Søknaden om å få etablere steinbrudd og massedeponi på Vollan gård har skapt stort engasjement både i Malvik og utenfor kommunegrensa. Det ble skapt ekstra spenning om utfallet etter at Utvalg for areal og samfunnsplanlegging (Aresam), med fire mot to stemmer, anbefalte kommunestyret å si nei til de omstridte planene.

Stort engasjement

- Dette har blitt en stor sak med stort engasjement og en sak som har provosert mange. Denne saken startet med revideringen av arealplanen. Personlig syntes jeg det var spennende planer for ei rik åre med kvalitetsstein. For meg var det godt nok til å være med på vedtak om at en burde gå videre med dette, forklarte utvalgsleder Bernt Ole Ravlum (Ap) i debatten i kommunestyret.

Han viste til at ved førstegangs behandling var riktig å stemme for å sende reguleringsplanen ut på høring. Men da saken kom tilbake til andregangs politisk behandling var fremtidig dyrkbart areal kraftig redusert. Ravlum reagerer også på at planen forutsetter 55 års driftstid.

– Summen av alle forholdene gjør at jeg nå har falt ned på å si nei til reguleringsplanen konkluderte utvalgslederen.

Forslo at planen avvises

Turid Eidem Olsen (Ap) la frem det konkrete forslaget om at planen avvises. Begrunnelsen er behovet for å ivareta naturmangfoldet og kulturlandskapet. Det ble også lagt ekt på å ivareta boforholdene i området, og innbyggernes tilgang på friluftsområder. Hun viste til at Malvik Arbeiderparti har jobbet med denne saken siden førstegangs behandlingen i for vår.

– Vi har møtt tiltakshaver og vi har møtt beboere i området. I tillegg har vi jobbet oss gjennom en stor mengde med saksdokumenter. Vårt standpunkt i saken ble tydeliggjort gjennom vedtak i vårt årsmøte 17. februar hvor vi sier nei til steinbrudd og deponi på Vollan, sa hun.

Uforutsigbarhet for ei bygd

– Jeg vet at jeg tidligere fra denne talerstolen har signalisert at jeg er for forutsigbarhet og at vi må gjennomføre de planene som vi har sagt ja til tilbake i tid. I denne saken får jeg imidlertid ikke tak på de gode argumentene for hvorfor dette området ble tatt inn i arealplanen igjen i 2019 etter at kommunestyret i 2011 fattet vedtak om å ta området ut av arealplanen for perioden 2010 – 2021. For meg blir dette uforutsigbarhet for ei bygd som har levd med utfordrende boforhold i mange år. Og, selv om det er gode argumenter for at vi skal tilstrebe å legge til rette for nydyrking og slik sett sette innbyggere fra samme bygd eller område opp mot hverandre, så synes jeg at hensynet til flertallet i bygda må vektes mest. Utsiktene til mange mål med nydyrket mark er en forlokkende gevinst, men naturinngrepet, tapet av natturtyper og mangfold spiller også en stor rolle, sa Eidem Olsen blant annet i den nær to timer lange debatten.

Forslaget som Eidem Olsen og Ap fremmet, og som til slutt ble vedtatt med 17 mot 13 stemmer, tilsvarte vedtaket i Aresam som sa at reguleringsplanen ikke skulle vedtas. De som stemte mot var Høyres fem representanter, Frps to, Pensjonistpartiets ene og fem representanter fra Sp.

Sp for og mot planen

Senterpartiet delte seg med to ulike forslag. Mari Bjørnstad argumenterte sterkt for at planen skulle vedtas, og foreslo at Kommunedirektørens opprinnelige innstilling til Aresam ble vedtatt.

Gruppeleder Ketil Sivertsen foreslo imidlertid en votering der steinbruddet tas ut av planen, men at et massedeponi godkjennes av kommunestyret.

Ingen av de to forslagene oppnådde flertall under voteringen. Sivertsens forslag ble avvist med ordførerens dobbeltstemme, mens Bjørnstads forslag om å godkjenne den opprinnelige planen fikk åtte stemmer og ble avvist.

Stjørdalsbedrift bak planen

Det er stjørdalsbedriften Tverås Maskin & Transport som ønsker å etablere et 134 dekar stort steinbrudd med deponi i området ved Vollan gård. Reguleringsplanen ble tidligere i februar behandlet i Utvalg for areal - og samfunnsplanlegging. Der valgte Arbeiderpartiets to og Senterpartiets ene representant å stemme mot innstillingen fra kommunedirektøren. Med støtte fra Rødt ble søknaden avvist med fire mot to stemmer.

Steinbrudd i arealplanen

Tverås Maskin & Transport har brukt flere millioner kroner de siste fem årene på å utrede prosjektet og utarbeidelse av reguleringsplanen. Etter behandlingen i utvalget uttalte Tverås det var det politiske flertallet selv som har bestemt at arealet skal benyttes til steinbrudd og massedeponi da de vedtok kommuneplanen i 2019, og mente at politikerne nå opptrer svært uforutsigbart.

Reguleringsplanen har møtt stor motstand fra naboer og friluftsinteresserte som har advart mot etablering av steinbrudd og deponi på grunn av forventet støy og støvplager.

Steinmasser til E6-utbyggingen

Reguleringsplanen la opp til at det skulle være drift i steinbruddet i 55 år og steinmassene var tenkt blant annet levert til E6-prosjektet i Malvik

– Det er ikke bare å finne en lokasjon for steinbrudd. Området må ha god nok berggrunn. Eksempelvis tas det ut store mengder stein fra industriområdet på Sveberg, men kvaliteten er ikke god nok til veibygging. Store deler av Malvik har dårlig stein, og der den har vært god nok, er forekomstene allerede drevet ut, sa daglig leder Frode Tverås til Bladet etter møtet i utvalget.