Straumen - Leksvik (54 kilometer mellom hurtigladere)

De tre lengste strekningene på Fosen er også de lengste på liste over «sentrale vegstrekningene» internt i hele Trøndelag.

«Enova har, ut fra sin rolle som bidragsyter til etablering av et kritisk minimum av hurtigladere, vurdert at det er tilstrekkelig med en maksimumsavstand på 100 km mellom hurtigladerne», skriver fylkeskommunen i strategien.

Områdene

Administrasjonen anbefaler at man bruker prinsippene som fylkeskommunen har i sitt elbil-planverk for å lage en egen strategi for ladestasjoner i Indre Fosen.

Administrasjonen har følgende forslag til prioritering for utbygging av hurtigladere i kommunen:

 • 0. Leksvik (Arbeidet er allerede i gang)

 • 1. Rødsjø

 • 2. Verrabotn

Samtidig påpeker kommuneadministrasjonen at man flere ganger uansett vil ha bilen stående en stund, og at man da ikke har behov for hurtigladere. Det gjelder for eksempel steder for kulturarrangement og trafikknutepunkt som ved kaianlegg.

foto
Fylkesvei 715 ved Rødsjøen nord i Indre Fosen kommune tidligere i mars. Foto: Jakob Ellingsen

«Kommunen har avsatte investeringsmidler til klimatiltak. Investering i denne typen infrastruktur kan eventuelt finansieres av disse midlene. Det er da en forutsetning at kommunen eier arealet der etableringen finner sted.»

Kommunen eier areal på alle områdene administrasjonen foreslår å prioritere for sakteladere:

 • 1. Råkvåg (kulturelle tilbud og fritidsbebyggelse)

 • 2. Vanvikan (hurtigbåtanløp)

 • 3. Hasselvika (hurtigbåtanløp)

Må ha samarbeidspartner

Ifølge møteprotokollen etter formannskapsmøtet, er det også et kriterium for å få støtte til hurtigladere at kommunen ikke selger strømmen selv. Dermed er man avhengige av å få på plass en samarbeidspartner for å drifte ladestasjonene.

Videre ble det påpekt i møtet at det er behov for ladestasjon i Vanvikan, og at det vil bli større med den nye videregående skolen.

Det forventes at kommunene vil kunne søke om støtte til hurtiglader-ordningen i løpet av mai. Byggetillatelser må på plass før nye ladere kan etableres.