Personaltjenesten i Trondheim kommune har undersøkt arbeidsmiljøet, etter at styreleder Knut Fagerbakke i Trondheim Parkering fikk et varsel underskrevet av 16 av 64 ansatte i januar i år.

- Det er ikke tvil om at vi ser veldig alvorlig på at det er brudd på arbeidsmiljøloven, og vi har beklaget overfor dem som er utsatt for bruddene, sier Fagerbakke.

Styret ga i februar i år Personaltjenesten mandat til å starte undersøkelsen.

Varslingen fra de 16 dreier seg særlig om én ansatt i Trondheim Parkering, og det de mener er ledelsens dårlige håndtering av klagene på vedkommende. Rapporten fra personaltjenesten ble klar sist uke, åtte måneder etter at den var bestilt.

Adresseavisen har fått rapporten, i en utgave hvor store deler av teksten er sladdet. Ingen av dem som kritiseres vil kommentere innholdet i rapporten.

To lovbrudd

Sammen med den felles varslingen underskrevet av 16 ansatte, har 11 av dem levert individuelle klager. Ni av disse omtales i rapporten.

Personaltjenesten har vurdert om det er skjedd brudd på arbeidsmiljøloven og særlig kravene til psykososialt arbeidsmiljø, etiske retningslinjer, personalreglement og kommunens arbeidsgiverpolitikk i Trondheim Parkering.

Undersøkelsen konkluderer med at to av klagerne er utsatt for brudd på Arbeidsmiljøloven, og dermed for uheldig psykisk belastning, mobbing, trakassering eller utilbørlig opptreden.

- Motarbeidet og overvåket

For den ene av de to er det ifølge rapporten sannsynliggjort at adferden til medarbeideren det er klaget om over tid har ført til stor negativ belastning, og at denne adferden ikke er håndtert av ledelsen selv om klager har tatt opp forholdene flere ganger med en av lederne.

Klager har fortalt om negative belastninger som har ført til at vedkommende har følt seg tappet for energi, motarbeidet og overvåket, og det har ført til søvnproblemer.

Også for den andre ansatte som er utsatt for brudd på Arbeidsmiljøloven, har adferden til den det er klaget om over tid ført til stor negativ belastning, ifølge rapporten. Også i dette tilfellet får ledelsen kritikk for å ikke ha gjort noe, selv om klager har tatt opp adferden flere ganger.

Tre ledere får kritikk

Når det gjelder den felles varslingen som 16 ansatte har underskrevet, konkluderes det med at de samlet sett ikke er utsatt for brudd på Arbeidsmiljøloven. Men varslerne har over tid hatt et uheldig arbeidsmiljø, ifølge rapporten. «Det er særlig ledelsens håndtering av personalsaker og øvrige personalkonflikter som ikke har vært så gode som man kunne forvente», skriver Personaltjenesten.

Det er tre av lederne i Trondheim Parkering, inkludert tidligere direktør Stein Løberg, som får kritikk.

Personaltjenesten mener den ansatte det er klaget om over tid har hatt en uønsket adferd, og at ledelsen har vært kjent med den. Men undersøkerne har ikke fått noen skriftlig informasjon på at ledelsen har håndtert den uønskede adferden på en tilstrekkelig forsvarlig måte.

Ifølge rapporten er det også sannsynliggjort at personallederen til den ansatte det er klaget om, ikke har gitt tilbakemeldinger slik at vedkommende oppfattet at egen adferd ovenfor kolleger ikke var akseptabel. Det konkluderes med at personallederen burde tatt tak i vedkommendes negative adferd.

Sluttet som direktør

Rapporten påpeker også at det til sist er daværende direktør Løbergs overordnede ansvar at det ikke kan dokumenteres at den påklagedes ugreie adferd ble tatt tak i, særlig når han var kjent at personallederen ikke håndterte dette.

- Her har det vært en rutinesvikt hos oss, sier Løberg.

Ellers vil han ikke kommentere kritikken fra Personaltjenesten.

- Jeg vil ta rapporten til etterretning, sier Løberg.

Han sluttet i stillingen som direktør 20. juni.

- Etter en samlet vurdering valgte jeg å si opp stillingen og jeg er satt til å løse andre oppgaver i foretaket, mens oppsigelsestiden løper til 28. februar, sier Løberg.

- Burde vært mer formelt

Også styreleder mener de ansattes klager burde vært bedre behandlet av lederne.

- Det kommer fram av rapporten at lederne selv mener at de har tatt tak i klagene, men rapporten finner ingen dokumentasjon på at dette er gjort. Det kan leses mellom linjene at de mener de selv har tatt tak i det, men mener at det ikke er dokumentert. Tidligere varsler som verken ansatte eller ledelsen kan dokumentere, burde vært behandlet på en mer formell måte, som er vanlig rutine i kommunen, sier Fagerbakke.

foto
Styreleder Knut Fagerbakke har bedt konstituert direktør Roar Arntzen om å komme med forslag til tiltak for å bedre det psykososiale arbeidsmiljøet i Trondheim Parkering.

Styret har bedt konstituert direktør i Trondheim Parkering, Roar Arntzen, om å komme med forslag til tiltak for å bedre det psykososiale arbeidsmiljøet.

- Ledelsen må få tillit

Arntzen, som ble konstituert som direktør da Løberg gikk av, sier han har startet på dette arbeidet.

- Det handler om å sørge for at ledelsen får tillit, og alle ansatte skal ha ledere de har tillit til. Det må dokumenteres gjennom handling. Jeg har invitert alle ansatte til å komme med konstruktive bidrag til arbeidsmiljøet. Alle må ha respekt for kolleger, slik at ingen føler seg behandlet på en uønsket måte, sier Arntzen.

Han forteller at noen enheter er flyttet i organisasjonen. Bortsett fra Løberg som har sagt opp, sitter de to andre lederne som får kritikk i stillingene sine.

- Fulgte ikke rutiner

Arntzen sier manglende dokumentasjon av klager og oppfølging ikke skyldes mangel på regler.

- Vi mangler ikke rutiner, her er de ikke fulgt. Vi må forvente at de følger dem, sier Arntzen.

Arbeidsmiljøet i Trondheim Parkering er også kommentert av styret i foretaket i årsberetningen som følger regnskapet for 2016. Her omtales en arbeidsmiljøundersøkelse og at sykefraværet er høyere enn i kommunen generelt.

En rapport fra Kontrollkomiteen i Trondheim kommune fra 2013 omtaler også høyt sykefravær og tilfeller av mobbing i Trondheim Parkering.

Følg Adresseavisen på FacebookInstagram og Twitter.