– Koronaavtalens bestemmelser om ekstra fridager til ledere, gjelder de lederne i kommunen som er unntatt arbeidstidsbestemmelsene, og som dermed ikke har krav på overtidskompensasjon eller andre ordninger for ekstra godtgjøring. I Melhus kommune utgjør dette 29 ansatte. Dette gjelder våre enhetsledere og kommunens strategiske ledergruppe, skriver rådmann Katrine Lereggen i et brev til en innbygger som har etterspurt informasjon om hvem som får den omtalte koronalønnen.

2,5 årsverk

20 dager for hver av de 29 ansatte utgjør 580 arbeidsdager. Et arbeidsår utgjør 230 dager for den som ikke har en turnusordning som innebærer færre arbeidsdager. Den såkalte koronalønna utgjør 2,5 årsverk.

Rådmann Lereggen har tidligere opplyst til Trønderbladet at den ekstra lønnsutbetalinga skyldes den såkalte korona-avtalen som KS (kommunesektorens organisasjon) og arbeidstakerorganisasjonene inngikk 20. desember i fjor.

Ifølge avtalen skulle det gis fordoblet betaling for overtid og mertid i koronatiden. Rådmannen forteller at det etterpå ble enighet om å inngå en lokal avtale om dette i Melhus kommune. Lederne kunne velge mellom utbetaling for 20 ekstra arbeidsdager, 20 fridager eller en kombinasjon av dette.

I brevet til innbyggeren framgår det slik rådmannen har sagt til Trønderbladet, at rådmannen ikke har fått disse 20 ekstra arbeidsdagene.

– Som rådmann er jeg ikke omfattet av dem som mottar disse dagene, opplyser rådmannen i brevet og dette har også rådmannen opplyst om til Trønderbladet.

Når det gjelder strategisk ledergruppe ellers, skriver rådmannen at to av tre kommunalsjefer har fått 20 dager og tar ut dette som lønn. Den tredje har stått kortere tid i stillingen, og har fått 10 dager.

– Økonomisjef, IT-sjef og personalsjef har valgt å takke nei til de ekstra fridagene, opplyser rådmannen.

Oppvekst og helse

– Avtalen hviler på en forutsetning om at det kan være behov for mobilisering av arbeidskraft for å sikre tilstrekkelig personell og nødvendige og forsvarlige tjenester under den pågående koronapandemien og tilhørende vaksinering. Avtalen gjelder ekstraarbeid og ekstrabelastninger som er koronarelatert. Økt behov for arbeidskraft ved for eksempel smitteutbrudd og i forbindelse med vaksinering og smittesporingsarbeid er eksempler på dette. På generell basis er det først og fremst særskilte utsatte tjenester som oppvekst- og helse- og omsorgssektoren som vil være det relevante virkeområdet. Det er disse gruppene ansatte som har hatt økt arbeidspress over tid samtidig som at de har vært ekstra utsatt for smitte, noe som kan ha gjort det vanskelig å få tak i tilstrekkelig arbeidskraft, heter det i skrivet om det KS kaller koronaavtalen.

Disse har sagt ja

11 skoleledere, kultursjef og leder for nedre Melhus barnehage har fått 20 dager, og alle unntatt én har ifølge rådmannen, valgt å ta ut dette som lønn. Den ene har valgt å ta fem dager som fridager og resten som lønn.

Innen helse- og velferd har fem enhetsledere fått 20 dager, og tre tar ut alt som lønn. To tar ut fem dager fri og resten som lønn. Én enhetsleder har ifølge rådmannen, fått fem fridager fordi vedkommende har stillingen på midlertidig basis.

Innen plan- og utvikling er det fire enhetsledere som har fått 20 dager der tre ifølge rådmannen, har valgt å ta ut alle dagene som lønn. Den fjerde tar ut seks fridager og resten i lønn. I brevet til innbyggeren har rådmannen listet opp navn på hvilke ledere som har fått koronalønn.

Da Trønderbladet skrev om saken forrige gang, tok ordfører Jorid Jagtøyen (Sp) kontakt og sa seg svært misfornøyd med at Trønderbladet omtaler koronaavtalen. Saken har vakt et stort engasjement på Trønderbladets Facebook-side, og Trønderbladet er også blitt kontaktet av en helseansatt som spør om hvorfor de helseansatte som sto midt oppe i koronasmitten, ikke har fått noe ekstra koronalønn.